Styrer, nemnder og andre utvalg

Her finner du mer informasjon om forskjellige politiske utvalg og nemnder. Du finner også innvalgte representanter til forskjellige styrer med mer. 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. 
 

Valg og sammensetning

Utvalget består av formannskapet fra arbeidsgiversiden og 4 representanter fra arbeidstakersiden. Arbeidsgiversiden skal ha leder. 

Administrasjonsutvalget 2020-2023

Administrasjonsutvalget 2020-2023
Medlem Rolle Varamedlem
Ansattes representanter:
Tor Gunnar Johansen Fagforbundet Lena Viken
Kristin Røed Utdanningsforbundet Åse Stavik Myrbostad
Tove Kirsti Storvik Sykepleierforbundet Ingrid Kristine Øverbø
Heidi Rønning NITO Arne Jonny Rødal
Politikere fra SP/KRF/SV/MDG 1. Odd Magne Bolli (SP)
Tove Henøen (SP) 2. Øystein Settem Wold (MDG)
Tom Grunde Malme (KRF) 3. Nils Christian Harnes (KRF)
Laila Nøsen (SV) 4. Erling Hustad (SP)
Birgit Dyrhaug (SP) 5. Svein Lodve Sandblåst (SP)
Kjell Johan Berget (SP) 6. Eldrid Mordal Sollid (SP)
Politikere fra AP/H/V
Jan Arve Dyrnes (AP) 1. Atle Hammerbukt (V)
Malin Kleppen (AP) 2. Arne Birger Silnes (AP)
Eli Sildnes (H) 3. Jan Ove Breivik (H)
4. Edith Øyen Risvik (AP)
Politikere fra FRP
Johnny Varhol (FRP) 1. Inger lise Nerland Skogstad (FRP)
2. Ola Kallmyr (FRP)
Borgild Lie Hjellnes Utvalgssekretær

 

 

Aspekt Hustadvika AS

Styret for Aspekt Hustadvika AS (Valgt 26.05.2020):

 • Styreleder: Per Øvermo for 1 år
 • Styremedlem: Ola Kallmyr for 2 år
 • Styremedlem: Emelie L. Holden for 2 år
 • Styremedlem: Per Ståle Tornes for 1 år
 • Styremedlem: Målfrid Monge for 1 år
 • 1. Varamedlem: Kathleen Silseth
 • 2. Varamedlem: Liv Ellinor Drejer
Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 

​Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.
 

Arbeidsmiljøutvalget 2020-2023

Arbeidsmiljøutvalget 2020-2023
Fastemedlemmer Rolle Personlig varamedlem Rolle
Per Sverre Ersvik Kommunedirektør Sverre N Hovland Rådgiver
Lage Lyche Kommunalsjef samfunnsutvikling Linn Eidem Myrstad Kommuneplanlegger
Jan Morten Dale Kommunalsjef helse og velferd Karianne Vestavik Rådgiver
Siv Kathrin Hjellnes Kommunalsjef oppvekst Unni Løkhaug Barnehagefaglig rådgiver
Tor Gunnar Johansen Leder AMU Fagforbundet Lena Viken Fagforbundet
Kristin Røed Utdanningsforbundet Åse Stavik Myrbostad Utdanningsforbundet
Tove Kirsti Storvik Sykepleierforbundet Ingrid Kristine Øverbø Sykepleierforbundet
Heidi Gjendem Hovedverneombud Grete Kvadsheim Vara hovedverneombud
Benedikte Robinson Utvalgssekretær


 

Bygdeboknemnda


Arbeidsoppgavene til Bygdeboknemnda består blant annet i å være støtte for bygdebokforfatter og kontrollere at fremdrifta er som den skal. De som er med er interessert i lokalhistorie og har god lokalkunnskap. De bidrar med kartleggingsarbeid, innsamling av bilder og bildeinformasjon. 
 

Bygdeboknemnda 2020 - 2023

Bygdeboknemnda 2020 - 2023
Medlemmer Varamedlemmer
Anne Holen Helseth Ove Silseth
Arve Hammerøy
Knut Reidar Sande
Kjellrun Remmen
Bjørn Olav Kleppen
Harald Hov Bjellvåg
Aslaug Magerøy

 

 

Eldrerådet


Klikk her for mer informasjon om Hustadvika eldreråd

 

Hustadvika eldreråd 2019-2023

Hustadvika eldreråd 2019-2023
Navn Funksjon E-post
Gudrun Refstrup Leder gudref@online.no
Jon Skarvøy Nestleder
Selma Solheim Medlem
Sigmund Julshamn Medlem
Ola Kallmyr Medlem
Jan Arve Dyrnes Medlem
Sigrid Kristengård Medlem
Varamedlemmer:
Kirsten Lyngstad
Brit Grell
Per Magne Sæterøy
Ivar Lindseth

 

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Hvilke saker behandles i forliksrådet?

Sivile rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan fremmes for tingretten. Det er likevel en del saker som ikke behandles i forliksrådet. De viktigste unntakene er:

 • familiesaker, unntatt saker som bare gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd eller deler av reisekostnader ved samvær
 • saker om patenter, varemerker o.l.
 • saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann om forhold som ikke er av utelukkende privatrettslig art
 • saker om gyldigheten av en voldgiftsdom eller et rettsforlik
 • saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene. Dette vil typisk være saker som er avgjort i Forbrukertvistutvalget.
   

Mer informasjon om forliksrådet finner du her

 

Hvordan kontakter jeg forliksrådet?

Det er namsmannen (politiet) som er sekretariat for forliksrådene i sitt område. 

Her finner du kontaktinformasjon til forliksrådet - Hustavika

 

Forliksrådet i Hustadvika kommune 2021 - 2024

Forliksrådet

Forliksrådet
Medlemmer i Hustadvika Forliksråd Varamedlemmar
Merete Egge Nerland Turid Aaasbølmo
Henry ståle Farstad Elin Morsund
Tore Melland Hans K. Hatle
Møtefullmektiger:
Ole Per Nøsen
Synnøve Valle
Jo Erlend Os

 

Formannskapet


Mer informasjon om formannskapet finner du her.

 

Representanter i Formannskapet i Hustadvika

Representanter i Formannskapet i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG Odd Magne Bolli (SP)
Tove Henøen (SP), ordfører Øystein Settem Wold (MDG)
Tom Grunde Malme (KRF), varaordfører Nils Christian Harnes (KRF)
Laila Nøsen (SV) Erling Hustad (SP)
Birgit Dyrhaug (SP) Svein Lodve Sandblåst (SP)
Kjell Johan Berget (SP) Eldrid Mordal Sollid (SP)
Partigruppe AP/H/V
Jan Arve Dyrnes (AP) Atle Hammerbukt (V)
Tone I. K. Rånes (AP) Arne Birger Silnes (AP)
Eli Sildnes (H) Jan Ove Breivik (H)
Edith Øyen Risvik (AP)
FRP
Johnny Varhol Inger Lise Nerland Skogstad
Ola Kallmyr

 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal

Representanter til Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal for perioden 2019- 2023 fra Hustadvika kommune:


Til årsmøtet:

 • Fast medlem: Vidar Hals
 • Varamedlem: Eli Iren Sildnes


Til styret:

 • Fast medlem: Hans Bjarne Tennøy
 • Personlig vara: Erling Hustad
Gamle Kvernes Bygdemuseum
Hustadvika kommunestyre oppnevnte følgende til styret for Gamle Kvernes Bygdemuseum for perioden 2019 – 2023:
Fast representant: Emil Krakeli
Vararepresentant: Terje Lyngstad
GassROR IKS

Representantskap i GassROR IKS for perioden 2019-2023 fra Hustadvika kommune:

Tove Henøen fast medlem i representantskapet
Tom Grunde Malme personlig varamedlem

Grendautvalg

Hustadvika kommunestyre fastsatte i møte 11.06.2020 at det skal opprettes grendautvalg for Hustadvika kommune. Da ble det også vedtatt grendautvalgene sin organisering, økonomi og arbeidsoppgaver. Det er oppnevnt 13 grendautvalg med fem faste medlemmer i hver. 
 

Organisering 

 • Det skal være en overordna kontaktperson mellom kommunen og grendautvalgene, det overlates til kommunedirektør delegerer dette ansvaret.
 • 5 faste medlemmer, ingen vara. Styrets medlemmer skal velges fra et bredt sammensatt utvalg av foreninger, lag og enkeltpersoner i nærmiljødistriktet. Ved første gangs oppretting av grendautvalg, er det valgnemnda som innstiller. Deretter er det de avtroppende grendautvalgene som foreslår nye medlemmer til valgnemnda, valgnemnda innstiller deretter til kommunestyret.
 • Fast møte bør settes med minimum 2 ganger per år. I tillegg skal det årlig gjennomføres møte mellom lederne i grendautvalgene, administrasjonen og politisk ledelse (ordfører, varaordfører og utvalgsledere). Dette bør legges til en tid på året der større saker skal opp til politisk behandling, som f.eks. budsjett.

  Det er opprettet grendautvalg i følgende kretser:
  1. Strand
  2. Nås/ Øyen
  3. Eide
  4. Lyngstad/Bolli
  5. Vevang
  6. Farstad/Vassenden /Skotten/Sandblåst
  7. Nerland/ Hustad/ Skarset/ Vikan
  8. Haukås
  9. Sylte/ Malme
  10. Hoem/ Valle/ Helset/ Sande
  11. Bergset/ Bud/ Gule
  12. Stavik/ Løset 
  13. Bjørnsund
   

Økonomi

 • Det settes av et beløp til driftsutgifter, 4000 kr per grendautvalg.
 • Det bevilges midler i budsjettet som utvalgene kan søke på til tiltak i nærmiljøet (som f.eks. tursti, gapahuk).
 • Det betales ikke møtegodtgjørelse for arbeidet i grendautvalget.

  Kostnadene belastes disp.fondet 2020 og innarbeides i budsjettet for 2021


Arbeidsoppgaver 

 • Utvalgene skal representere lokalbefolkningen som bor i området og løfte frem aktuelle saker, tema og problemstillinger.
 • Utvalgene være høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene.
 • Gjennom sin funksjon som kontaktpunkt og bindeledd skal utvalgene bidra til en styrket informasjonsflyt mellom innbyggerne og kommunen.
 • Utvalgene skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet. De kan ta initiativ til eller delta i prosjekter i nærområdet, gjerne sammen med lag, foreninger og andre lokale krefter. Til slike prosjekter kan man sende søknad om økonomisk støtte til kommunen.
 • Utvalgene skal sikre at det som blir skrevet i uttalene fra grendautvalgene er representativt, ved at de kort beskriver hvilket forarbeid som er gjort (f.eks. om det er blitt gjennomført folkemøte, sendt ut til lag/organisasjoner o.l.).

  Ordningen evalueres etter første periode.

 

Grendautvalgene


Strand:

 1. Torben Kjøll
 2. Wenche Krekvik
 3. Petter Holberg
 4. Sindre Røvik
 5. Ragnhild Solli

 

Nås/Øyen:

 1. Odd Arne Halås
 2. Hege J. G. Amundsen
 3. Grete Nogva
 4. Normann Helberg
 5. Madeleine Hestad Gjetøy

 

Eide:

 1. Jan Petter Silseth
 2. Birgit Leirmo
 3. Bente Feltstykket
 4. Andreas Almås
 5. Ove K. Silseth

 

Lyngstad/Bolli:

 1. Terje Lyngstad
 2. Lisbeth Bjørnerem
 3. Henriette Solli
 4. Lars Konrad Bolli
 5. Lena Gautvik 

 

Vevang:

 1. Oddbjørg Helen Nesheim
 2. Egil Teistklubb
 3. Veronica Mariell Brevik
 4. Geir Magne Berg
 5. Oddleif Tornes

 

Farstad/ Vassenden/ Skotten/ Sandblåst:

 1. Per Magne Tøsse
 2. Svanhild Breivik 
 3. Elin Morsund
 4. Frank R. Nerland
 5. Åsmund Asper

 

Nerland/ Hustad/ Skarset/ Vikan:

 1. Astor Gjelsvik
 2. Hilde Kjersem Kolberg
 3. Øyvind Nerland
 4. Kim Ansink
 5. Nils Oddvar GammelsæterHaukås:

 1. Aud Solveig Malmedal 
 2. Åse Stavik Myrbostad
 3. Jan Ragnvald Eide
 4. Stein Olav Lillebakk 
 5. Oddvar Helge Bjerkeset 

 

Sylte/ Malme:

 1. Andre Lillebakk
 2. Håvard Bolme
 3. Kjell Arild Grindvik
 4. Kristine Midsæther
 5. Anne Holen Helseth

   

Hoem/ Valle/ Helset/ Sande:

 1. Stein Rønning
 2. Ingvar I. Storvik 
 3. Knut Johansen
 4. Hilde Merete Aure
 5. Linda Rønning


Bergset/ Bud/ Gule:

 1. Bernt Omar Hansgård
 2. Per Boye Sunde
 3. Kjetil Pedersen
 4. Siv Anne Harøy
 5. Annhild Viken Sunde

 

Stavik/ Løset:

 1. Kolbjørn Husdal
 2. Bjørn Inge Trondsen
 3. Steinar Hjellnes 
 4. Aud Lindset Drågen
 5. Helene Drejer Torsen

 

Bjørnsund:

 1. Thea Løvaas Tennøy
 2. Edvin Rødal
 3. Anita Pedersen
 4. Norvald Hammerø
 5. Bjørn Ståle Pedersen 
Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg
 

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika

Hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Laila Nøsen (SV) Per Ståle Tornes (KRF)
Rune Strand (SP) Mona Iversen (SP)
Torstein Rønning (SP) Liv Anne Holmen (SV)
Elin Iversen Sandvik (SP) Valborg E S Hagerup-Jenssen (SP)
Ronald Cato Slemmen (SP) Else Marie Husveg Huanca (KRF)
Ann Margrethe Halaas (SP)
Kjell Johan Berget (SP)
Partigruppe AP/H/V
Egil Ekhaugen (AP) Jan Ove Breivik (H)
Tone Kristiansen Rånes (AP) Bjørn Olav Kleppen (AP)
Sverre Hovland (H) Borghild Drejer (V)
Laila Stranden (H)
FRP
Inger Lise Nerland Skogstad Ola Kallmyr
Sigmund Rødal
Aase Merethe Lindstad

 

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap

 

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika

Hovedutvalg for Oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Odd Magne Bolli (SP) Ingrid Dyrhaug (SV)
Erling Hustad (SP) Nils Christian Harnes (KRF)
Eldrid Mordal Sollid (SP) Lise Bull (MDG)
Therese Marie Holmen (SP) Magnus Hanoa Øverland (SP)
Ottar Nerland (SP) Anne Turid Myrbostad (SP)
Knut Nilsen Sæbø (KRF)
Nils Erik Lyngstadaas (SP)
Partigruppe AP/H/V
Kjell Åge Dyrnes (AP) Edith Øyen Risvik (AP)
Linda Erikli (H) David Andre D Bruun (H)
Atle Hammerbukt (V) Marit Eide Solheim (V)
Birger Laugsand (AP)
FRP
Ola Kallmyr Mali Langnes Bolli
Kolbjørn Lie
Heidi Halås

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring


Her finner du mer informasjon om Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring

 

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika

Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG
Leder, Svein L. Sandblåst (SP) Odd Gøran Lyngstad (SP)
Nestleder, Øystein Settem Wold (MDG) Ingrid Dyrhaug (SV)
Nils Christian Harnes (KRF) Øyvind Holden (MDG)
Synnøve Valle (SP) Marie Olise Austad (SP)
Emelie Mathilde Langnes Holden (SP) Per Ståle Tornes (KRF)
Øyvind Valle (SP)
Partigruppe AP/H/V
Arne Birger Silnes (AP) Hans Bjarne Tennøy (AP)
Oddbjørg H. Nesheim (AP) Paul Gunder Groven (V)
Iver Kjørsvik (H) Edith Øyen Risvik (AP)
Eli Sildnes (H)
FRP
Raymond Årsbog Johnny Varhol
Gunn Geshe
Malin Varhol

 

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Representantskapet for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS fra Hustadvika kommune i perioden 2019-2023:

 • Tove Henøen fast medlem
 • Tom Grunde Malme, varamedlem
Kirkelig fellesråd

Følgende er valgt inn i Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd 2019 - 2023

Kirkelig fellesråd 2019 - 2023
Representant Vararepresentant
Tom Grunde Malme Synnøve Valle

 

Klagenemnda

Klagenemnda er et politisk organ som er opprettet av kommunestyret. Nemnda har fem medlemmer og varamedlemmer.

 

Klagenemnda 2019 - 2023

Klagenemnda 2019 - 2023
Medlem Varamedlem
Marie Olise Austad, leder Birgit Dyrhaug
Johnny Varhol, nestleder Raymond Årsbog
Ottar Nerland Øystein Settem Wold
Eli Iren Sildnes Sverre Hovland
Ingrid Dyrhaug Laila Nøsen

 

Klagenemnda sitt ansvarsområde er fastsatt i forvaltningsloven § 28. Klagenemda skal behandle klager etter denne bestemmelsen og eventuelt andre særlover der kommunen er endelig klageinstans.
 

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen sender du til den som har gjort vedtaket innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket.
 

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være rådmannen, enhetsleder, plan- og bygningssjefen osv. eller et politisk organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. Da blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan du ikke klage på.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er fylkesmannen klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken.

 

Kommunestyret

Kommunestyret er Hustadvika kommunes øverste organ. 

Mer informasjon om kommunestyret finner du her

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet

Styremedlem til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fra Hustadvika kommune 2019-2023:
Fast medlem: Kåre Vevang
Personlig varamedlem: Lisbeth Valle

Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Representantskapet i Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2019-2023

Medlemmer i representantskapet - Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2019-2023
Medlemmer Personlig vara
David Andre Bruun Sigmund Rødal
Laila Nøsen Emelie Langnes Holden

 

KS - Utsendelser fra Hustadvika kommune

Utsendinger til KS fra Hustadvika kommune i perioden 2019-2023:

Medlem: Ordfører Tove Henøen (SP) 
Medlem: Varaordfører Tom Grunde Malme (KRF) 

Vararepresentanter for ordfører: 
1. Birgit Dyrhaug (SP) 
2. Lisbeth Valle (SP) 

Vararepresentanter for varaordfører: 
1. Nils Christian Harnes (KRF) 
2. Kjell Johan Berget (SP) 

Medlem: Jarle U. Klavenes (AP) 

Vararepresentanter for Malin Kleppen (AP): 
1. Aase Merethe Lindstad (FRP) 

 

Molde og Romsdal havn IKS

Representantskap i Molde og Romsdal Havn IKS for perioden 2019-2023 fra Hustadvika kommune:

Representantskap i Molde og Romsdal Havn IKS 2019-2023

Representantskap i Molde og Romsdal Havn IKS 2019-2023
Medlem Vara
Steinar Dale Torleif Langnes
Tove Henøen Tom Grunde Malme

 

Møre og Romsdal Vassregion

Representanter til Møre og Romsdal Vassregion for perioden 2019- 2023 fra Hustadvika kommune:

 • Fast medlem: Hans Bjarne Tennøy (Ap)
 • Varamedlem: Laila Nøsen (SV)
Romsdal sparebanks generalforsamling

Hustadvika kommunestyre velger til Romsdal sparebanks generalforsamling 2022-2025:

‎Medlem: Marie O. Austad
‎Varamedlem: Jan Ove Brevik

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonselskap (RIR)

Representantskapet i RIR (Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonselskap) for perioden 2019-2023 fra Hustadvika kommune:

Representantskap i RIR 2019-2023

Representantskap i RIR 2019-2023
Representant Personlig varamedlem
Tove Henøen Lisbeth Valle
Tom Grunde Malme Øystein Settem Wold
Iver Kjørsvik Arne Birger Silnes

 

Representanter fra Hustadvika kommune i styret til RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) IKS:

Representanter i styret RIR IKS 2019-2023
Representant Personlig varamedlem
Rune Strand Odd Magne Bolli
Nils Christian Harnes Ronald Cato Slemmen

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Her finner du mer informasjon om rådet

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023
Medlem Rolle Personlig varameldem
Anne Jorunn Vågen Leder Kari Nergård
Heidi Anita Tornes Nestleder Audny Langnes
Ingrid Naas Rødseth Tove Lovise Kroknes
Ole Helge Nerland Anton Vågen
Ronny Svenøy Ola Kallmyr
Kai Corneliussen Ole Arne Sætervik

 

Sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker

Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker
Medlem Rolle Varamedlem
Oddvar Valle Leder Gunhill Dyrhaug
Silvia Tøsse Nestleder Jarl Inge Haukås
Raymond Årsbog Medlem Inger Lise N. Skogstad


Sakkyndig nemnds oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
 • Vedtar metode og hjelpeparametre.
 • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
 • Ansvarlig for vedtatte takster.
 • Førsteinstans ved klagebehandling.
   

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2019 - 2023

Klagenemnd i eiendomsskattesaker 2019 - 2023
Medlem Rolle Varamedlem
Kathleen Wiik Silseth Leder Hans Bjarne Tennøy
Mali Langnes Bolli Nestleder Iver Bertil Kjørsvik
Rune Iversen Heidi Halås

 

Klagenemndas oppgaver:

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
 • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

   
Samarbeidsutvalgene for de kommunale barnehagene

I Hustadvika kommune har vi seks kommunale barnehager. For hver barnehage er det innvalgt en fast politiker og en vara som skal representere kommunen/eier. 

Hva er hensikten med å ha en politisk representant til stede i SU, og hva er dens rolle?

 

I barnehagelovens § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, tredje avsnitt i barnehageloven, står det som følger:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Den politiske representanten er eiers representant i SU, dersom barnehagen er kommunal. Som politisk representant har du både mulighet og anledning til å påvirke en barnehagesak. Politikeren skal være tilknyttet hovedutvalget i kommunen og kan derfor bringe saken videre til selve utvalget og be om at saken tas videre til Formannskap og/eller Kommunestyret. Politikeren kan dessuten ta saken opp i eget gruppemøte og parti.

Det er ikke uvanlig at kommunepolitikerne får tilsendt saker rett før de skal behandles i et av de politiske utvalgene. Som SU-representant, får lokalpolitikeren mer tid og anledning til å sette seg inn i saken og mulighet til å jobbe med saken i god tid før den skal opp til eventuell politisk behandling i kommunen.

 

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene i barnehagene 2019-2023

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene i barnehagene 2019-2023
Barnehage Fast medlem Varamedlem
Bud barnehage Elin Iversen Sandvik Cecilie F Gaikonen
Eide barnehage Edith Ø Risvik Per Karstein Silseth
Hustad barnehage David Andre D Bruun Lars Ove Skarseth
Jendem barnehage Synnøve Valle Odd Gøran Lyngstad
Lyngstad barnehage Heidi Halås Lill Iren Dyrhaug Ness
Svanviken barnehage Irene Bjorli Ingebjørg Eide
Tornes barnehage Raymond Årsbog Erling Hustad
Vevang barnehage Laila Nøsen Ingrid Dyrhaug

 

Samarbeidsutvalgene for skolene

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. 

Hva er grunnlaget for arbeidet i SU?

Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier. Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Samarbeidsorganer i skolen (og det øvrige hjem-skolesamarbeidet) skal styrke elever og foreldres mulighet for med​virkning i skolen.

Medlemmene representerer ulike grupper

Medlemmene i samarbeidsutvalget skal ivareta interessene til dem de representerer. De må ha god kontakt med ”sine grupper”.

Den politiske representanten har et særlig ansvar for å informere samarbeidsutvalget om skolepolitiske saker og bidra til at samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret. Den politiske representanten skal også ivareta skolens interesser overfor organer med beslutningsmyndighet.

 

Samarbeidsutvalgene ved skolene 2019-2023

Samarbeidsutvalgene ved skolene 2019-2023
Skole Fast medlem Varamedlem
Bud barne- og ungdomsskule Elin Iversen Sandvik Lise Bull
Eide barneskole Kjell Åge Dyrnes Tom Grunde Malme
Eide ungdomsskole Birgit Dyrhaug Arne Birger Silnes
Fræna ungdomsskole Jan Arve Dyrnes Therese M Holmen
Haukås skole Johnny Varhol Jan Ove Breivik
Hustad barne- og ungdomsskole Ottar Nerland Heidi Anita Tornes
Jendem skole Odd Gøran Lyngstad Ronald Cato Slemmen
Lyngstad og Vevang skoler Odd Magne Bolli Øystein Settem Wold
Sylte og Malme skular Nils Christian Harnes Torstein Rønning

 

Skarbakken SA

Hustadvika kommunestyre oppnevner følgende til styret for Skarbakken SA for perioden 2019 – 2023: 

 • Fast representant: Anders Magne Naas 
 • Vararepresentant: Rune Strand
Skaret skisenter SA

Hustadvika kommunestyre har oppnevnt følgende representanter til styret i Skaret skisenter SA for perioden 2019 – 2023:

Fast representant: Ronald Cato Slemmen

Vararepresentant: Sigmund Rødal

Stiftelsen Nordmøre Museum

Hustadvika kommunestyre oppnevnte følgende representanter til årsmøtet for Stiftelsen Nordmøre museum for perioden 2019 – 2023:

Fast representant: Arne Birger Silnes
Vararepresentant: Ingebjørg Eide

Stiftelsen Romsdalsmuseet

Som medlem og varamedlem til Romsdalsmuseets årsmøte for perioden fram til 2023 er følgende representanter valgt av Hustadvika kommunestyre:

Fast medlem: Henry Ståle Farstad

Varamedlem: Liv Anne Holmen

Ungdomsrådet


Mer informasjon om Hustadvika ungdomsråd finner du her. 

 

Hustadvika ungdomsråd 2021/2022

Hustadvika ungdomsråd 2021/2022
Medlem Skolekrets Observatør fra kommunestyret
Marcus Aas Aure (leder) Molde vgs, bosatt i Aureosen Edith Ø. Risvik (AP)
Noa Vestad Aarø (nestleder) Hustadvika vgs, bosatt på Løset
Lea Sunde Gaikonen Bud barne- og ungdomsskule
Jørgen Vatne Hustad barne- og ungdomsskole
Didrik Storvik Eide ungdomsskole
Emma Brun-Høivik Eide ungdomsskole
Hanna Sofie Rødal Hustadvika vgs, bosatt på Hustad
Guro Flatmo Fræna ungdomsskole
Nelly Bjerkeseth Gjendem Julsundet ungdomsskole, bosatt på Jendem

 

Valgnemnda

Arbeidsområdet vil være

 • å finne aktuelle kandidater til de ulike vervene
 • å undersøke om de er valgbare og ønsker å ta på seg vervet
 • å komme med forslag på leder og nestleder i nemdene/utvalgene.

Valgnemnda består av en representant fra hvert parti. 
 

Valgnemnda Hustadvika 2019-2023

Valgnemnda Hustadvika 2019-2023
Navn Parti Rolle Personlig vara:
Birgit Dyrhaug SP Medlem Kjell Johan Berget
Johnny Varhol FRP Medlem Inger Lise N. Skogstad
Eli Iren Sildnes H Medlem Jan Ove Brevik
Nils Christian Harnes KRF Medlem Tom Grunde Malme
Øystein Settem Wold MDG Medlem Sigrid O. Naas
Arne Birger Silnes AP Nestleder Aud S. Malmedal
Ingrid Dyrhaug SV Leder Laila Nøsen
Atle Hammerbukt V Medlem Irene Bjorli

 

Valgstyret

Formannskapet er av kommunestyret valgt til valgstyre etter § 4-1 i Valgloven og har det ansvar, de plikter og oppgaver som framgår av lover og forskrifter.

Representanter i Formannskapet i Hustadvika
Medlem Varamedlem
Partigruppe SP/KRF/SV/MDG Odd Magne Bolli (SP)
Tove Henøen (SP), ordfører Øystein Settem Wold (MDG)
Tom Grunde Malme (KRF), varaordfører Nils Christian Harnes (KRF)
Laila Nøsen (SV) Erling Hustad (SP)
Birgit Dyrhaug (SP) Svein Lodve Sandblåst (SP)
Kjell Johan Berget (SP) Eldrid Mordal Sollid (SP)
Partigruppe AP/H/V
Jan Arve Dyrnes (AP) Atle Hammerbukt (V)
Tone I. K. Rånes (AP) Arne Birger Silnes (AP)
Eli Sildnes (H) Jan Ove Breivik (H)
Edith Øyen Risvik (AP)
FRP
Johnny Varhol Inger Lise Nerland Skogstad
Ola Kallmyr

 

Vilutvalget

FORMÅL

Viltutvalget er et politisk utvalg for kommunen som behandler spørsmål som gjelder forvaltning av vilt.

 

OPPGAVER

a) Viltutvalget har beslutningsmyndighet og uttalerett i saker etter Lov om jakt og fangst av vilt

(viltloven) LOV 1981-05-29-38, med tilhørende forskrifter.

b) Utvalget kan fremme saker som omhandler vilt.

c) Utvalgets myndighet framgår av det gjeldende politiske delegeringsreglementet.

 

ÅRSRAPPORT

Viltutvalget skal utarbeide årsrapport, som sendes kommunestyre og kommunedirektør.

 

MEDLEMMER

Disse representantene er valg inn som medlemmer i Viltutvalget for perioden 2019-2023:
 

Faste medlemmer: 
1. Atle Moen, leder
2. Edith Øyen Risvik, nestleder
3. Kjell Inge Hatle
4. Arnfinn Lien 
5. Torild Farstad Vågen 

Varamedlemmer: 
1. Nils Christian Harnes
2. Torstein Rønning 
3. Ingrid Dyrhaug 

17. mai komiteen

Det er en offisiell feiring av nasjonaldagen 17. mai, i Hustadvika kommune. 

‎17. maikomite består av 6 medlemmer, hvorav tre er kommunepolitikere som velges av kommunestyret etter forslag fra formannskapet, ett medlem kommer fra frivilligheten og to administrativt ansatte som utpekes av kommunedirektøren. Komiteen velger selv leder. 

‎Komiteen har ansvar for planlegging av kommunens offisielle feiring av nasjonaldagen 17. mai. Herunder organisere borgertog med tilhørende underholdning og taler, kransenedleggelser og samarbeide med frivillige, Hustadvika næringsforum, Hustadvika menighet og kulturenheten. 

Komiteens årlige budsjett er på 40 000 kroner. Komiteen har ansvar for å utforme og distribuere et felles programhefte, organisere borgertog og felles 17. mai arrangement. 
Kommunen gir ikke tilskudd til enkeltarrangement utover det offisielle programmet.

Følgende tre kommunepolitikere er valgt inn i 17. maikomiteen:
1. Odd Magne Bolli (Sp)
‎2. Paul Gunder Groven (V)
‎3. Johnny Varhol (Frp)