Styrer, nemnder og andre utvalg

Her finner du mer informasjon om forskjellige politiske utvalg og nemnder. Du finner også innvalgte representanter til forskjellige styrer med mer. 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. 
 

Valg og sammensetning

Utvalget består av formannskapet fra arbeidsgiversiden og 4 representanter fra arbeidstakersiden. Arbeidsgiversiden skal ha leder. 

Administrasjonsutvalget 2023-2027

Administrasjonsutvalget 2023-2027
Medlem Rolle Varamedlem
Ansattes representanter:
Tor Gunnar Johansen Fagforbundet Lena Viken
Åse Stavik Myrbostad Utdanningsforbundet Rita Fjæstad
Tove Kirsti Storvik Sykepleierforbundet Ingrid Kristine Øverbø
Vibeke Sandvik Fellesorganisasjonen (FO)
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V 1. Johnny Varhol (FRP)
Nils Christian Harnes (KRF) 2. Ola Kallmyr (FRP)
Kjell Johan Berget (SP) 3. Theresa Iversen (SP)
Inger Lise Nerland Skogstad (FRP) 4. Per Ståle Tornes (KRF)
Mary Synnøve Langnes (INP) 5. Leif Ronny Inderberg (FRP)
Odd Magne Bolli (SP) 6. Ida Reistad Eidem (SP)
7. Anne Kringstad Grønvik (KRF)
Partigruppe AP/H/SV
Sigrid Gjendem Fjørtoft (H) 1. Mona Iren Malmedal (SV)
Jarle Ugelstad Klavenes (AP) 2. Arne Birger Silnes (AP)
Iver Bertil Kjørsvik (H) 3. Frode Lillebakk (H)
Tone Kristiansen Rånes (AP) 4. Birgit Leirmo (AP)
Borgild Lie Hjellnes Utvalgssekretær

 

 

Aspekt Hustadvika AS

Generalforsamling for Aspekt Hustadvika AS er sittende formannskap i Hustadvika kommune. 
Generalforsamlingen velger styret. 

 

Hjemmesiden til Aspekt Hustadvika AS

Bygdebokutvalget


Arbeidsoppgavene til Bygdeboknemnda består blant annet i å være støtte for bygdebokforfatter og kontrollere at fremdrifta er som den skal. De som er med er interessert i lokalhistorie og har god lokalkunnskap. De bidrar med kartleggingsarbeid, innsamling av bilder og bildeinformasjon. 

Bygdebokutvalget skal også være involvert i arbeidet med å skaffe finansiering av framtidig bygdebokarbeid.
 

Bygdeboknemnda 2023-2027

Bygdeboknemnda 2023-2027
Medlemmer Varamedlemmer
Anne Holen Helseth Geir Hauge
Arve Hammerøy
Jonny Lyngstad
Toralf Vatne
Anne Berit Myrbostad

 

 

 

Eldrerådet


Klikk her for mer informasjon om Hustadvika eldreråd

 

Hustadvika eldreråd 2023-2027

Hustadvika eldreråd 2023-2027
Navn Funksjon E-post
Ola Kallmyr Leder
Rune Iversen Nestleder
Selma Solheim Medlem
Sigmund Julshamn Medlem
Jan Lyngstad Medlem
Kirsten Lyngstad Medlem
Sigrid Kristengård Medlem
Varamedlemmer:
Kjersti Marie Dahl
Arne Birger Silnes
Ingunn Solheim
Gudrun Kilskar
Gudrun Refstrup

 

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Hvilke saker behandles i forliksrådet?

Sivile rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan fremmes for tingretten. Det er likevel en del saker som ikke behandles i forliksrådet. De viktigste unntakene er:

 • familiesaker, unntatt saker som bare gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd eller deler av reisekostnader ved samvær
 • saker om patenter, varemerker o.l.
 • saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann om forhold som ikke er av utelukkende privatrettslig art
 • saker om gyldigheten av en voldgiftsdom eller et rettsforlik
 • saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene. Dette vil typisk være saker som er avgjort i Forbrukertvistutvalget.
   

Mer informasjon om forliksrådet finner du her

 

Hvordan kontakter jeg forliksrådet?

Det er namsmannen (politiet) som er sekretariat for forliksrådene i sitt område. 

Her finner du kontaktinformasjon til forliksrådet - Hustavika

 

Forliksrådet i Hustadvika kommune 2021 - 2024

Forliksrådet

Forliksrådet
Medlemmer i Hustadvika Forliksråd Varamedlemmar
Merete Egge Nerland Turid Aaasbølmo
Tore Melland Elin Morsund
Terje I. Lyngstad Hans K. Hatle
Møtefullmektiger:
Ole Per Nøsen
Synnøve Valle
Jo Erlend Os

 

Formannskapet


Mer informasjon om formannskapet finner du her.

 

Representanter i Formannskapet i Hustadvika 2023-2027

Representanter i Formannskapet i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V
Nils Christian Harnes (Krf), ordfører Johnny Varhol (Frp)
Kjell Johan Berget (Sp), varaordfører Ola Kallmyr (Frp)
Inger Lise Nerland Skogstad (Frp) Theresa Iversen (SP)
Mary Synnøve Langnes (Inp) Per Ståle Tornes (Krf)
Odd Magne Bolli (Sp) Leif Ronny Inderberg (Frp)
Ida Reistad Eidem (Sp)
Anne Kringstad Grønvik (Krf)
Partigruppe AP/H/SV
Sigrid Gjendem Fjørtoft (H) Mona Iren Malmedal (SV)
Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) Arne Birger Silnes (Ap)
Iver Bertil Kjørsvik (H) Frode Lillebakk (H)
Tone Kristiansen Rånes (Ap) Birgit Leirmo (Ap)

 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal

Representanter til Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal for perioden 2023-2027 fra Hustadvika kommune:


Til årsmøtet (representantskapsmøtet):

Faste medlemmer: 

 • Vidar Hals (H)  
 • Malene Haukås (INP)
   

Varamedlemmer:  

 • Johnny Varhol (FRP)
 • Mona I. Malmedal (SV)Til styret:

 • Fast medlem: Hans Bjarne Tennøy (AP)
 • Personlig vara: Mary S. Langnes (INP)

 

StikkUT - Styring og planer (friluftsraad.no)

Gamle Kvernes Bygdemuseum

Hustadvika kommunestyre oppnevnte følgende til styret for Gamle Kvernes Bygdemuseum for perioden 2023-2027:

Fast representant: Atle Hammerbukt (V) 
Vararepresentant: Arne B. Silnes (AP)

GassROR IKS

Representantskap i GassROR IKS for perioden 2023-2027 fra Hustadvika kommune:

Medlem: Nils C. Harnes (KRF) 

Varamedlem: 
1. Kjell J. Berget (SP) 
2. Edith Ø. Risvik (AP)

Grendautvalg

Hustadvika kommunestyre fastsatte i møte 11.06.2020 at det skal opprettes grendautvalg for Hustadvika kommune. Da ble det også vedtatt grendautvalgene sin organisering, økonomi og arbeidsoppgaver. Det er oppnevnt 13 grendautvalg med fem faste medlemmer i hver. 
 

Organisering 

 • Det skal være en overordna kontaktperson mellom kommunen og grendautvalgene, det overlates til kommunedirektør delegerer dette ansvaret.
 • 5 faste medlemmer, ingen vara. Styrets medlemmer skal velges fra et bredt sammensatt utvalg av foreninger, lag og enkeltpersoner i nærmiljødistriktet. Ved første gangs oppretting av grendautvalg, er det valgnemnda som innstiller. Deretter er det de avtroppende grendautvalgene som foreslår nye medlemmer til valgnemnda, valgnemnda innstiller deretter til kommunestyret.
 • Fast møte bør settes med minimum 2 ganger per år. I tillegg skal det årlig gjennomføres møte mellom lederne i grendautvalgene, administrasjonen og politisk ledelse (ordfører, varaordfører og utvalgsledere). Dette bør legges til en tid på året der større saker skal opp til politisk behandling, som f.eks. budsjett.

  Det er opprettet grendautvalg i følgende kretser:
  1. Strand
  2. Nås/ Øyen
  3. Eide
  4. Lyngstad/Bolli
  5. Vevang
  6. Farstad/Vassenden /Skotten/Sandblåst
  7. Nerland/ Hustad/ Skarset/ Vikan
  8. Haukås
  9. Sylte/ Malme
  10. Hoem/ Valle/ Helset/ Sande
  11. Bergset/ Bud/ Gule
  12. Stavik/ Løset 
  13. Bjørnsund
   

Økonomi

 • Det settes av et beløp til driftsutgifter, 4000 kr per grendautvalg.
 • Det bevilges midler i budsjettet som utvalgene kan søke på til tiltak i nærmiljøet (som f.eks. tursti, gapahuk).
 • Det betales ikke møtegodtgjørelse for arbeidet i grendautvalget.

  Kostnadene belastes disp.fondet 2020 og innarbeides i budsjettet for 2021


Arbeidsoppgaver 

 • Utvalgene skal representere lokalbefolkningen som bor i området og løfte frem aktuelle saker, tema og problemstillinger.
 • Utvalgene være høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene.
 • Gjennom sin funksjon som kontaktpunkt og bindeledd skal utvalgene bidra til en styrket informasjonsflyt mellom innbyggerne og kommunen.
 • Utvalgene skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet. De kan ta initiativ til eller delta i prosjekter i nærområdet, gjerne sammen med lag, foreninger og andre lokale krefter. Til slike prosjekter kan man sende søknad om økonomisk støtte til kommunen.
 • Utvalgene skal sikre at det som blir skrevet i uttalene fra grendautvalgene er representativt, ved at de kort beskriver hvilket forarbeid som er gjort (f.eks. om det er blitt gjennomført folkemøte, sendt ut til lag/organisasjoner o.l.).

  Ordningen evalueres etter første periode.

 

Grendautvalgene


Strand:

 1. Torben Kjøll
 2. Wenche Krekvik
 3. Petter Holberg
 4. Sindre Røvik
 5. Ragnhild Solli

 

Nås/Øyen:

 1. Odd Arne Halås
 2. Hege J. G. Amundsen
 3. Grete Nogva
 4. Normann Helberg
 5. Madeleine Hestad Gjetøy

 

Eide:

 1. Jan Petter Silseth
 2. Birgit Leirmo
 3. Bente Feltstykket
 4. Andreas Almås
 5. Ove K. Silseth

 

Lyngstad/Bolli:

 1. Terje Lyngstad
 2. Lisbeth Bjørnerem
 3. Henriette Solli
 4. Lars Konrad Bolli
 5. Lena Gautvik 

 

Vevang:

 1. Oddbjørg Helen Nesheim
 2. Egil Teistklubb
 3. Veronica Mariell Brevik
 4. Geir Magne Berg
 5. Oddleif Tornes

 

Farstad/ Vassenden/ Skotten/ Sandblåst:

 1. Per Magne Tøsse
 2. Svanhild Breivik 
 3. Elin Morsund
 4. Frank R. Nerland
 5. Åsmund Asper

 

Nerland/ Hustad/ Skarset/ Vikan:

 1. Astor Gjelsvik
 2. Hilde Kjersem Kolberg
 3. Øyvind Nerland
 4. Kim Ansink
 5. Nils Oddvar GammelsæterHaukås:

 1. Aud Solveig Malmedal 
 2. Åse Stavik Myrbostad
 3. Jan Ragnvald Eide
 4. Stein Olav Lillebakk 
 5. Oddvar Helge Bjerkeset 

 

Sylte/ Malme:

 1. Andre Lillebakk
 2. Håvard Bolme
 3. Kjell Arild Grindvik
 4. Kristine Midsæther
 5. Anne Holen Helseth

   

Hoem/ Valle/ Helset/ Sande:

 1. Stein Rønning
 2. Ingvar I. Storvik 
 3. Knut Johansen
 4. Hilde Merete Aure
 5. Linda Rønning


Bergset/ Bud/ Gule:

 1. Bernt Omar Hansgård
 2. Per Boye Sunde
 3. Kjetil Pedersen
 4. Siv Anne Harøy
 5. Annhild Viken Sunde

 

Stavik/ Løset:

 1. Kolbjørn Husdal
 2. Bjørn Inge Trondsen
 3. Steinar Hjellnes 
 4. Aud Lindset Drågen
 5. Helene Drejer Torsen

 

Bjørnsund:

 1. Thea Løvaas Tennøy
 2. Edvin Rødal
 3. Anita Pedersen
 4. Norvald Hammerø
 5. Bjørn Ståle Pedersen 
Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg
 

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika 2023-2027

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V
Theresa Iversen (Sp) leder Inger Lise N Skogstad (Frp)
Ola Kallmyr (Frp) nestleder Elin Iversen Sandvik (Sp)
Malene Haukås (INP) Konrad Lillevevang (V)
Sigmund Rødal (Frp) Per Karstein Silseth (Frp)
Allan Charles Nogva (Frp)
Anja Nogva (Sp)
Partigruppe AP/H/SV
Tore Melland (H) Laila A Nøsen (SV)
Arne Birger Silnes (Ap) Magne Sandvik (H)
Edith Øyen Risvik (Ap) Cecilia Løvstrøm (H)
Tor Gunnar Johansen (Ap)

 

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap

 

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika 2023-2027

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V
Marita Elisabeth Søholt (Frp) Anne Kringstad Grønvik (Krf)
Ida Reistad Eidem (SP) Torstein Rønning (Sp)
Ragnvald Olav Eide (V) Daniel Eidem (Frp)
Reidar Heilevang (Frp) Sofie Bolette F Bolli (Sp)
Raymond Årsbog (Frp)
Ingebjørg Eide (V)
Partigruppe AP/H/SV
Sigmund Inderhaug (H) Linda Sandblåst Skotheim (H)
Birgit Leirmo (Ap) Britt T Hjelseth (Ap)
Mona Iren Malmedal (SV) Vidar Hals (H)
Hans Bjarne Tennøy (Ap)

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika 2023-2027

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V:
Johnny Varhol (Frp), leder Leif Ronny Inderberg (Frp)
Rune Kvammen (Sp), nestleder Ida Reistad Eidem (Sp)
Mary Synnøve Langnes (INP) Per Ståle Tornes (Krf)
Mali E Langnes Bolli (Frp) Pål-Jørgen Løvik (INP)
Marita E Søholt (Frp)
Malene Haukås (INP)
Partigruppe AP/H/SV
Frode Lillebakk (H) Hans Bjarne Tennøy (Ap)
Rune Kleppen (Ap) Geir Inge Solheim (H)
Linda Erikli (H) Gunnhild O Dyrhaug (SV)
Cecilia Løvstrøm (H)

 

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Representantskapet for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS fra Hustadvika kommune i perioden 2023-2027:

 • Medlem: Nils C. Harnes (KRF) 
   
 • Varamedlemmer: 
  1. Kjell J. Berget (SP) 
  2. Mary S. Langnes (INP)
Kirkelig fellesråd

Følgende er valgt inn i Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd 2023-2027

Kirkelig fellesråd 2023-2027
Representant Vararepresentant
Nils C. Harnes (KRF) Ingebjørg Eide (V)

 

 

Hjemmeside: 
Hustadvika kyrkjelege fellesråd > Om oss (kirkaihustadvika.no)

Klagenemnda

Klagenemnda er et politisk organ som er opprettet av kommunestyret. Nemnda har fem medlemmer og varamedlemmer.

 

Klagenemnda 2023 - 2027

Klagenemnda 2023 - 2027
Medlem Varamedlem
Marie Olise Austad, leder Odd Magne Bolli (Sp)
Iver B Kjørsvik (H), nestleder Theresa Iversen (Sp)
Roger Håseth (Sp) Sigmund Inderhaug (H)
Johnny Varhol (Frp) Rune Kleppen (Ap)
Mary S Langnes (Inp) Hege Vestavik Nogva (Frp)

 

Klagenemnda sitt ansvarsområde er fastsatt i forvaltningsloven § 28. Klagenemda skal behandle klager etter denne bestemmelsen og eventuelt andre særlover der kommunen er endelig klageinstans.
 

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen sender du til den som har gjort vedtaket innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket.
 

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være kommunedirektøren, enhetsleder,  saksbehandlere i organisasjonen osv. eller et politisk organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. Da blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan du ikke klage på.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er fylkesmannen klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken.

 

Kommunestyret

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. 

Mer informasjon om kommunestyret finner du her

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet

Representantskapet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO fra Hustadvika kommune 2023-2027:
Medlem: Iver B. Kjørsvik (H) 
Varamedlem: Odd M. Bolli (SP)

 

Hjemmesiden til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Representantskapet i Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2023-2027

Medlemmer i representantskapet - Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2023-2027
Medlemmer Varamedlemmer Varamedlemmer
Laila Nøsen (SV) 1. Birgit Leirmo (AP) 2. Johnny Varhol (FRP)
Egil Borgestrand (H) 1. Ida Reistad Eidem (SP) 2. Ragnvald Olav Eide (V)

 

Styret - Krisesenteret for Molde og omegn IKS

KS - Utsendelser fra Hustadvika kommune

Utsendinger til KS fra Hustadvika kommune i perioden 2023-2027:

Medlem: Nils Christian Harnes (Krf)
Medlem: Varaordfører Kjell Johan Berget (Sp) 

Vararepresentanter for ordfører: 
1. Mary Synnøve Langnes (Inp) 
2. Johnny Varhol (Frp) 

Vararepresentanter for varaordfører: 
1. Theresa Iversen (Sp)
2. Torstein Rønning (Sp)

Medlem: Sigrid Gjendem Fjørtoft (H)) 

Vararepresentanter for Sigrid Gjendem Fjørtoft:
1. Jarle Ugelstad Klavenes (Ap)

 

Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal:

 • Sigrid Gjendem Fjørtoft, H


 

Valg av utsendinger fra KS Møre og Romsdal til KS Landsting:

 • Sigrid Gjendem Fjørtoft, HHjemmeside: 
KS Møre og Romsdal - KS

Molde og Romsdal havn IKS

Representantskap i Molde og Romsdal Havn IKS for perioden 2023-2027 fra Hustadvika kommune:

Havnerådet - Molde og Romsdal Havn IKS 2023-2027

Havnerådet - Molde og Romsdal Havn IKS 2023-2027
Medlem Vara Vara
Nils C. Harnes (KRF) 1. Kjell J. Berget (SP) 2. Mary S. Langnes (INP)
Tone I. K. Rånes (AP) 1. Odd Magne Bolli (SP) 2. Linda S. Skotheim (H)

 

Havnestyret - Molde og Romsdal Havn IKS

Møre og Romsdal Vassregion

Representanter til Møre og Romsdal Vassregion for perioden 2023-2027 fra Hustadvika kommune:

 • Fast medlem: Hans Bjarne Tennøy (Ap)
 • Varamedlem: Rune Kvammen (SP)
Oppnevningsutvalget for meklere i konfliktrådet i Møre og Romsdal

Konfliktrådet er statlig organisert under Justis - og beredskapsdepartementet, og det er 12 konfliktråd i landet. Konfliktrådet Møre og Romsdal har samme inndeling som Møre og Romsdal politidistrikt og gir tilbud til 35 kommuner, blant annet Hustadvika kommune.

Når meklere skal oppnevnes i de respektive kommuner, gjøres dette av et oppnevningsutvalg, jfr. Konfliktrådsloven § 4. Oppnevningsutvalget består av en representant utpekt av kommunestyret, en representant fra politiet og konfliktrådslederen. I forbindelse høstens kommune- og fylkestingsvalg, skal kommunestyret utpeke en representant m/vara til oppnevningsutvalget for meklere i Konfliktrådet. Vedkommende skal være kommunens representant i oppnevningsutvalget frem til nytt valg i 2023.

Valgte representanter for perioden 2023-2027:
Medlem: Mona Iren Malmedal (SV)
Varamedlem: Cecilia Lövström (H)

 

Romsdal sparebanks generalforsamling

Hustadvika kommunestyre velger til Romsdal sparebanks generalforsamling 2022-2025:

‎Medlem: Marie O. Austad
‎Varamedlem: Jan Ove Brevik

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonselskap (RIR)

Representantskapet i RIR (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonselskap) for perioden 2019-2023 fra Hustadvika kommune:

Representantskap i RIR 2023-2027

Representantskap i RIR 2023-2027
Representant Varamedlemmer Varamedlemmer
Nils C. Harnes (KRF) 1. Johnny Varhol (FRP) 2. Mary S. Langnes (INP)
Kjell J. Berget (SP) 1. Torstein Rønning (SP) 2. Malene Haukås (INP)
Edith Øyen Risvik (AP) 1. Inger H. Hals (H) 2. Frode Lillebakk (H)

 

Representanter fra Hustadvika kommune i styret til RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) IKS:
RIR | Om oss

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Her finner du mer informasjon om rådet

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027
Medlem Rolle Personlig varameldem
Tone K Rånes (Ap) (politisk representant) Leder Oddvar Knardal (Frp) (politisk representant)
Einar Robert Naas Nestleder Tove Lovise Kroknes
Ottar Nerland Ottar Drågen
Inger Elene Morsund Aina Nautnes
Kai Corneliussen Mali Langnes Bolli
Mona Iren Malmedal Tonje Sunde
Ingrid Naas Rødseth Ola Kallmyr

 

Sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker
Medlem Rolle Varamedlem
Jarl Inge Haukås (FRP) Leder 1. Olav Mikal Vågen
Oddvar Valle Nestleder 2. Silvia Tøsse
Annhild V. Sunde Medlem 3. Theresa Iversen (SP)


Sakkyndig nemnds oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
 • Vedtar metode og hjelpeparametre.
 • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
 • Ansvarlig for vedtatte takster.
 • Førsteinstans ved klagebehandling.
   

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2023-2027

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2023-2027
Medlem Rolle Varamedlem
Helge Roar Åndal (AP) Leder 1. Erling Bjørn Halås (INP)
Linda Erikli (H) Nestleder 2. Anne Kringstad Grønvik (KRF)
Hans Bjarne Tennøy (AP) 3. Rune Iversen

 

Klagenemndas oppgaver:

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
 • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

   
Samarbeidsutvalgene for de kommunale barnehagene

I Hustadvika kommune har vi seks kommunale barnehager. For hver barnehage er det innvalgt en fast politiker og en vara som skal representere kommunen/eier. 

Hva er hensikten med å ha en politisk representant til stede i SU, og hva er dens rolle?

I barnehagelovens § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, tredje avsnitt i barnehageloven, står det som følger:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Den politiske representanten er eiers representant i SU, dersom barnehagen er kommunal. Som politisk representant har du både mulighet og anledning til å påvirke en barnehagesak. Politikeren skal være tilknyttet hovedutvalget i kommunen og kan derfor bringe saken videre til selve utvalget og be om at saken tas videre til Formannskap og/eller Kommunestyret. Politikeren kan dessuten ta saken opp i eget gruppemøte og parti.

Det er ikke uvanlig at kommunepolitikerne får tilsendt saker rett før de skal behandles i et av de politiske utvalgene. Som SU-representant, får lokalpolitikeren mer tid og anledning til å sette seg inn i saken og mulighet til å jobbe med saken i god tid før den skal opp til eventuell politisk behandling i kommunen.

 

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene i barnehagene 2023-2027

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene i barnehagene 2023-2027
Barnehage Fast medlem Varamedlem
Bud barnehage Oddvar Knardal (FRP) Ida Reistad Eidem (SP)
Eide barnehage John Henrik Mork (AP) Gunhill O. Dyrhaug (SV)
Hustad barnehage Inger L. N. Skogstad (FRP) Linda S. Skotheim (H)
Jendem barnehage Laila A. Nøsen (SV) Øyvind Valle (SP)
Lyngstad barnehage Torstein Rønning (SP) Odd Magne Bolli (SP)
Svanviken barnehage Birgit Leirmo (AP) Roger Håseth (SP)
Tornes barnehage Hege Vestavik Nogva (FRP) Iver B. Kjørsvik (H)
Vevang barnehage Reidar A. Heilevang (FRP) Heidi A. Tornes (KRF)

 

Samarbeidsutvalgene for skolene

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. 

Hva er grunnlaget for arbeidet i SU?

Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier. Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Samarbeidsorganer i skolen (og det øvrige hjem-skolesamarbeidet) skal styrke elever og foreldres mulighet for med​virkning i skolen.

Medlemmene representerer ulike grupper

Medlemmene i samarbeidsutvalget skal ivareta interessene til dem de representerer. De må ha god kontakt med ”sine grupper”.

Den politiske representanten har et særlig ansvar for å informere samarbeidsutvalget om skolepolitiske saker og bidra til at samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret. Den politiske representanten skal også ivareta skolens interesser overfor organer med beslutningsmyndighet.

 

Samarbeidsutvalgene ved skolene 2023-2027

Samarbeidsutvalgene ved skolene 2023-2027
Skole Fast medlem Varamedlem
Bud barne- og ungdomsskule Elin Iversen Sandvik Rune Kleppen
Eide barneskole Ragnvald O. Eide (V) Ingebjørg Eide (V)
Eide ungdomsskole Reidar Heilevang (FRP) Arne Birger Silnes (AP)
Fræna ungdomsskole Sigrid G. Fjørtoft (H) Theresa Iversen (SP)
Haukås skole Steinar Dale (FRP) Johnny Varhol (FRP)
Hustad barne- og ungdomsskole Birgit Leirmo (AP) Nils Oddvar Aune (FRP)
Jendem skole Marita Søholt (FRP) Laila Nøsen (SV)
Lyngstad og Vevang skoler Odd Magne Bolli Kjell J. Berget (SP)
Sylte og Malme skular Leif R. Inderberg (FRP) Laila Nøsen (SV)

 

Skarbakkene SA

Hustadvika kommunestyre oppnevner følgende til styret for Skarbakkene SA for perioden 2023-2027: 

 • Fast representant: Hans Bjarne Tennøy
 • Vararepresentant: Therese M. Holmen
Skaret skisenter SA

Hustadvika kommunestyre har oppnevnt følgende representanter til styret i Skaret skisenter SA for perioden 2023-2027:

Fast representant: Ronald Cato Slemmen

Vararepresentant: Sigmund Rødal

 

Hjemmeside Skaret Skisenter SA

Nordmørsmusea

Hustadvika kommunestyre oppnevnte følgende representanter til årsmøtet for Stiftelsen Nordmøre museum for perioden 2019 – 2023:

Fast representant: Arne Birger Silnes
Vararepresentant: Ingebjørg Eide

Stiftelsen Romsdalsmuseet

Som medlem og varamedlem til Romsdalsmuseets årsmøte for perioden 2023-2027 er følgende representanter valgt av Hustadvika kommunestyre:

Fast medlem: Inger Lise N. Skogstad (FRP) 
Varamedlem: Geir Inge Solheim (H)

Sylte og Malme boligstiftelse

Kommunens representanter i styret: 

Medlemmer: 

 • Leif Ronny Inderberg (FRP) 
 • Laila Nøsen (SV)

   

Varamedlemmer: 

 • Rune Kvammen (SP)
 • Hanne Hatle Grindvik

 

Søre Fræna Boligstiftelse

Hustadvika kommune sin representanter i styret til Søre Fræna boligstiftelse:
Medlem: Bjørn Ø. Valle
Varamedlem: Lisbeth Valle

Ungdomsrådet


Mer informasjon om Hustadvika ungdomsråd finner du her. 

 

Hustadvika ungdomsråd 2024/2025

Hustadvika ungdomsråd 2024/2025
Medlem Skolekrets Observatør fra kommunestyret
Michael Bringslid Julsundet Reidar A. Heilevang
Linda Mordal Elnesvågen
Jonathan Huanca Husveg Videregående skoler
Emil Krakeli Herskedal Eide
Ane Emilie Hjelen Eide
Tora Angelica O. Eidem Videregående
Karla Zerlina Rødseth Bud
Vicente Alonso Guerrero Elnesvågen
Bjørgmundur Steinar Vignisson Hustad
Vara:
Julie Gedde-Dahl Vara Eide
Arminas Keblikas Vara Bud
Sophia Syversen Vara Hustad
Iben Slettvold Øverli Vara: Fræna
Anne Marte Røshol Vara: Julsundet

 

Valgutvalget

Arbeidsområdet vil være

 • å finne aktuelle kandidater til de ulike vervene
 • å undersøke om de er valgbare og ønsker å ta på seg vervet
 • å komme med forslag på leder og nestleder i nemdene/utvalgene.

Valgnemnda består av en representant fra hvert parti. 
 

Valgnemnda Hustadvika 2023-2027

Valgnemnda Hustadvika 2023-2027
Navn Parti Personlig vara:
Per Ståle Tornes, leder KRF Nils C. Harnes (KRF)
Sigrid Gjendem Fjørtoft, nestleder H Iver B. Kjørsvik (H)
Mona Iren Malmedal SV Laila Nøsen (SV)
Jarle Ugelstad Klavenes AP Tone I. K. Rånes (AP)
Ragnvald Olav Eide V Borghild Drejer (V)
Johnny Varhol FRP Inger L. N. Skogstad (FRP)
Theresa Iversen SP Odd M. Bolli (SP)
Mary Synnøve Langnes INP Pål J. Løvik (INP)

 

Valgstyret

Formannskapet er av kommunestyret valgt til valgstyre etter § 4-1 i Valgloven og har det ansvar, de plikter og oppgaver som framgår av lover og forskrifter.

Representanter i Formannskapet i Hustadvika 2023-2027
Medlem Varamedlem
Partigruppe FRP/SP/INP/KRF/V
Nils Christian Harnes (Krf), ordfører Johnny Varhol (Frp)
Kjell Johan Berget (Sp), varaordfører Ola Kallmyr (Frp)
Inger Lise Nerland Skogstad (Frp) Theresa Iversen (SP)
Mary Synnøve Langnes (Inp) Per Ståle Tornes (Krf)
Odd Magne Bolli (Sp) Leif Ronny Inderberg (Frp)
Ida Reistad Eidem (Sp)
Anne Kringstad Grønvik (Krf)
Partigruppe AP/H/SV
Sigrid Gjendem Fjørtoft (H) Mona Iren Malmedal (SV)
Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) Arne Birger Silnes (Ap)
Iver Bertil Kjørsvik (H) Frode Lillebakk (H)
Tone Kristiansen Rånes (Ap) Birgit Leirmo (Ap)

 

Viltutvalget

FORMÅL

Viltutvalget er et politisk utvalg for kommunen som behandler spørsmål som gjelder forvaltning av vilt.

 

OPPGAVER

a) Viltutvalget har beslutningsmyndighet og uttalerett i saker etter Lov om jakt og fangst av vilt

(viltloven) LOV 1981-05-29-38, med tilhørende forskrifter.

b) Utvalget kan fremme saker som omhandler vilt.

c) Utvalgets myndighet framgår av det gjeldende politiske delegeringsreglementet.

 

ÅRSRAPPORT

Viltutvalget skal utarbeide årsrapport, som sendes kommunestyre og kommunedirektør.

 

MEDLEMMER

Disse representantene er valg inn som medlemmer i Viltutvalget for perioden 2023-2027:
 

Faste medlemmer: 
1. Sverre Heggset, leder
2. Edith Øyen Risvik, nestleder
3. Aina Aarøe Sannes
4. Øyvind Valle
5. Torstein Vatne 

Varamedlemmer: 
1. Lill Tove K. Gammelsæter
2. Ingunn Haukås
3. Frode Lillebakk 

17. mai utvalg

Det er en offisiell feiring av nasjonaldagen 17. mai, i Hustadvika kommune. 

‎17. maikomite består av 6 medlemmer, hvorav tre er kommunepolitikere som velges av kommunestyret etter forslag fra formannskapet, ett medlem kommer fra frivilligheten og to administrativt ansatte som utpekes av kommunedirektøren. Komiteen velger selv leder. 

‎Komiteen har ansvar for planlegging av kommunens offisielle feiring av nasjonaldagen 17. mai. Herunder organisere borgertog med tilhørende underholdning og taler, kransenedleggelser og samarbeide med frivillige, Hustadvika næringsforum, Hustadvika menighet og kulturenheten. 

Komiteens årlige budsjett er på 40 000 kroner. Komiteen har ansvar for å utforme og distribuere et felles programhefte, organisere borgertog og felles 17. mai arrangement. 
Kommunen gir ikke tilskudd til enkeltarrangement utover det offisielle programmet.

Følgende tre kommunepolitikere er valgt inn i 17. maikomiteen:

 • Anne Kringstad Grønvik (Krf)
 • Johnny Varhol (Frp)
 • Ingebjørg Eide (V)