Fravær over 2 uker - utskriving fra skolen

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig. Grunnet Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker, må rektor avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn 10 skoledager.

Dersom de foresatte velger å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Eleven vil da per definisjon ikke lenger være elev ved skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi de foresatte et utvidet opplæringsansvar. I tiden eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Skjema for utskriving fra skolen (fravær over 2 uker)

Kontaktinformasjon

Julie Gunstensen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 90 55 22 21