Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.Dette gjelder både private og kommunale barnehager. 

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer:

Alle barn mellom 2 og 5 år, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 settes inntektsgrensen til 615 590 kroner.

Redusert foreldrebetaling:

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. En husholdning skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Fra 1. august 2023 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 615 590 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.

Makspris i barnehage

Makspris i barnehage per. 01.august 2023 er satt til 3000 kr pr måned. 
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søknadsfrist:

For søknader som kommer inn før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 15. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra den 1. i neste måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Slik søker du:

Legg ved selvangivelse i tillegg til eventuelle andre inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være.

 Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår om gangen.

Søknaden om redusert foreldrebetaling sendes til:
Hustadvika kommune, Barnehageansvarlig, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

Hva om inntekten har endret seg?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av arbeidsledighet i lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva koster det?

Det er gratis å søke.

Klage:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen v/ klagenemda.  

Alternativ måte å søke på:

Hvis du trenger hjelp til utfylling eller utskrift av søknaden er du velkommen til å ta kontakt med Barnehageenheten eller Servicetorget ved Rådhuset.

Lover og forskrifter:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Du kan finne mer informasjon om ordningene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.  

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen