Tilskudd til skogbruk

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk. 

Med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, blir biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretatt og videreutviklet.

Det kan gis tilskudd til flere ulike tiltak i skogbruket

  • Tilskudd til skogkultur (planting, stell av urskog med mer)
  • Tilskudd til bygging av skogsveier
  • Tilskudd til drift i vanskelig terreng
  • Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak
  • Tilskudd til tømmerkai
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
  • Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Mer informasjon om skjema for å søke tilskudd finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Retningslinjer

Kontaktinformasjon

Andreas Granli
Rådgiver skog
E-post
Telefon 48 14 91 62
Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen