Hvordan søke om utslippstillatelse

Her finner du veiledning til hvordan man fyller ut søknad om utslippstillatelse

Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet?

 1. Ansvarlig (søker)
 2. Søknaden gjelder
 3. Eiendom/byggested
 4. Utslippssted
 5. Rensegrad
 6. Vedlegg til søknaden
 7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)
 8. Underskrift og erklæring

 

1. Ansvarlig (søker)

Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte deg eller det sameie/organisasjon som søker om utslippstillatelse.

Ansvarlig søker er normalt den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier/tiltakshaver) og som er ansvarlig for utslippet, herunder for anleggets drift og vedlikehold.

Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier, skal dette oppgis her. Håndheving og sanksjoner etter regelverket vil skje overfor den ansvarlige.

2. Søknaden gjelder

Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av utslipp.

Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning i mengde eller mer, endring i type utslipp og/eller endring i utslippssted.

Utslipp vil normalt økes vesentlig hvis man installerer vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende, når eksisterende anlegg utvides, for eksempel på grunn av at nye områder kobles til anlegget. Endring av utslipp kan også medføre at det er fare for nye/større brukerkonflikter. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.

3. Eiendom/byggested

Her skal du oppgi gårdsnummer, bruksnummer (og eventuelt festenummer) og adresse på bygningen eller bygningene som skal tilknyttes avløpsanlegget.

Gårds,- , bruks- og ev. festenummer får du ved henvendelse til kommunen.

Du må sjekke med kommunen om plasseringen og utførelsen av det planlagte anlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis utførelsen og/eller lokaliseringen av renseanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente samtykke fra planmyndigheten. Dette kan kreve politisk behandling.

Husk å oppgi dato for når samtykket ble gitt.

4. Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet går til innsjø, bekk/elv, elvemunning, osv.

Du skal også oppgi navn på lokalitet og kartkoordinater. Koordinater kan du for eksempel finne via karttjenesten vår.

Avløpsanleggets plassering og utslippssted skal merkes av på kartet. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold etc.).

Kartet skal vedlegges søknaden (vedlegg D).

Gjelder søknaden utslipp til vann, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp).

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe). Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Man kan finne pe på flere måter, men som hovedregel sier vi at:

 • Utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe
 • Utslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe
 • Utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse.

5. Rensegrad

Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet er avhengig av om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er brukerkonflikter involvert og om det er fare for overgjødsling.

For å finne ut hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du vil slippe ut avløpsvann må du først finne ut om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt område eller i et mindre følsomt område:

Følsomme/normale områder er ferskvann.

Mindre følsomt område er kystfarvann og elvemunninger.

Følsomt/normalt område

Hvis stedet du vil slippe ut til er klassifisert som følsomt/normalt område setter du kryss i boksen ”Utslippsted i følsomt/normalt område”. Deretter må du gjøre en vurdering av eventuelle brukerkonflikter og/eller fare for overgjødsling.

Hvis det er brukerinteresser involvert, skal du krysse i boks a som er det strengeste rensekravet.

Hvis det derimot ikke er brukerinteresser involvert, men fare for overgjødsling setter du ditt kryss i boks b, hvor rensekravet ikke er fullt så strengt som for a.

Hvis det verken er brukerinteresser eller fare for overgjødsling, setter du ditt kryss i boks c (det minst strenge kravet).

Gjelder søknaden kun gråvann (avløpsvann fra husholdninger som ikke inneholder klosettvann) som slippes ut i stedegne løsmasser eller lignende, skal du krysse av i boksen ”stedegne løsmasser eller tilsvarende”.

Mindre følsomt område

Hvis utslippsstedet er et mindre følsomt område, skal du sette kryss i boksen:

”Utslippsted i mindre følsomt område.” Du må i tillegg spesifisere rensegrad ved å krysse av for enten (a) 20 % reduksjon av suspendert stoff; eller (b) maksimum 180 mg suspendert stoff/liter (årlig middelverdi).

Gjelder søknaden gråvann som skal slippes ut til mindre følsom sjøvannsresipient, er det ikke krav til rensing og du kan krysse i boksen ”urenset”.

Dersom du søker om unntak fra rensekravene skal du krysse av i boksen:

”Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9/lokal forskrift”. Husk at begrunnelse/spesifisering for ønske om unntak fra rensekrav må vedlegges søknaden (vedlegg B).

Under punktet “Type renseanlegg” skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere.

Gjelder søknaden minirenseanlegg, skal “Tillegg for minirenseanlegg” også fylles ut.

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter pe. Dette vil du kunne finne for eksempel i anleggsleverandørens dokumentasjon.

Vurdering av hvor stort anlegg du skal velge bør gjøres med et perspektiv på 10 år. Anlegget bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn 5 pe.

6. Vedlegg til søknaden

Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger.

Mangler det vedlegg, vil søknaden ikke kunne bli behandlet.

Under finner du oversikt over nødvendige vedlegg med forklaring og eventuelt maler.

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad (lenke til mal vedlegg A)

Her skal du oppgi hvem (nøytral fagkyndig person/firma/leverandør) som har bistått deg med utforming, dimensjonering og installasjon av renseanlegg og dokumentasjon av rensegrad. Vær oppmerksom på at dokumentasjon av anleggets rensegrad skal være utført av nøytral fagkyndig.

Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirenseanlegg, må dette være testet i henhold til NS-EN 12566-3. Sjekk at rensegraden som er angitt på CEmerket til minirenseanlegg tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp (du har angitt rensekrav under pkt 5).

For alle andre renseløsninger må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra standardrensekrav §§ 12-8 til 12-9/lokale rensekrav eller relevant dokumentasjon

Hvis du søker om unntak fra rensekrav, skal dette begrunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det søkes om unntak, gjelder ikke kommunens absolutte saksbehandlingsfrist på seks uker.

C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg

Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utført av fagkyndig.

Vedlegget skal også inneholde en beskrivelse av anlegget (type/modell/leverandør etc.) og hvordan det skal drives.

D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold osv) på kart i målestokk 1:5000 eller større.

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse

Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg, må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr. for disse bygningene får du ved henvendelse til kommunen. Hvis det ikke er flere bygninger knyttet til anlegget, skal du sette kryss i boksen ”ikke relevant” i søknadsskjemaet.

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil ha stor betydning for plassering og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt.

Vedlegget skal inneholde en vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel drikkevann og brønner, jordvanning, lekeplasser, bading, fiske, turløyper etc.) og utslippsstedets plassering i forhold til brukerinteresser.

Hvis du er i tvil, kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en nøytral vurdering.

G. Oversikt over hvem som er varslet

Alle naboer og aktuelle parter skal varsles 4 uker før søknaden sendes.

Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift).

H. Eventuelle mottatte klager/protester

Hvis du har mottatt klager/protester, skal disse legges ved søknaden. Hvis du ikke har mottatt klager/protester, krysser du av i boksen ”ikke relevant”.

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyttig informasjon for kommunen når søknaden skal behandles.

8. Underskrift og erklæring

Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eiers underskrift innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger. Eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold.

Kontaktinformasjon

Laila Kristin Borge
Saksbehandler kommunalteknikk
E-post
Telefon 40 90 93 96
Sissel Stakvik
Saksbehandler kommunalteknikk
E-post
Telefon 90 03 60 53

Åpningstider

Sentralbord servicetorget:

Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen