Familieterapi & Foreldreveiledning

Familieterapi bidrar til å løse problemer og vansker sammen med dem som er viktigst for den enkelte, familien og andre nære personer.

Alle i en familie blir påvirket hvis et familiemedlem strever og har vansker. Problemer og vansker er noe vi er sammen om, strever med i fellesskap og som vi har mulighet til å løse sammen

Familieterapeuten arbeider for å fremme positiv utvikling, tilknytning og endring for barn, ungdom og deres familier. 

Dette gjøres gjennom foreldreveiledning, styrking av foreldrekompetanse, utviklings-støttende samspill gjennom samtaler med familien og den enkelte etter behov. 

Tilbudet er for barn og ungdom fra 0-16 år og deres foresatte. Tjenesten er et lavterskeltilbud med forebyggende fokus.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

  • Barn som strever med å håndtere to hjem etter samlivsbrudd
  • Barn og ungdom med lette til moderate former for uro, engstelse og bekymringstanker
  • Barn som har utfordringer med ufrivillig urin og avføring.
  • Vanskelig overgang inn i foreldrerollen
  • Foresatte som ønsker støtte i det å være foreldre
  • Familier som er i vanskelige livssituasjoner som for eksempel ved samlivsbrudd, dødsfall og fysisk/psykisk sykdom.
  • Familier som har utviklet negative samspillsmønstre over tid.


Arbeidsmetoder:


Henvisninger:

Ta kontakt dersom henvisninger ønskes drøftet med familieterapeuten. 

Hva er familieterapi og foreldreveiledning?

Familieterapi oppsto som en egen disiplin mellom 1950 og 1960 i protest mot forståelsen av psykiske problemer som uttrykk for indre konflikter i enkeltindividet. Familieterapien har siden utviklet seg i mange ulike retninger med forskjellige tilnærminger. Det som er felles for disse er en forståelse av psykiske problemer som problemer mellom mennesker, snarere enn som problemer ved det enkelte individ. 

Foreldre blir ofte involvert i behandling gjennom foreldreveiledning. Det som skiller foreldreveiledning og familieterapi er at en som veileder har en idé om hva foreldre må forstå og bli bedre på, mens man i familieterapi i mye større grad er opptatt av å skape en gjensidig dialog der man sammen kan forstå og finne frem til alternative løsninger. 

Familieterapi hviler på forklaringsmodeller som beskriver hvordan problemer oppstår, opprettholdes og løses. Disse er ofte uavhengig av diagnoser, og har som mål å bidra til å gi familien andre måter å forstå og håndtere det vanskelige på. Grunnantagelsen er at barn og unges symptomer oppstår og opprettholdes i samhandling med andre. Et viktig fokus i familieterapeutisk behandling er å utvide familiemedlemmenes forståelse av hverandre og å bidra til nye måter å være sammen på. Familieterapi har også fokus på ressurser og muligheter, endringsarbeid, samarbeid og kommunikasjon. 

Familieterapi og foreldreveiledning hviler på prinsipper om at foreldre har en viktig rolle i barn og unges psykiske helse. Gitt støtte og informasjon, kan foreldre bidra positivt inn i barnas pasientforløp.

Familieterapi og foreldreveiledning blir benyttet både innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tiltakene kan være rettet mot spesifikke tilstander eller utfordringer, eller de kan gis som et forebyggende tilbud.  

Forfattet av: Gina Hægland, studieleder for familieterapi ved RBUP Øst og Sør.

 

 

   

Kontaktinformasjon

Linda Henden
Helsesykepleier og familieterapeut
E-post
Telefon 90 81 43 54

Adresse

Avdeling Eide:
Rådhusvegen 7
6490 Eide

Avdeling Elnesvågen:
Setbakken 1
6440 Elnesvågen