Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling                    (les mer om serveringsbevilling her)

 

Ulike bevillinger

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kommunen utsteder skjenkebevilling for maksimum fire år av gangen

 

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du må søke digitalt.  Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknader fortløpende.

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

 

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner.
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve.
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten.
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
 • Skatteattest.

 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden kan ta inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, rustjenesten i kommunen og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Meld fra om endringer i virksomheten

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. 

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen