Godtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Fastsatt av Hustadvika kommunestyre 22.06.2023, med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-1, § 8-2, § 8-3, § 8-4, § 8-5, § 8-6, § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-10. 

 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjøringer til de folkevalgte i Hustadvika kommune i henhold til kommuneloven

§ 2. Lovgrunnlag

Kommuneloven (KL) kapittel 8 – rettigheter og plikter for folkevalgte.

§ 3 Faste godtgjørelser

Ordførers og varaordførers godtgjørelse justeres pr 01.05. hvert år.

 

§ 3-1. Godtgjørelse til ordfører

 

§ 3-1-1. Godtgjøring til ordfører

Vervet som ordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 100 % stilling. Godtgjørelse til ordføreren blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G) og er satt til 10,5 G. Grunnbeløpet justeres 01.05 hvert år, godtgjørelsen reguleres fra samme dato. 

Godtgjørelsen til ordfører fordeles over 12 måneder med utbetaling av 1/12 hver måned. Det blir ikke utbetalt feriepenger, men ordfører har rett til å avvikle ferie tilsvarende det samme som kommunalt ansatte (5 uker). Avvikling av ferie avtales med Formannskapet. 

Ordfører har ikke rett til ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunale møter.  

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom ordfører er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har ordfører (og andre politisk oppnevnte representanter) rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar. 

 

§ 3-1-2. Etterlønn til ordfører

Ordføreren i Hustadvika kommune kan søke om etterlønn med inntil 3 måneders godtgjørelse når han/hun fratrer vervet 

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 

Søknad sendes politisk sekretariat. 

 

§ 3-1-3. Pensjon

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenestepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

 

§ 3-1-4. Ordførers rett til sykepenger

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

 

§ 3-1-5. Ordførers rett til kjøre- og kostgodtgjørelse

Ordfører har rett til kjøre- og kostgodtgjørelse på lik linje med kommunalt ansatte. Det blir ikke gitt kjøregodtgjørelse m.m. for reise mellom hjemmet og arbeidssted (kommunehuset).

 

 

§ 3-2. Godtgjørelse til varaordfører

 

§ 3-2-1. Godtgjøring varaordfører

Vervet som varaordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 40 % stilling. Godtgjørelse til varaordfører blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G) (40% av 10,5 G). Grunnbeløpet justeres 01.05 hvert år, godtgjørelsen reguleres fra samme dato. 

Godtgjørelsen til varaordfører fordeles over 12 måneder med utbetaling av 1/12 hver måned. Det blir ikke utbetalt feriepenger, men varaordfører har rett til å avvikle ferie tilsvarende det samme som kommunalt ansatte (5 uker). Avvikling av ferie avtales med Formannskapet.  

Varaordfører har ikke rett til ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunale møter.  

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom varaordfører er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har varaordfører (og andre politisk oppnevnte representanter) rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar. 

Dersom varaordfører trer inn som stedfortreder ved for eksempel sykdom eller permisjon i mer enn èn måned skal varaordfører ha de samme godtgjørelsen som ordføreren. 

 

§ 3-2-2. Pensjon

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenestepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

 

§ 3-2-3. Varaordførers rett til sykepenger

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

 

§ 3-2-4. Varaordførers rett til kjøre- og kostgodtgjørelse

Varaordfører har rett til kjøre- og kostgodtgjørelse på lik linje med kommunalt ansatte. Det blir ikke gitt kjøregodtgjørelse m.m. for reise mellom hjemmet og arbeidssted (kommunehuset).

§ 4 Møtegodtgjørelse og ledergodtgjørelse (gjelder ikke ordfører eller varaordfører)

Satsene fastsettes for hele valgperioden 2023-2027.  

De kommunale utvalgene deles inn i fire grupper: 

 

§ 4-1. Gruppe 1  

 • Formannskapet 

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 3 450 pr møte de deltar på. 

 

§ 4-2. Gruppe 2 

 • Kommunestyret 
 • Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring 
 • Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 
 • Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap 
 • Kontrollutvalg 

Lederen av utvalget får 3 450 kr pr møte de deltar på. 

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 1 050 pr møte de deltar på. 

 

§ 4-3. Gruppe 3 

 • Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
 • Klagenemnd eiendomsskattesaker 
 • Klagenemnd for enkeltvedtakssaker 
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 • Eldreråd 
 • Valgstyre 
 • Administrasjons- og likestillingsutvalget 
 • Andre utvalg oppnevnt av Formannskap eller Kommunestyre 

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 650 pr møte. 

Leder av utvalget får dobbelt møtegodtgjørelse (1 300 kr).

 

§ 4-4. Gruppe 4 

 • Ungdomsråd

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 825 pr møte. 

Leder av utvalget får dobbelt møtegodtgjørelse (1 650 kr).

