Rettigheter og plikter for folkevalgte

Under følger en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du har som folkevalgt i Hustadvika kommune.
 

Rett og plikt til å delta i møte

Rett til fri fra arbeid

Habilitet

Tapt arbeidsfortjeneste og utgifter

Godtgjørelse

 

Rett og plikt til å delta i møte

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i, med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. 

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) oppfordres til å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.


Stemmeplikt

Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt.

 

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser. Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller forholdsvis byrdefullt å møte.

Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene for gyldig forfall er strenge.

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter.

Forfall protokolleres.


Melde inn forfall 

Kommunen har tatt i bruk en ny løsning for automatisk varainnkalling. De faste representantene får en epost fra Kaukus for hvert enkelt møte de er kalt inn til. Denne skal brukes til å melde forfall.

Slik skal forfall meldes:  

  • Faste representanter melder forfall ved å klikke på lenke i epost mottatt omtrent samtidig som møteinnkalling.
  • Når forfall er meldt starter varainnkalling automatisk med SMS til vararepresentanter i korrekt rekkefølge.
  • Vararepresentantene svarer JA eller NEI på mottatt SMS.

 

Rett til fri fra arbeid

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer.

Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden.

 

Habilitet

At en person er inhabil innebærer at det at det finnes omstendigheter som svekker tilliten til hans eller hennes upartiskhet i behandlingen av en sak. Det er viktig at det ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn ved avgjørelser i folkevalgte organer. For å unngå dette er det fastsatt regler om inhabilitet i kommuneloven og Forvaltningsloven. 

Den folkevalgte har plikt til å vurdere sin egen habilitet og varsle i god tid om forhold som gjør eller kan gjøre han eller henne inhabil. Anmodning om å få habiliteten sin vurdert skal meldes inn i god tid før det aktuelle møtet. 

Habilitet blir vurdert og tilrådning vil bli lagt frem til det gjeldende organet. Organet tar selv stilling til om representanten er inhabil eller ikke. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall.

Vara som trer inn i møtet ved inhabilitet blir godtgjort for hele møtet.

 

 

Tapt arbeidsfortjeneste og utgifter

Folkevalgte som på grunn av vervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i godtgjørelsesreglementet

Dersom den folkevalgte har tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder som følge av vervet som kommunalt ombud, har den folkevalgte krav på erstatning. Den folkevalgte må selv fremme krav om erstatning på «skjema for tapt arbeidsinntekt» fortløpende. Krav om erstatning må leveres innen seks måneder. Hvis ikke kan retten til erstatning falle bort.

Kravet om tapt arbeidsinntekt skal sendes til politisk sekretæriat for tilvisning. Dersom det er tvil om kravet eller det er av prinsipiell art, legges kravet frem for leder av politisk sekretæriat for endelig avgjørelse.

For mer info om tapt arbeidsfortjeneste - klikk her. 
 

 

Godtgjørelse

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats. 

Mer informasjon om godtgjørelse finner du ved å klikke her. 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02