Privat avløp

Hustadvika kommune har startet arbeidet med oppgradering av både kommunale og private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens forskrift.

Hva er privat/spredt avløp?

Privat/spredt avløp er utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Spredt bebyggelse i denne sammenhengen defineres som spredt bebyggelse der det ikke er planer om å bygge ut kommunalt avløpsnett. Ut i fra kost/nytte vurderinger er det kommet frem til at lokal håndtering av avløpet er mest hensiktsmessig. Med lokal håndtering menes rensing (privat renseanlegg) og utslipp til lokal resipient (bekk, sjø eller annet). 

Hvordan jobber kommunen for å forhindre forurensing?

Bakgrunn
Hustadvika kommune er en landbruks- og havbrukskommune, med store brukerinteresser knyttet til landbruk og havbruk. Dette er både i form av landbruk, industri, fiske og turisme samt friluft og hobby virksomhet. For å sikre at kommunen i framtiden fortsatt kan ha et rent hav og samtidig ha en samfunnsutvikling med innbyggervekst med like muligheter som i dag, har kommunen startet arbeide med oppfølging og oppgradering av avløpsanlegg. Avløpsanlegg som ikke lengre har tilstrekkelig rensegrad i forhold til resipientforhold (forhold i utslippssted) vil få pålegg om å oppgradere.

 

Hvordan jobber kommunen for å forhindre forurensing
Hustadvika kommune har startet arbeidet med oppgradering av både kommunale og private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens forskrift. Dette gjøres ved pålegg om oppgradering. Et pålegg gis normalt med en frist på 1-3 år på å gjennomføre tiltak. Fristen vil avhenge av forurensings menge. Som eksempel vil anlegg med direkteutslipp få en kortere frist på oppgradering enn en gammel betongslamavskiller som har litt større renseevne selv som den ikke oppfyller dagens krav.

Arbeidet skjer i hovedsak gjennom at kommunen tar for seg de mest utsatte resipientene og anlegg med mest alvorlig avvik. Kommunen har som mål å løfte renseevnen av anlegg i hele Hustadvika kommune. Derfor vil eiendommer i nærheten av hvor kommunen jobber også få pålegg om oppgradering, for å se på muligheten for å etablere anlegg i fellesskap. 

Hva er meldepliktig eller søknadspliktig arbeid?

Vesentlig utskiftning av utstyr er meldepliktig og i noen tilfeller søknadspliktig. Hvis man utfører arbeid som er meldings- eller søknadspliktig uten å ha varslet eller søkt kommunen, kan man ilegges retting og slik få en dobbelutgift. Vi anbefaler derfor at hvis man er usikker om arbeide er søknadspliktig, om å ta kontakt med kommunen.

Eksempel på meldingspliktig arbeid er reparasjon av anlegg eller reparasjon av ledningsnett.
Eksempel på søknadspliktig arbeid er utskiftning av renseanlegg eks. slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg eller infiltrasjonsanlegg.

Husk at arbeid på avløpsanlegg må utføres av fagkyndig personell med godkjent sertifisering.

Opprydding i spredt avløp - hva betyr dette for deg?

Det er mange eiendommer med private avløpsanlegg som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke krav til utslipp. Anlegg som ikke oppfyller nye krav må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 2-3 år.


I årene framover vil det bli sendt ut varsel og pålegg til de som ikke har godkjent renseløsning for sine bygninger i fht. sentral rensekrav. For noen vil dette innebære at du pålegges å tilknytte deg kommunalt avløpsnett, mens andre vil pålegges oppgradering/utskifting av privat avløpsanlegg. Dette vil skje områdevis i Hustadvika kommune og du vil få informasjonsbrev og invitasjon til møte når det nærmer seg ditt område. I pålegget får du en frist for når bygningen(e) skal ha godkjent renseløsning og du som anleggseier må bekoste dette.

Valg av renseløsning

Det finnes flere løsninger for rensing av sanitært avløpsvann. Kommunen oppfordrer søker til å ha forhånd dialog med saksbehandler for avklaring på gjeldene rensekrav. For godkjenning av renseløsning skal utslippskrav iht. sentral forurensingsforskrift §§12-8 eller 12-9  med retningslinjer oppfylles.

Hva koster det?

Hvor mye det koster vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning man velger i forhold til de lokale rensekravene. 

Husk å søke om tillatelse

I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det mange som er ønsker å ruste opp eller bygge nytt privat avløpsanlegg. Før du  kan bygge et avløpsanlegg, trenger du en utslippstillatelse etter forurensningsloven og tillatelse til tiltak etter plan - og bygningsloven. Det vil oftest være naturlig å søke om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak samtidig. Søknadsskjema finnes her.

For behandling av søknad om utslippstillatelse (også for søknad om endring av gitt utslippstillatelse) betales et behandlingsgebyr. Det betales også et eget behandlingsgebyr for behandling av søknad om tillatelse til tiltak i medhold av Plan- og bygningsloven. Gebyrsatser for hvert enkelt område inngår i gebyrregulativet og vedtas årlig av kommunestyret.

Krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle kravene i forskriften følges. Ved valg av renseløsning skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året.

Minirenseanlegg med biologisk rensetrinn (etterpolering) er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av sanitært avløpsvann. Mikroorganismene som spiser det organiske materialet i avløpsvannet må ha jevn tilførsel av oksygen og næringsstoff for å overleve. Noen produsenter kan levere sine anlegg med belastningsutjevning, som for eksempel å sirkulere avløpet utenom belastningsperioden. Bakteriene som trengs i renseprosessen blir dermed aktivert og holdt i live. For at kommunen skal godkjenne utslipp fra hytter, eller andre bygninger med svært varierende belastning, må det gjennomføres nøytrale tester som dokumenterer at anleggene klarer rensekravene under slike driftsforhold.

Alle avløpsanlegg utenom ordinære slamavskillere har jevnlig behov for vedlikehold og oppfølging for at de skal fungere etter hensikten. Eierne av slike anlegg må ha skriftlig avtale (serviceavtale) med aktuelle firmaer. 
Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service.

Hvis målinger av utslippet fra anlegget indikerer for høy verdi av ortofosfat, skal korrigerende tiltak straks iverksettes. Kopi av servicerapport skal da sendes kommunen, med beskrivelse av korrigerende tiltak.

Tilsyn og kontroll av avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.
Alle slamavskillere og tette tanker kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, varsler slamtømmer umiddelbart kommunen om forholdet.
Ved mistanke om utilfredsstillende kvalitet på utslippsvannet kan anleggseier bli pålagt å foreta prøvetaking som skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen prøvetaking og avløpsrensing. Ekstern fagkyndig virksomhet skal godkjennes av kommunen. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll.
Kommunen har laget egen tilsynsstrategi som beskriver rutiner for å utføre tilsyn og kontroll av avløpsanlegget. Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik.
Alle eiere av private avløpsanlegg skal betale tilsynsgebyr til kommunen iht det til enhver tids gjeldende gebyrregulativ for Hustadvika kommune.

Hva betyr selvkost?

Selvkost betyr at kommunen ikke har lov til å tjene eller tape penger på et område, kommunen kan kun fakturere for de faktiske utgiftene, både direkte og indirekte utgifter beregnes.

Hvem fører tilsyn?

Kommunen skal gjøre sølv tilsyn og kontroll av avløpsanlegg.

Hvorfor betaler jeg hvert år?

Summen som betales i det årlige gebyret er en delsum, basert på kostnadene det innebærer å drive med tilsyn, jamfør forurensningsloven § 52a. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsyn, da tilsyn er et selvkostområde. Om vi ett år går i overskudd, må vi de neste årene sette ned tilsynsavgiften. Dette regnskapet ettersees og justeres hvert år.


 

Praktiske spørsmål og svar

Trenger jeg utslippstillatelse? 

Dersom du har en bolig, eller fritidsbolig med innlagt vann (hele, eller deler av året), trenger du utslippstillatelse. Tillatelsen skal være i henhold til gjeldende lover og regler i forurensningsloven og  forurensningsforskriften.

Hva er innlagt vann?

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og liknende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank.
En innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.                                                                                                          

Hvor finnes skjemaene som skal fylles ut?
Skjema for utslippssøknad finner du her. 

Varsel om pålegg

Kommunen sender ut et «varsel om pålegg» minst tre uker før et eventuelt pålegg gis. I varslet vil en vurdering av dagens utslippsløsning for eiendommen beskrives. Det vil også gis bakgrunn for hvorfor kommunen ikke lengre vurderer anlegget som tilstrekkelig renseløsning. Varselet vil komme med en 3 ukers uttalelsesfrist der man kan påpeke eventuelle feil i kommunens vurdering.

Hvem får pålegg?

Vi på tilsyn jobber kontinuerlig med opprydding av avløpsforhold i spredt bebyggelse i Hustadvika kommune. Vi tar for oss område for område og sender ut pålegg om opprydding. Alle boliger, og hytter som har innlagt vann, og som ikke har godkjent renseanlegg i henhold til sentral forskrift vil få pålegg om å rydde opp i sine avløpsanlegg.

Jeg har fått pålegg om opprydding i avløpsforhold på min eiendom, hva gjør jeg?

Ta kontakt med egnet foretak som kan søke utslippstillatelse, prosjektere anlegget og utføre arbeidet. 

Jeg klarer ikke å overholde fristen, hva kan jeg gjøre?

Kontakt oss på tilsyn av spredt avløp i Hustadvika kommune, man kan søke om utsatt frist for gjennomføring dersom man har grunn til det. Vi ønsker å minimere forurensning og vi bistår så langt det er mulig innenfor lovverket. Vi er glade for å få inn meldinger i god tid dersom det blir vanskelig å overholde fristen, da slipper vi å bruke tid på å purre og eventuelt sende varsel om tvangsmulkt.

Varsel om tvangsmulkt 

Brev med påminnelse om frist for å etterkomme pålegget sendes ut om lag 3 måneder før fristen utløper. Påminnelse sendes både til de som ikke har søkt om utslippstillatelse, og til de som har søkt om utslippstillatelse men der kommunen ikke har fått melding om at anlegget er etablert. Samtidig varsles sanksjoner (tvangsmulkt) dersom pålegget ikke etterkommes.

Tvangsmulkt 

Tvangsmulkt er en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller plikter fastsatt med hjemmel i loven. Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsatt.
Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale.

Kan jeg søke om utslippstillatelse selv?

I byggesøknaden må man søke om ansvarsretter og dermed ha de rette kvalifikasjonene som kreves etter plan- og bygningsloven. I utslippssøknaden må man ha faglig medhjelper.

Slamtømmeordning

Hvordan fungerer kommunens slamtømmeordning? 

Slamtømmeordningen er basert på Hustadvika kommunes lokal forskrift om tømming av slam.

Hvem tømmer slamtank?

Kommune har inngått avtale med Norva 24.  

Kan jeg selv bestemme når tanken/renseanlegget skal tømmes?

Slamtømmefrekvens er satt I slamtømmeforskriften.                                                                                                            

Hvis jeg ønsker å utsette tømmingen til senere, hvor skal jeg henvende meg?

Det er mulig å ta kontakt Norva 24 for å endre tidspunktet for tømming. Det er ikke mulig å utsette tømming til året etter. Alle tette tanker og minirenseanlegg skal tømmes én gang i året. Gråvannsanlegg skal tømmes hvert andre år.

Ved klage på slamtømming eller andre spørsmål angående slamtømming

Ta kontakt med Norva 24. 

Relevante lenker

Kontaktinformasjon

Sissel Stakvik
Saksbehandler kommunalteknikk
E-post
Telefon 90 03 60 53
Laila Kristin Borge
Saksbehandler kommunalteknikk
E-post
Telefon 40 90 93 96