Reglement kulturskolen

Søknadfrist

Hovedopptak 1. april hvert år

Alle må bruke vårt elektroniske søknadsskjema i systemet SpeedAdmin: 

Søknadsskjemaet finner du i denne lenken.


De som har elevplass må re-registrere seg ved nytt skoleår. Link til dette blir sendt i god tid via Speedadmin. Om du ikke får plass på ønsket tilbud vil du automatisk stå på venteliste og opptak blir gjort gjennom året dersom det skulle bli ledig plass.

Søknad på nye fag og evt. utmelding gjøres gjennom din profil på Speedadmin.

Om man ikke ønsker å benytte seg av plassen må man gi skriftlig beskjed innen 14 dager etter tildelt plass. Ventelistene videreføres fra år til år og søkere som allerede står på venteliste går foran nye søkere.

Vi ber om at relevante opplysninger om eleven kommer frem i søknaden for at vi skal kunne gi eleven best mulig tilbud.

Oppsigelse av elevplass (gjøres gjennom systemet SpeedAdmin)

Oppsigelse gjøres gjennom SpeedAdmin.
Frist for oppsigelse av plass for høstsemesteret er 1. juli. Frist for oppsigelse av plass for vårsemesteret er 1. desember

Det kan gis dispensasjon fra fristene i spesielle tilfeller (eks. uavklart sted for videregående skole/flytting). 
Søknad om dette gjøres skriftlig.
 

Oppmøte

Kulturskolen sender ut skriftlig beskjed til alle som har fått plass med beskjed om hvem som blir elevens lærer og hvor eleven skal møte opp. Den enkelte lærer tar så kontakt med sine elever og avtaler dag og klokkeslett for undervisningstime.

Kulturskolens undervisningsår følger i utgangspunktet skoleruten. Kulturskolen legger vekt på samspill, og undervisningen vil i perioder være prosjektbasert.
Undervisningsåret har normalt 36 oppmøte med lærer og mulighet for minimum 2 opptredener på skolens ulike konsertarrangement.

Årsplan finnes i SpeedAdmin

Elevbetaling

Satser for elevbetaling ligger oppdatert her

Oppdatering av satser gjøres årlig jfr. lønns- og prisvekst i forbindelse med kommunens budsjettbehandling.

Dersom man ikke sier opp elevplassen skriftlig innen fristen, må man betale for semesteret.
Utmelding gjøres i SpeedAdmin.
Fakturering gjøres per semester.

Kulturskolen reduserer elevbetalingen om elevplassen tilbys midt i et semester.

Ved sen betaling av faktura, ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr etter fastsatte prosedyrer og gebyrsatser for Hustadvika kommune. Dersom elevbetaling ikke blir betalt innen forfall eller avtale om betaling avtalt skriftlig med regnskap vil elevplassen sies opp og regning sendes til inkasso.

Ved gjentatte fravær etter hverandre (mer enn to ganger) uten melding, ved manglende interesse for undervisningen, eller av disiplinære grunner, kan kulturskolen utelukke elever fra undervisningen og brukerbetalingen blir ikke refundert

Dersom kulturskolen må avlyse mer enn 3 oppmøter per skoleår har eleven krav på refusjon tilsvarende tapte timer.

  • Korpsaspiranter får sin faktura fra korpset etter korpsets kontingentsatser

Fravær/sykdom

Elevene plikter å møte presis og forberedt til sin undervisningstime. Sykdom eller annen fravær skal meldes så fort som mulig til lærer. Eleven vil ikke få forsømte timer tilbake om ikke annen avtale gjøres

Ved gjentatte fravær (mer enn to ganger) uten melding, varsles foreldre/foresatte om situasjonen.

Vikarløsninger

Kulturskolen gjør sitt ytterste for å skaffe vikar ved kortidsfravær. Vi ber imidlertid om forståelse for at vi ikke alltid klarer dette, og at undervisningen da kan bli avlyst. Skulle en time bli avlyst mer enn to ganger i semesteret vil det bli gitt refusjon i elevbetalingen.

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Enhetsleder Hustadvika kulturskole
E-post
Telefon 48 21 61 86

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100