Godtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Forskrift om godtgjøring for folkevalgte ble først vedtatt av Hustadvika kommunestyre 26.09.2019, med endringer 19.11.2020 og 15.04.2021.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjøringer til de folkevalgte i Hustadvika kommune i henhold til kommuneloven

§ 2. Lovgrunnlag

Kommuneloven (KL) kapittel 8 – rettigheter og plikter for folkevalgte.

§ 3 Faste godtgjørelser

Ordførers og varaordførers godtgjørelse justeres pr 01.05. hvert år.

 

§ 3-1. Godtgjørelse til ordfører

 

§ 3-1-1. Godtgjøring til ordfører

Vervet som ordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 100 % stilling. Godtgjørelse til ordføreren blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G) og er satt til 10 G. Grunnbeløpet justeres 01.05 hvert år, godtgjørelsen reguleres fra samme dato.

Godtgjørelsen til ordfører fordeles over 12 måneder med utbetaling av 1/12 hver måned. Det blir ikke utbetalt feriepenger, men ordfører har rett til å avvikle ferie tilsvarende det samme som kommunalt ansatte (5 uker). Avvikling av ferie avtales med Formannskapet.

Ordfører har ikke rett til ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunale møter.

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom ordfører er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har ordfører (og andre politisk oppnevnte representanter) rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar.

 

§ 3-1-2. Etterlønn til ordfører

Ordføreren i Hustadvika kommune kan søke om etterlønn med inntil 3 måneders godtgjørelse når han/hun fratrer vervet.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Søknad sendes politisk sekretariat.

 

§ 3-1-3. Pensjon

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenestepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

 

§ 3-1-4. Ordførers rett til sykepenger

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

 

§ 3-1-5. Ordførers rett til kjøre- og kostgodtgjørelse

Ordfører har rett til kjøre- og kostgodtgjørelse på lik linje med kommunalt ansatte. Det blir ikke gitt kjøregodtgjørelse m.m. for reise mellom hjemmet og arbeidssted (kommunehuset).

 

 

§ 3-2. Godtgjørelse til varaordfører

 

§ 3-2-1. Godtgjøring varaordfører

Vervet som varaordfører i Hustadvika kommune skal utgjøre 50 % stilling. Godtgjørelse til varaordfører blir regulert etter grunnbeløpet i folketrygden (G) (50% av 10 G). Grunnbeløpet justeres 01.05 hvert år, godtgjørelsen reguleres fra samme dato.

Godtgjørelsen til varaordfører fordeles over 12 måneder med utbetaling av 1/12 hver måned. Det blir ikke utbetalt feriepenger, men varaordfører har rett til å avvikle ferie tilsvarende det samme som kommunalt ansatte (5 uker). Avvikling av ferie avtales med Formannskapet.

Varaordfører har ikke rett til ordinær møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunale møter.

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom varaordfører er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har varaordfører (og andre politisk oppnevnte representanter) rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar.

Dersom varaordfører trer inn som stedfortreder ved for eksempel sykdom eller permisjon i mer enn èn måned skal varaordfører ha de samme godtgjørelsen som ordføreren.

 

§ 3-2-2. Pensjon

Ordfører og varaordfører innlemmes i den offentlige tjenestepensjonsordningen Hustadvika kommune har i KLP. Evt. andre folkevalgte som mottar en godtgjørelse på minst 1/3 av godtgjørelse for heltidspolitikere skal også innlemmes i ordningen. De innmeldte folkevalgte skal da opptjene rett til pensjon som om de var ansatt i kommunen. Dette inkluderer også muligheter for AFP fra 62. år.

 

§ 3-2-3. Varaordførers rett til sykepenger

Hustadvika kommune utbetaler full godtgjøring under sykdom til ordfører og varaordfører de første 16 dagene. Deretter får de utbetalt sykepenger fra NAV. Kommunen utbetaler mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring. Godtgjøring under lovbestemte permisjoner utbetales i den utstrekning kommunen får refusjon fra NAV. Mellomlegget mellom 6G og full godtgjøring utbetales av kommunen.

 

§ 3-2-4. Varaordførers rett til kjøre- og kostgodtgjørelse

Varaordfører har rett til kjøre- og kostgodtgjørelse på lik linje med kommunalt ansatte. Det blir ikke gitt kjøregodtgjørelse m.m. for reise mellom hjemmet og arbeidssted (kommunehuset).

§ 4 Møtegodtgjørelse og ledergodtgjørelse (gjelder ikke ordfører eller varaordfører)

Satsene fastsettes for hele valgperioden 2019-2023.

 

De kommunale utvalgene deles inn i tre grupper:

§ 4-1. Gruppe 1

Formannskapet

Faste medlemmer i formannskapet får kr 22 500 i året. Godtgjørelsen utbetales månedlig.

 

Trekk i fast godtgjørelse ved fravær:

Dersom et medlem med fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av antall møter utvalget har i løpet av året, reduseres den faste godtgjørelsen med 25 %.

Ved deltakelse i mindre enn 1/3 av utvalgets møter, reduseres godtgjørelsen med 50%, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele fastgodtgjørelsen.

Varamedlem som deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har rett til 50 % av den faste godtgjørelsen. Ved deltakelse i minst 2/3 av møtene, har varamedlem rett til 100 % fast godtgjørelse.

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 825 pr møte de deltar på.

 

§ 4-2. Gruppe 2

Kommunestyret

Teknisk, miljø og næring

Helse, sosial og omsorg

Oppvekst, kultur og kunnskap

Kontrollutvalg

 

Lederen av utvalget får kr 18 750 i året. Godtgjørelsen utbetales månedlig.

 

Trekk i fast godtgjørelse ved fravær:

Dersom en leder med fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av antall møter utvalget har i løpet av årsperioden, reduseres den faste godtgjørelsen med 25 %.

Ved deltakelse i mindre enn 1/3 av utvalgets møter, reduseres godtgjørelsen med 50%, og ved forfall til samtlige møter bortfaller hele fastgodtgjørelsen.

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 825 pr møte de deltar på.

 

§ 4-3. Gruppe 3

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

Klagenemnd eiendomsskattesaker

Klagenemnd for enkeltvedtakssaker

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldreråd

Ungdomsråd

Valgstyre

Administrasjons og likestillingsutvalget

Andre utvalg oppnevnt av Formannskap eller kommunestyre

 

Leder av utvalget får dobbelt godtgjørelse (1 650 kr).

Møtegodtgjørelse til faste og varamedlemmer: kr 825 pr møte.

 

§ 4-4. Godtgjørelse til gruppelederne i de politiske partiene

Fast godtgjørelse som gruppeleder: Kr 9 000 pr år

I tillegg kr 2 250 pr fast medlem i kommunestyret. Godtgjørelsen utbetales månedlig.

 

§ 4-5. Kommunalt oppnevnte representanter i aksjeselskap

Det blir ikke utbetalt godtgjørelse for andre kommunale verv. Dersom den folkevalgte er kommunalt oppnevnt i aksjeselskap/styre/representantskap har han/hun rett til honorar dersom organet selv utbetaler honorar.

 

§ 4-6. Utbetaling

Sekretær i utvalgene har ansvar for at det føres referat fra alle møter. Referat skal legges direkte i sak/arkiv-systemet av referenten. Sekretær skal føre oppmøteliste og sørge for å sende denne til politisk sekretariat for utbetaling av møtegodtgjørelse. Det kreves referat fra møte før utbetaling blir gjort.

 

Flere møter samme dag:

Dersom en representant deltar på flere møter samme skal det utbetales godtgjørelse for alle møter.

Møtegodtgjørelse gis ikke til offentlig ansatte som møter i kraft av sin stilling, og der deltakelse i utvalgsarbeid er å se som en naturlig del av deres arbeidsoppgaver.

Godtgjørelse til gruppe 1 og 2 utbetales fortløpende etter hvert møte. Godtgjørelse til gruppe 3 utbetales 2 ganger i året. 1. halvår utbetales i juni/juli, 2. halvår utbetales i november/desember hvert år.

 

§ 5 Erstatning for tapt arbeidsinntekt, utgifter til stedfortreder m.m.

Dersom den folkevalgte har tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder som følge av vervet som kommunalt ombud, har den folkevalgte krav på erstatning. Den folkevalgte må selv fremme krav om erstatning på «skjema for tapt arbeidsinntekt» fortløpende. Krav om erstatning må leveres innen seks måneder. Hvis ikke kan retten til erstatning falle bort.

Kravet om tapt arbeidsinntekt skal sendes til politisk sekretariat for tilvisning. Dersom det er tvil om kravet eller det er av prinsipiell art, legges kravet frem for kommunedirektøren for endelig avgjørelse.

 

§ 5-1. Legitimert tapt arbeidsinntekt

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 4000 pr dag, eller inntil kr 500 pr time.

Som dokumentasjon må det være med bekreftelse fra arbeidsgiver på dato for fravær, antall timer og timesats. Det skal ikke tas med feriepenger i kravet da dette utbetales av kommunen. Dersom arbeidstaker taper pensjonsytelser (arbeidsgiver foretar trekk av disse) må dette dokumenteres for at kommunen skal betale ut. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Selvstendig næringsdrivende må legge frem dokumentasjon på at kravet er reelt (ligningsattest eller bekreftelse fra regnskapsfører).

Skjema for legitimert tapt arbeidsinntekt


§ 3-2 Ulegitimert tapt arbeidsinntekt.
Ulegitimert tapt arbeidsinntekt (pensjonister, studenter, stedfortreder, omsorgsarbeid, barnepass), kan erstattes med inntil kr 1600 pr dag, eller inntil kr 200 pr time. Kravet må dokumenteres og sannsynliggjøres av den folkevalgte selv. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Det gis ikke godtgjørelse dersom det er egne familiemedlemmer som yter tjenestene. (For eksempel om samboer/ektefelle eller større søsken passer barna).

Skjema for ulegitimert tapt arbeidsinntekt

 

§ 6 Skyss- og kostgodtgjørelse og deltakelse på kurs


Folkevalgte har krav på skyss- og kostgodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ, som tilsvarer statens reiseregulativ.

Krav må leveres innen seks måneder.

For frivillig deltakelse på kurs, befaringer, møter o.l. blir det som hovedregel ikke gitt møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.

I spesielle tilfeller må det avtales med ordfører på forhånd om skyss, kost og/eller overnatting dekkes. Det samme gjelder deltakeravgift og andre reiseutgifter.
 

Skjema for reiseregning

§ 7 PC/nettbrett/telefon


Alternativ 1:
Alle faste medlemmer i gruppe 1 og 2 får tilbud om nye nettbrett til bruk i valgperioden.

Varamedlemmer får tilbud om nettbrett etter slik fordeling:
Partigruppe på 1-4 representanter i kommunestyret: 1., og 2. vara
Partigruppe på 5-9 representanter i kommunestyret: 1., 2. og 3. vara
Partigruppe på 10+ representanter i kommunestyret: 1., 2., 3. og 4. vara.


Alternativ 2:
Alle faste medlemmer i gruppe 1 og 2 får tilbud om godtgjørelse på kr 2000 i valgperioden for å bruke eget utstyr. Godtgjørelsen blir utbetalt i starten av valgperioden.

Varamedlemmer får tilbud om godtgjørelse på kr 2000 i valgperioden etter slik fordeling:
Partigruppe på 1-4 representanter i kommunestyret: 1., og 2. vara
Partigruppe på 5-9 representanter i kommunestyret: 1., 2. og 3. vara
Partigruppe på 10+ representanter i kommunestyret: 1., 2., 3. og 4. vara.

Telefongodtgjørelse:
Ordfører og varaordfører får dekt utgifter til telefon.

 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00
Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 941 34 202