Endre seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

​​​Hva får du?

 • Du får delt opp bygningen i flere eller mindre eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
 • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
 • Du får et matrikkelbrev.

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

 • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
 • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
 • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig.

 

Hva koster det?

Du finner kostnaden ved reseksjonering i gebyrregulativets punkt 5:

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 307 kB)

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.
Ved fordeling av uteareal kommer oppmåling i tillegg (gebyrregulativets punkt 5.5).

Faktura blir sendt søker i saken. Det er ikke mulig å endre dette.

 

Slik søker du

 • Fyll ut begjæringsskjema
 • Vedlegg til begjæringsskjema
  • Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved begjæringsskjema. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen).

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter eierseksjonsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
   
 3. Om ingen mangler vil du få tilsendt et seksjoneringsvedtak.
   
 4. Om seksjoneringen omfatter oppmåling av uteareal:
   
  1. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av seksjonene.
   Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)
    
  2. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
    
  3. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eierseksjonene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
    
  4. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
    
  5. Etter at merknadsfristen har gått ut vil de nye seksjonene bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
    
 5. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at de nye seksjonene skal få egne grunnbokblad (Tinglysing).
   
 6. Når de nye seksjonene er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev for hver seksjon og et bekreftede grunnbokblad som inneholder all informasjon om de nye seksjonene.
   
 7. Du vil til slutt få tilsendt seksjoneringsgebyret.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen