Stemmerett og manntall

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Manntallet legges ut på offentlig ettersyn fra så fort det er klart, frem til valgdagen. 
 

Disse har stemmerett under kommunestyre- og fylkestingsvalget

Norske statsborgere som: 

  • fyller 18 år innen utgangen av valgåret (2023)
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand)


I tillegg har følgende personer stemmerett:

  • statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har  vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
     

Flytter du til Hustadvika kommune etter 30. juni?

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men på valgdagen må du avgi stemme i kommunen der du er manntallsført.
 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, som aldri har vært registrert som bosatt i Norge søker om innføring i manntallet i Oslo kommune.

Informasjon om å søke om innføring i manntallet finner du på Valg.no
 

Stemme fra utlandet: 
Informasjon til deg som er bosatt i utlandet finner du på Valg.no

 

Manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2023.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli, på Servicetorget, Hustadvika rådhus. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Manntallet blir liggende ute til og med valgdagen 11. september. 
 

 

Rette feil i manntallet

Er du ikke innført i manntallet, eller du mener det er andre feil? Send en skriftlig og begrunnet klage til:
Valgstyret i Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
eller per e-post: postmottak@hustadvika.kommune.no 

Krav om retting gjelder feil, ikke flytting etter 30. juni 2023.

 

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall legges ut til gjennomsyn, i tråd med forskrift om valg til Sametinget §8. Manntallet er tilgjengelig for gjennomsyn på Servicetorget fra siste halvdel av juli.

Det er anledning til å kreve retting av valgmanntallet, jf. forskrift om valg til Sametinget §9. Et slikt krav må sendes Sametinget enten på e-post: samediggi@samediggi.no eller som brevpost: Postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok.

 

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Det viser også hvilken valgkrets du tilhører. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

Mer informasjon om valgkort finner du her.

 

Frist for partiene for å bestille et gratis eksemplar av manntallet

Alle som stiller liste ved valget, har rett på et gratis eksemplar av manntallet. Det er et krav, at manntallet blir bestilt innen fristen som valgstyret fastsetter. Valgstyret har vedtatt følgende frist for å kreve manntallseksemplar: Fredag 16. juni 2023 kl. 12.00. 

 

Mer informasjon

Les mer om manntall på nettsidene til valg.no