Nytt naust

Start med å undersøke plangrunnlaget for din eiendom. Det kan her være begrensninger som har betydning for ditt tiltak, eksempelvis arealformål, grad av utnytting, byggegrenser, størrelse og utforming.

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for sjørelatert aktivitet

Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er under 70 m².


Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

 • Bygningen er over 70 m².

 

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:

 • Naustet forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og du kan ikke innrede naustet til varig opphold/overnatting. Naustet kan, for eksempel ikke brukes som fritidsbolig.
   
 • Naust bør være en bygning i én etasje med maks grunnflate på 35 m² og maks mønehøyde på 4 meter. Raftehøyde bør ikke overstige 3 meter. Naustet skal ha port for inn/uttransportering av båt. Port kan ikke være utformet med skyvedører i glass. 
   
 • Tak bør være tradisjonelt saltak. Maks tillatt takvinkel er 35 grader.
   
 • Naustet skal ikke ha veranda. Svalgang kan tillates som del av det totale arealet for naustet. 
   
 • Naust bør ikke ha platting, men det kan tillates som del av adkomst for personer med bevegelseshemning.
   
 • Utvendig anlegg skal være egnet for opptak av båt.
   
 • Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha fase innretninger med tanke på overnatting.
   
 • Ildsted med pipe kan tillates under forutsetning av at bruken er forenelig med pkt. 1.
   
 • Ved oppføring av naust skal det legges vekt på utforming og fargevalg.
   
 • Naust må på ingen måte utformes eller framstå på en slik måte at fri ferdsel vanskeliggjøres/ hindres.
   
 • Naust kan ikke omdisponeres/bruksendres uten etter hjemmel i plan.

 

Dispensasjon
 

Naust blir som regel oppført i 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag. Tillatelse til oppføring av naust vil derfor ofte betinge at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom naustet oppføres i områder som er regulert til noe annet enn naust kreves også dispensasjon fra formålet i reguleringsplan. Naboene må varsles om dispensasjon.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen