Meddommer

Det har blitt valgt meddommere for perioden 2021-2024.
 

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.
 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Hustadvika kommune.

Noen av disse kravene er:

 • At du er folkeregistrert i Hustadvika kommune.
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
 • Snakker og forstår norsk.
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
 • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
 • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Disse kan ikke bli meddommer

Disse kan ikke velges:

 • Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere
 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

 

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Norges domstol


 

Skjønnsmedlemmer

Hustadvika kommune skal også ved hver ny periode foreslå skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Vi ser særlig etter kandidater som har god kunnskap innen følgende områder:

 • Bygningskyndig kompetanse
 • Innsikt i jord- og skogbruk
 • erfaring fra entreprenørvirksomhet – både som bygnings- og maskinentreprenører, og gjerne med erfaring fra gartnervirksomhet av ulikt slag.
 • Videre vil det være svært nyttig å ha med kandidater med kunnskap og erfaring innen taksering av ulike slag faste eiendommer, og eiendomsmeglere med oppdatert kunnskap om omsetningsverdi av faste eiendommer i distriktet.


Domstoladministrasjonen sier følgende om skjønnsmedlemmer:

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.


Jordskiftemeddommer

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolen. Dette gjelder spesielt kunnskap knyttet til fast eiendom, jord- og skogbruk, verdsetting/taksering eller lignende. 

Det er også nødvendig med jordskiftemeddommere i alminnelig god fysisk form som kan delta på befaringer i terrenget i tilknytning til den enkelte jordskiftesak. 

 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer kan en melde sin interesse. Vi legger ut informasjon og skjema for å melde interesse når det skal velges meddommere ved hver periode. 
 
Det er valgt meddommere for perioden 2021-2024. 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02