 

§ 4-5. Godtgjørelse til gruppelederne i de politiske partiene 

Fast godtgjørelse som gruppeleder: Kr 9 500 pr år. 

I tillegg kr 2 400 pr fast medlem i kommunestyret. Godtgjørelsen utbetales månedlig. 

 

§ 4-6. Kommunalt oppnevnte representanter i aksjeselskap 

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom den folkevalgte er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har han/hun rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar. 

 

§ 4-7. Utbetaling 

Sekretær i utvalgene har ansvar for at det føres referat fra alle møter. Referat skal legges direkte i sak/arkiv-systemet av referenten. Sekretær skal føre oppmøteliste og sørge for å sende denne til politisk sekretariat for utbetaling av møtegodtgjørelse. Det kreves referat fra møte før utbetaling blir gjort.  

Flere møter samme dag: 

Dersom en representant deltar på flere møter samme dag skal det utbetales godtgjørelse for alle møter. 

Møtegodtgjørelse gis ikke til offentlig ansatte som møter i kraft av sin stilling, og der deltakelse i utvalgsarbeid er å se som en naturlig del av deres arbeidsoppgaver.  

Godtgjørelse til gruppe 1 og 2 utbetales fortløpende etter hvert møte. Godtgjørelse til gruppe 3 utbetales 2 ganger i året. 1. halvår utbetales i juni/juli, 2. halvår utbetales i november/desember hvert år.

§ 5 Erstatning for tapt arbeidsinntekt, utgifter til stedfortreder m.m.

Dersom den folkevalgte har tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder som følge av vervet som kommunalt ombud, har den folkevalgte krav på erstatning. Den folkevalgte må selv fremme krav om erstatning på «skjema for tapt arbeidsinntekt» fortløpende. Krav om erstatning må leveres innen seks måneder. Hvis ikke kan retten til erstatning falle bort.  

Kravet om tapt arbeidsinntekt skal sendes til politisk sekretariat for tilvisning. Dersom det er tvil om kravet eller det er av prinsipiell art, legges kravet frem for kommunedirektøren for endelig avgjørelse. 

 

§ 5-1. Legitimert tapt arbeidsinntekt 

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 4300 pr dag, eller inntil kr 530 pr time. 

Som dokumentasjon må det være med bekreftelse fra arbeidsgiver på dato for fravær, antall timer og timesats. Det skal ikke tas med feriepenger i kravet da dette utbetales av kommunen. Dersom arbeidstaker taper pensjonsytelser (arbeidsgiver foretar trekk av disse) må dette dokumenteres for at kommunen skal betale ut. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav. 

Selvstendig næringsdrivende må legge frem dokumentasjon på at kravet er reelt (ligningsattest eller bekreftelse fra regnskapsfører). 

Skjema for legitimert tapt arbeidsinntekt


§ 3-2 Ulegitimert tapt arbeidsinntekt.
Ulegitimert tapt arbeidsinntekt (pensjonister, studenter, stedfortreder, omsorgsarbeid, barnepass), kan erstattes med inntil kr 1700 pr dag, eller inntil kr 215 pr time. Kravet må dokumenteres og sannsynliggjøres av den folkevalgte selv. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Det gis ikke godtgjørelse dersom det er egne familiemedlemmer som yter tjenestene. (For eksempel om samboer/ektefelle eller større søsken passer barna).

Skjema for ulegitimert tapt arbeidsinntekt

 

§ 6 Skyss- og kostgodtgjørelse og deltakelse på kurs

Folkevalgte har krav på skyss- og kostgodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ, som tilsvarer statens reiseregulativ. 

Krav må leveres innen seks måneder.  

For frivillig deltakelse på kurs, befaringer, møter o.l. blir det som hovedregel ikke gitt møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.  

I spesielle tilfeller må det avtales med ordfører på forhånd om skyss, kost og/eller overnatting dekkes. Det samme gjelder deltakeravgift og andre reiseutgifter. 

Skjema for reiseregning

§ 7 PC/nettbrett/telefon

Alle faste medlemmer i gruppe 1 og 2 får tilbud om godtgjørelse på kr 5000 i valgperioden for å kjøpe / bruke eget utstyr. Godtgjørelsen blir utbetalt i starten av valgperioden.

Varamedlemmer får tilbud om godtgjørelse på kr 000 i valgperioden etter slik fordeling: 

Partigruppe på 1-4 representanter i kommunestyret: 1., og 2. vara 

Partigruppe på 5-9 representanter i kommunestyret: 1., 2. og 3. vara 

Partigruppe på 10+ representanter i kommunestyret: 1., 2., 3. og 4. vara.  

  

Telefongodtgjørelse: 

Ordfører og varaordfører får dekt utgifter til telefon.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02