Skoleskyss

Hvem har rett på gratis skoleskyss?

 • Elever i 1. klasse som bor mer enn 2 kilometer fra skolen.

 • Elever i 2 – 10 klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen.

 • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uavhengig av reiselengde.

 • Elever som på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til gratis skyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen

Hvem har ansvaret for skoleskyss?

Kriterier

Særlig farlig skoleveg

Kommunen mottar ofte søknader om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Trygg Trafikk har utarbeidet en veileder  som skal være en hjelp både for kommunale saksbehandlere og foreldre slik at det kan bli lettere å vurdere om en veg kan betegnes som særlig farlig eller vanskelig og for hvilke aldergrupper.

Oversikt over hvilke veier som er definert som "særlig farlig" i Hustadvika:

Tornes
 • Åsveien
 • Hamnesvegen
Bud
 • Fylkesvei 664 strekningen frå Bud stadion til kretsgrensen mot Tornes
 • Fylkesvei 6060 frå Bergset til kretsgrense mot Hustad
Hustad
 • Fylkesvei 6066 Nyjordsveien der 80 sone starter
 • Hustadveien/ 6060 - De som har bosted utenom gang og sykkelsti mot Farstad.
 • Fylkesvei 6058/ Drammensveien
 • Fylkesvei 6060 Malevegen
Haukås
 • Fvlkesvei 6054/ Kråknesveien
Sylte
 • Fylkesvei 64 – Freneidet – fra Moen bustadfelt mot Eide.
 • Fvlkesvei 529 - Sørsideveien fra Malmekrysset til kretsgrense Jendem skole
 • Kråknesvegen/Syltevegen. Gjelder for elever som må ferdes gjennom 80-sonen for å komme til Sylte skole.
 • Rødalsvegen
 • Fylkesveg 6052 - Kolbergvegen
Jendem
 • Fvlkesvei 529 - Sørsideveien
 • Hoemsveien – Fra Vorpebakken mot Vågøy
Eide
 • Fvlkesvei 64 - Nåsvegen
 • Fvlkesvei 6108 - Halåsbakken
 • Kommunevei 1050 - Einsetvegen
 • Fvlkesvei 535 - Strandvegen fra krysset Strandvegen og Vasskordvegen i retning Strand.
 • Silnesvegen
Lyngstad og Vevang
 • Bollikrysset mot nedre Bolli
 • Øvre Bolli

Delt bosted

Retten til skyss gjelder i utgangspunktet fra den adressen som barnet er registrert med i Folkeregisteret. Hvis et barn bor like mye hos hver av foreldrene, vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene. Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett.

Delt bosted må dokumenteres ved kopi av signert avtale.  Avtalen må signeres begge foreldrene og leveres på skolen.

Skyss pga funksjonshemming til og fra SFO

Elever med funksjonshemming har nå rett til skyss til og fra SFO. Elever med slik skyssrett må søke om dette før de får vedtak om skyssordning, slik at skyssen kan iverksettes.

Søknadsskjema

Bruk dette skjemaet dersom du skal søke om skyss pga farlig skoleveg 
Dette skjemaet kommer til Hustadvika kommune.

Bruk dette skjemaet dersom du skal søke om skyss pga avstand eller delt bosted. (PDF, 121 kB) 
Dette skjemaet må skrives ut og skal leveres til skolen.

Vedlegg til søknaden

Utfylt skjema sendes til den skolen eleven hører hjemme. 
 

Saksbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her er lenke til skjema for klage.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen