Tapt arbeidsinntekt

Dersom den folkevalgte har tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder som følge av vervet som kommunalt ombud, har den folkevalgte krav på erstatning. 

Den folkevalgte må selv fremme krav om erstatning på «skjema for tapt arbeidsinntekt» fortløpende. Krav om erstatning må leveres innen seks måneder. Hvis ikke kan retten til erstatning falle bort.

Kravet om tapt arbeidsinntekt skal sendes til politisk sekretæriat for tilvisning. Dersom det er tvil om kravet eller det er av prinsipiell art, legges kravet frem for kommunedirektøren t for endelig avgjørelse.
 

§ 3-1 Legitimert tapt arbeidsinntekt
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 4000 pr dag, eller inntil kr 500 pr time.

Som dokumentasjon må det være med bekreftelse fra arbeidsgiver på dato for fravær, antall timer og timesats. Det skal ikke tas med feriepenger i kravet da dette utbetales av kommunen. Dersom arbeidstaker taper pensjonsytelser (arbeidsgiver foretar trekk av disse) må dette dokumenteres for at kommunen skal betale ut. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Selvstendig næringsdrivende må legge frem dokumentasjon på at kravet er reelt (likningsattest eller bekreftelse fra regnskapsfører).

Skjema for legitimert tapt arbeidsinntekt

 

§ 3-2 Ulegitimert tapt arbeidsinntekt.
Ulegitimert tapt arbeidsinntekt (pensjonister, studenter, stedfortreder, omsorgsarbeid, barnepass), kan erstattes med inntil kr 1600 pr dag, eller inntil kr 200 pr time. Kravet må dokumenteres og sannsynliggjøres av den folkevalgte selv. Bruk «skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Det gis ikke godtgjørelse dersom det er egne familiemedlemmer som yter tjenestene. (For eksempel om samboer/ektefelle eller større søsken passer barna).

Skjema for ulegitimert tapt arbeidsinntekt

 

Send inn krav om tapt arbeidsinntekt

Skjema for krav kan sendes inn på følgende måter: 

Leveres/sendes inn til:
Servicetorget
Politisk sekretariat
Hustadvika kommune
6440 Elnesvågen

Eller sendes på e-post som vedlegg til: Postmottak@hustadvika.kommune.no


Dersom det er innhold av sensitivt slag skal e-dialog benyttes ved innsendelse: 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02
Bjørg Helen Åsebø
Saksbehandler lønn
E-post
Telefon 99 28 92 38