Barn og ungdom som trenger hjelp

Denne siden gir deg en oversikt over de ulike tiltakene Hustadvika kommune og andre vi samarbeider med har av hjelpetilbud til barn, ungdom og familier.

Har du bekymringer på vegne av et barn?

Hustadvika kommune er med i prosjektet "barn og unges helsetjeneste". Med samarbeid på tvers av kommunene og spesialhelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager.

I prosjekt "barn og unges helsetjeneste" har brukerne av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeidet om å utvikle samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpet fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. Forløpet er først og fremst laget for fagfolk i tjenestene, men informasjonen er tilgjengelig for alle. Det finnes egen informasjon for barn, unge og foreldre/foresatte.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om prosjektet på Helse Møre og Romsdal og Helse Fonna sine sider.

Helsestasjonen

Helsestasjonen hjelper og følger barn og foreldre/foresatte fra svangerskapet og til barnet har blitt en ung voksen (helsestasjon for ungdom).

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir gratis hjelp til familier gjennom samtaler, kurs og gruppeveiledning: Hjelp i parforholdet, veiledning til foreldre, mekling og foreldresamarbeid, sinnemestring m.m.

NAV Hustadvika

NAV Hustadvika kan bidra med hjelp til å skaffe arbeid, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning, ekstra midler til barnefamilier i forhold til ferie og fritid (inkl. busskort).

NAV søker rusbehandling for enkeltpersoner og familier, bistår med å skaffe midlertidig bolig og arbeidsrettet rehabilitering.

Økonomi

Det er to moderasjonsordninger for familier og husholdninger med lav inntekt.

Fysioterapi

Barn og unge (under 18 år) med nedsatt funksjonsevne, motoriske funksjonsvansker, plager fra muskel/skjelett og lignende kan få fysioterapi

Tilrettelegging/spesialundervisning og velferd på skolene

Hver enkelt skole skal legge til rette for barn og unge som har spesielle behov pedagogisk, medisinsk eller sosialt.

Null mobbing

Barnevern

Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i lov om barneverntjenester. Lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får en trygg og god oppvekst.

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

  • Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

Din utvei

  • Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner. Portalen er en "peker" til ulike hjelpetilbud, avmerket i kart, både med utgangspunkt i der du befinner deg og i landet for øvrig.

Portalen gir deg mye nyttig informasjon og råd om problemstillinger rundt vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Nettportalen har også en spørsmål- og svartjeneste, hvor du kan henvende anonymt og få svar.

Politiet

  • Politiets kampanje Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenter

  • Krisesenteret i Molde har et gratis, døgnåpent krisesentertilbud, primært til innbyggere i Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes og som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i kommunene. Du trenger ikke henvisning eller timebestilling for å ta kontakt.

Har du en mamma eller pappa i fengsel?

I fengsel er en chattetjeneste for barn og unge. Chatten er åpen onsdager og fredager fra kl. 15:00 - 22:00 og du kan være anonym. Vi er her for alle barn og unge.  

Åpningstider

Åpningstid resepsjon:
Mandag - torsdag
Kl. 08:30 - 15.00

 

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide