Rehabiliteringsopphold

Rehabilitering er en tidsavgrenset planlagt prosess med klart definerte mål, dere flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå mest mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendig og deltakelse, sosialt og i samfunnet.

Fræna sjukeheim og omsorgssenter, avdeling Havstuå har 8 korttidsplasser spesielt tilrettelagt for pasienter og brukere med behov for rehabilitering. Ved avdelingen for rehabilitering jobber et tverrfaglig team, bestående av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og sykehjemslege. Annet fagpersonell, som f.eks logoped kontaktes ved behov.

Målet med oppholdet er å styrke brukernes muligheter til å gjenvinne tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholde best mulig funksjonsnivå.

Ved opphold her utarbeider vi en rehabiliteringsplan i samarbeid med deg. Vi jobber målrettet med de mål som ønskes å oppnå, og tiltak planlegges ut i fra dette.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 364 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du ditt behov og hva du ønsker å oppnå med ett rehabiliteringsopphold. Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg.

Det er forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester som tildeler plass.  

Hva koster det? 

Priser på helse- og omsorgstjenester


Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om rehabiliteringsopphold vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvendig.  

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Kontaktinformasjon

Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483
Ninni May Bakke Tornes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 477 12 105
Hilde Anette Havnes Kvamme
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 476 74 397
Peggy Johanne Visnes
Saksbehandler Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 61 078
Aina Eide Haukås
Jurist Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 909 36 547

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen