Rehabiliteringsopphold

Rehabilitering er en tidsavgrenset planlagt prosess med klart definerte mål, dere flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå mest mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendig og deltakelse, sosialt og i samfunnet.

Fræna sjukeheim og omsorgssenter, avdeling Havstuå har 8 korttidsplasser spesielt tilrettelagt for pasienter og brukere med behov for rehabilitering. Ved avdelingen for rehabilitering jobber et tverrfaglig team, bestående av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og sykehjemslege. Annet fagpersonell, som f.eks logoped kontaktes ved behov.

Målet med oppholdet er å styrke brukernes muligheter til å gjenvinne tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholde best mulig funksjonsnivå.

Ved opphold her utarbeider vi en rehabiliteringsplan i samarbeid med deg. Vi jobber målrettet med de mål som ønskes å oppnå, og tiltak planlegges ut i fra dette.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du ditt behov og hva du ønsker å oppnå med ett rehabiliteringsopphold. Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg.

Det er forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester som tildeler plass.  

Hva koster det? 

Priser på helse- og omsorgstjenester


Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om rehabiliteringsopphold vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvendig.  

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen