Høringer i Hustadvika kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring den 28.01.2021, sak 5/2021.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i denne artikkelen og på Servicetorget i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Formannskapet i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 2. februar 2021 (PS 8/2021):

1. Hustadvika kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-12, i tråd med vedtatt planstrategi.

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, datert den 21.1.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 og §§ 11-12 til 11-14. Høringsperioden er minst 6 uker.

Høringsfrist settes til 10. april 2021

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen