Stille liste til kommunestyrevalget 2023?

Her finner du informasjon om elektronisk listeforslag, listeforslag på papir, frister og regelverk.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg. Fristen er 31. mars klokken 12. 

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg.

Opprette listeforslag - Kommunestyrevalget 2023 

Det er etablert en egen listeforslagsportal hvor partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023 kan underskrive, oppføre listekandidater og levere listeforslag elektronisk. 

Alle partier oppfordres på det sterkeste til å benytte den nye listeforslagsportalen!

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere - men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Opprett elektronisk listeforslag i listeforslagsportalen her

Informasjon om å stille til valg finner du også på Valgdirektoratets nettsider
 

Viktige frister

Viktige frister:

 • 31. mars 2023, kl. 12.00:
  • Frist for innlevering av listeforslag til valgstyret
  • Frist for partiene for bestilling av stemmesedler til valgkamp
    
 • 20. april 2023, kl. 12.00: Frist for tilbakekalling av listeforslag.
   
 • Saksbehandlingen for listeforslagene skal være fullført innen 1. juni i valgåret.
   
 • Fredag 16. juni 2023 kl. 12:00: Frist for å kreve manntallseksemplarer
Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:
 

Navn på parti: 
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i Partiregisteret i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.
Eksempel: Det skal stå Venstre (ikke Hustadvika venstre)

 

Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
Kommunestyrevalg 2023 i Hustadvika kommune

 

Kandidatene som stiller til valg:

 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen. Dersom kandidaten har for- eller mellomnavn som ikke skal stå på stemmeseddelen, tas dette bort fra listeforslaget.
 • Et listeforslag skal inneholde de kandidater som partiet ønsker å stille med. Listeforslaget må inneholde minst 7 navn, maksimalt 39. 
 • Ved kommunestyrevalg kan inntil 6 av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift
 • Kandidatene må være valgbare: Regler for hvem som er valgbar, utelukket og fritaksmuligheter finnes i valglovens kapittel 3. 
   

NB! Ved fare for forveksling av personer skal stilling og/eller bosted oppgis. Det er ellers opp til forslagsstiller om stilling og/eller bosted føres på lista, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen (maksimalt 25 tegn inklusivt mellomrom). Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.


Underskrifter på listeforslag: 
Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

  Se hvilke partier som kan stille etter forenklet regelverk ved valget i 2023.

  Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Alle underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.

   
 • For øvrige forslagstillere gjelder dette:
  Listeforslaget skal være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. For Hustadvika kommune er dette 205 underskrifter. 

Den som skriver under på et listeforslag må føres opp med: Fullstendig navn, Bostedsadresse med postnummer, Fødselsdato. Signaturene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

​​​​​
Tillitsvalgte og tillitsutvalg
Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte må oppgis.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne.

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier og grupper bør det derfor angis navn på et visst antall personer av dem som har underskrevet på listeforslaget for å fungere som tillitsutvalg. Er ikke tillitsutvalg spesifisert er det de fem øverste underskriverne som er å anse som tillitsutvalg og de neste tre som vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen som utgjør tillitsutvalget.

 

Vedlegg
Opprettelse og utfylling av vedlegg vil også være tilgjengelig i listeforslagsportalen (aktuelle vedlegg bli automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leveres elektronisk).

Som tillegg til listeforslaget skal det følge:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.


Merk: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, skal vedlagte vedlegg brukes. Vedlegget må skrives ut tosidig: 

Elektronisk innlevering av listeforslag - Anbefalt!

Det er etablert en egen listeforslagsportal hvor partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023 kan underskrive, oppføre listekandidater og levere listeforslag elektronisk.
Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere - men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Alle partier oppfordres på det sterkeste til å benytte den nye listeforslagsportalen!


Opprette elektronisk listeforslag i listeforslagsportalen - klikk her
 

Veiledning - Elektronisk innlevering av listeforslag (PDF, 894 kB)
 

Listeforslag på papir

Det er fortsatt mulig å levere listeforslag på papir, men vi oppfordrer alle partiene til å bruke den elektroniske løsningen. 
Dersom dere ønsker å levere på papir, skal det benyttes vedlagte maler.

Hva skal sendes inn? 
Vi ber da om at listeforslaget («Mal for listeforslag») med vedlegg («vedlegg A og B») leveres inn. 

 

Hvor og frist for innlevering                  

 • Leveres fysisk Hustadvika rådhus - åpningstid 09 - 14 (det er mulig å avtale levering utenom åpningstid - ta da kontakt med valgsekretariat)
 • Per post til: Valgstyret, Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 

Det er mulig å sende inn listeforslag og vedlegg skannet via e-post for å rekke innleveringsfristen, men originale signerte tosidige papirversjoner må uansett leveres så fort som mulig. 


Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen innen fristen fredag 31. mars 2022 kl. 12.00. 


Utfylling av listeforslaget
Kandidatene som stiller til valg skal føres på førstesiden. Husk å fylle ut begge sider på mal for listeforslag. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listen underskrives.
NB! Listeforslag og alle vedlegg skal være tosidig! 

Som tillegg til listeforslaget skal det følge:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.


Opprettelse og utfylling av vedlegg vil også være tilgjengelig i listeforslagsportalen (aktuelle vedlegg bli automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leveres elektronisk).

Merk: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, skal vedlagte vedlegg brukes. Vedlegget må skrives ut tosidig.


Vedlegg: 

 

Krav til listekandidat

Hvem er valgbare?

 • Valgbar til kommunestyret og fylkestinget er enhver som har stemmerett ved valget, og som på valgdager er innført folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune og fylkeskommune. Det vil si at kandidatene enten må være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere med tre års sammenhengende registrert botid i Norge før valgdagen.
 • For statsborgere fra de andre nordiske land er det tilstrekkelig at de har flyttet til Norge og er registrert i folkeregisteret innen 30. juni, som er skjæringsdatoen for manntallsregistreringen.
 • Videre må kandidatene fylle 18 år innen utløpet av valgåret, og de må ikke ha mistet stemmeretten, være utelukket eller fritatt fra valg.


Utelukket fra valg til kommunestyret er:

 • statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
 • den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er
  • kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
  • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå,
  • sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,
  • ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
  • den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.


Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når kommunestyret trer i funksjon. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 

Rett til å kreve seg fritatt
Når det gjelder hvem som blir nominert/oppført på listeforslaget, er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet) 

Saksbehandling av valglistene og mulighet for å klage

Når et listeforslag er levert, elektronisk eller på papir, vil siste innleverte liste før fristen danne grunnlaget for valgmyndighetens behandling av listeforslagene.

Behandlingen foregår slik:

 • Listeforslagene legge ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn
 • Fyller ikke listeforslaget lovens krav, vil valgmyndigheten kontakte tillitsvalgte for å forsøke å få listen i samsvar med loven.
 • Valgmyndigheten underretter alle kandidatene på listene.
 • Står en kandidat på flere lister, eller en underskriver har signert på flere lister, blir disse kontaktet av valgmyndighetene. Vedkommende får en frist til å avklare hvilket listeforslag kandidaturet eller signaturen som skal gjelde.

Saksbehandlingen skal være fullført innen 1. juni i valgåret.

Behandling av listeforslagene
Når valgstyret har behandlet listeforslagene vil partiene bli underrettet om dette. Et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag kan klages på. Dette må gjøres innen syv dager etter at overskriftene på listeforslagene ble offentliggjort.

 


 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02