Helse og mestring

Helse og mestring består av flere avdelinger/fagområder.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Vi er lokalisert på Helsehuset på Eidem vest for Elnesvågen sentrum. Vi er 8 fysioterapeuter som gir tilbud til enkeltpersoner og har gruppetreninger ved Frisklivssentralen.

Vår ergoterapeut har ansvar for hjelpemidler, vurderer behov, søker om hjelpemidler og formidler informasjon. 

Hverdagsrehabiliteringsteamet vårt består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier. Vi arbeider med implementering av hverdagsmestring.

Fysikalske institutt med driftsavtale i Hustadvika


Det er to fysikalske institutt med driftsavtale i Hustadvika kommune. Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon). 

Fræna fysikalske institutt i Elnesvågen har tre fysioterapeuter.

Eide fysioterapi på Eide har to fysioterapeuter.

Helsetjeneste ved Hustad fengsel

Vertskommunen til fengselet skal sørge for helse- og omsorgstjenester til innsatte og de skal motta de samme tjenestene som resten av befolkningen. Sykepleier, lege og fysioterapeut er tilknyttet helsetjenesten ved Hustad fengsel.  

Hjelpemiddelforvaltning

Avdelinga har ansvaret for hjelpemiddel, mottak, vask, lagring og utlevering av disse. De har også ansvaret for logistikken og koding av trygghetsalarmen. Vi er lokalisert på Helsehuset på Eidem vest for Elnesvågen sentrum

Legetjenesten/legevakt

Legetjenesten i Hustadvika har 11 leger i fastlegeordningen. Fræna legekontor ligger i Elnesvågen med to avdelinger og Eide legekontor ligger i Eide sentrum. Hustadvika har egen legevakt mellom kl 08.00-16.00 mandag til fredag. På kveld og helg er vi del av et interkommunalt legevaktsamarbeid der legevakten i Molde er oppmøtested. 

Miljørettet helsevern/smittevern

Vi har kommuneoverlege og medisinsk ansvarlig lege i Hustadvika i 50% stilling. Ansvarsområdet er smittevern og miljørettet helsevern. 

Psykisk mestring

Vi er en utadrettet tjeneste til mennesker med forskjellig grad av rus og psykiske problemer. For aldersgruppen over 18 år. I tillegg har brukergruppen en dagtilbud, for mer informasjon se under Gnisten dagtilbud

Rask psykisk helsehjelp er et poliklinisk tilbud for aldersgruppen 16 år og oppover med mild til moderat grad av angst, depresjon, søvn problematikk eller begynnende utfordringer med rus.

Vi hjelper deg med:

 • Samtaler, støtte, råd, og veiledning for å kunne for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
 • Nødvendig hjelp og oppfølging ut i fra de problemene som presenteres.
 • Hjelp til å komme ut av rusproblemer.
 • Motivasjonsarbeid.
 • Hjelp til å fylle ut søknad om andre kommunale tjenester.
 • Bistand til å kontakt med andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere.
 • Hjelp til å koordinere tjenester.
 • Bistand til innsøking i rusinstitusjon og LAR.
 • Ettervernstiltak.

Du veiledes av fagpersonell som har taushetsplikt. Tjenesten gis på kontoret, men etter en vurdering kan tjenesten også leveres hjem til deg.
 

For å få hjelp hos oss må du:

 • Være bosatt eller oppholde deg i Hustadvika kommune.
 • Være berettiget hjelp etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Være villig til å ta imot hjelp.

Du trenger ikke henvising fra lege. Du kan selv ta kontakt med oss, eller noen andre kan gjøre det for deg. Tjenesten er gratis. Klage på utførelsen av tjenesten rettes til enhetsleder. Har du behov for akutt hjelp på kveld eller helg må du ta kontakt med legevakt. Ved spørsmål ta kontakt med oss.

For å få tjenester så send en søknad eller få din fastlege til å henvise deg. Ansatte i Helse og mestring kan også bistå deg med søknaden. 

Søknadsskjema:

Trykk her for å søke om tjenester innen psykisk helse og rusarbeid

Kontaktinformasjon

Kristin Steinsrud
Avdelingsleder helse og mestring
E-post
Telefon 91 53 07 65
Anders Høe
Enhetsleder helse og mestring, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 92 68 42 05

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen