Opprette ny eiendom

Du kan søke om å dele eiendommen din for å opprette en ny selvstendig eiendom (skille ut en tomt) med eget gårdsnummer og bruksnummer.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

 

Hva koster det?

Denne type søknader behandles i to trinn og dette betyr at det er to avdelinger som sender ut gebyr:

Gebyr for behandling etter plan og bygningsloven
 

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen
 

Gebyrregulativet for 2024 finner du her. (PDF, 307 kB)

 

Slik søker du

1. Bestill naboliste og send nabovarsel.

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen.
  Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

2. Fyll ut søknadsskjemaene

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000
   
 • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
   
 • ved behov følgebrev med redegjørelse for
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • eventuelle dispensasjoner (innenfor 100- metersbeltet og i LNF- områder)
  • avkjørsels- og parkeringsløsning
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter

3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  elektronisk, per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan og bygningsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  Dispensasjonssøknader kan ta lengre tid.
   
 3. Du vil motta en faktura på saksbehandlingen av søknaden.
  (Husk at dette er kun saksbehandling og at oppmålingsgebyret kommer i tillegg)
   
 4. Om tillatelse blir gitt får oppmålingsavdelingen (geodata) automatisk melding om dette. 
   
 5. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Dette bestiller du om samtidig på søknaden ved å krysse av under punkt 4 i søknadsskjemaet.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)
   
 6. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 7. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
   
 8. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 9. Etter at merknadsfristen har gått ut vil den nye eiendommen bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 10. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at den nye eiendommen skal få et grunnbokblad (Tinglysing).
   
 11. Når den nye eiendommen er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev og et bekreftet grunnbokblad som inneholder all informasjon om den nye eiendommen.
   
 12. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret.

Kontaktinformasjon

Andreas Arbakk Johansen
Ingeniør Geodata
E-post
Telefon 90 02 67 81
John Arne Sødahl
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 90 02 67 81

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen