Skoleskyss

Hvem har krav på skoleskyss?

Du har rett på skoleskyss dersom:

  • Du har mer enn 4 km reiselengde til skolen. For førsteklassinger er avstanden 2 km.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bosted og skole
  • Du har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bosted og skole

Møre og Romsdal fylke har utviklet en tjeneste på nett for beregning av skoleskyss. 

Søknadsskjema

Bruk dette skjemaet dersom du skal søke om skyss pga farlig skoleveg 
Dette skjemaet kommer til Hustadvika kommune.

Bruk dette skjemaet dersom du skal søke om skyss pga avstand eller delt bosted. (PDF, 121 kB) 
Dette skjemaet må skrives ut og skal leveres til skolen.

Vedlegg til søknaden

Utfylt skjema sendes til den skolen eleven hører hjemme. 
 

Hvem har ansvaret for skoleskyss?

  • Skyss på grunn av farlig skoleveg er et kommunalt ansvar.
  • Skoleskyss etter skyssgrensa er en fylkeskommunal oppgave.

Kriterier

Særlig farlig skoleveg

Kommunen mottar ofte søknader om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Trygg Trafikk har utarbeidet en veileder  som skal være en hjelp både for kommunale saksbehandlere og foreldre slik at det kan bli lettere å vurdere om en veg kan betegnes som særlig farlig eller vanskelig og for hvilke aldergrupper.

Delt bosted

Retten til skyss gjelder i utgangspunktet fra den adressen som barnet er registrert med i Folkeregisteret. Hvis et barn bor like mye hos hver av foreldrene, vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene. Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett.

Delt bosted må dokumenteres ved kopi av signert avtale.  Avtalen må signeres begge foreldrene og leveres på skolen.

Skyss pga funksjonshemming til og fra SFO

Elever med funksjonshemming har nå rett til skyss til og fra SFO. Elever med slik skyssrett må søke om dette før de får vedtak om skyssordning, slik at skyssen kan iverksettes.

Saksbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her er lenke til skjema for klage.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen