Justere eiendomsgrenser / arealoverføre

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige eller om du har kjøpt/solgt et areal til naboen kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering eller så kan du søke om arealoverføring om kriteriene for grensejustering ikke er oppfylt.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

1. Grensejustering (ett trinn)

Krav til søker ved grensejustering

 • Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.
   
 • Endringen skal være i samsvar med arealformål i reguleringsplan og utenfor 100-meters beltet
   
 • Du kan ikke endre (legge til eller trekke fra) eiendommens areal med mer en 5% (husk at dette også gjelder din nabos areal)
   
 • Den totale endringen (ved for eksempel makebytte) kan ikke overstige 20% av eiendommens areal.
   
 • Arealendringen kan uansett ikke overstige 500m2
  (For anleggseiendom gjelder 1000m2)
   
 • Verdien på arealet kan ikke overstige grunnbeløpet i folketrygden
   
 • Om du eller naboen tidligere har grensejustert etter matrikkelloven må denne tas med i begrensningene over.
   
 • Hver grensejusteringssak kan bare gjelde to parter og en eiendomsgrense.

Om du må gjøre større endringer enn det du kan gjøre ved en grensejustering så kan du søke om arealoverføring isteden.

Hva koster det?

Du finner kostnaden ved grensejustering i gebyrregulativets kapittel 4:

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 307 kB)

Det kommer ingen tinglysningsgebyr på en grensejustering da denne type sak ikke utløser tinglysning.

Slik bestiller du grensejustering
 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 192 kB)
 

Vedlegg som må være med bestilling:

 • Kart over hva som ønskes grensejustert.

 

2. Arealoverføring (to trinn)

 1. Først skal saken behandles hos Byggesaksavdelingen.
 2. Saken skal så behandles ved Oppmålingsavdelingen.

Hva koster det?

Denne type søknader behandles i to trinn og dette betyr at det er to avdelinger som sender ut gebyr:

 1. Gebyr for behandling etter plan og bygningsloven
 2. Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen

Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det overføres.

Slik søker du om arealoverføring

Søknad om arealoverføring (deling)


Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart over hva som ønskes arealoverført.
 • Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt

 

Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan og bygningsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  Dispensasjonssøknader kan ta lengre tid.
   
 3. Du vil motta en faktura på saksbehandlingen av søknaden.
  (Husk at dette er kun saksbehandling og at oppmålingsgebyret kommer i tillegg)
   
 4. Om tillatelse blir gitt får oppmålingsavdelingen (geodata) automatisk melding om dette. 
   
 5. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Dette bestiller du samtidig på søknaden.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)

   
 6. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 7. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
   
 8. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 9. Etter at merknadsfristen har gått ut vil den nye eiendommen bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 10. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at den nye eiendommen skal få et grunnbokblad (Tinglysing).
   
 11. Når den nye eiendommen er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev og et bekreftet grunnbokblad som inneholder all informasjon om den nye eiendommen.
   
 12. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret.

Kontaktinformasjon

Andreas Arbakk Johansen
Ingeniør Geodata
E-post
Telefon 90 02 67 81
John Arne Sødahl
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 90 02 67 81

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen