Fakta om den rådgivende folkeavstemninga

Dette er en rådgivende folkeavstemning. Det er kommunestyret til slutt som fatter avgjørelse om Jendem skole skal ha nynorsk eller bokmål som hovedmålform. 

Hvorfor rådgivende folkeavstemning?  

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Jendem skole skrev 03.11.2020 brev til kommunen der de bad om at det ble fremmet en politisk sak om endring av målform fra nynorsk til bokmål i skolekretsen.   

  

Jfr. § 2 – 5 i Opplæringsloven foreligger to alternativ for endring av skolens målform:  

  • Kommunestyret kan beslutte å gjennomføre rådgivende folkeavstemming.  
  • ¼ av de stemmeberettigede i kretsen kan kreve rådgivende folkeavstemming.  

  

I dette tilfellet er det alternativ 1 som er lagt til grunn. Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2020 å gjennomføre rådgivende folkeavstemming om målform i Aureosen og Jendem skolekrets.  

Sakspapir kommunestyret 17.12.2020
Vedtak fattet av kommunestyret 17.12.2020

 

Når folkeavstemmingen er gjennomført vil sak om hovedmålform legges frem for kommunestyret for endelig avgjørelse.  

 
Mer informasjon om målformer i grunnskolen finner du her.