Vil du være meddommer for perioden 2025-2028?

Hustadvika kommune skal velge meddommere for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028. 
Fristen for å melde interesse var 1. april 2024. 


Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.  Meddommere skal representere et gjennomsnitt av befolkningen. Derfor ønsker vi et mangfold av søkere. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sin nettsider  

Vervet som meddommer i Møre og Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.
 

Les mer og se film om hva det si å være meddommere her
 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Hustadvika kommune.

Noen av disse kravene er:

  • At du er folkeregistrert i Hustadvika kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn.
  • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere

1.    Stortingets representanter og vararepresentanter,
2.    statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
3.    statsforvaltere og assisterende statsforvaltere,
4.    utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5.    ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
6.    ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
7.    ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8.    praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
9.    kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

 

 

Skjønnsmedlemmer

Hustadvika kommune skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi ser særlig etter kandidater som har god kunnskap innen følgende områder:

  • bygningskyndig kompetanse
  • innsikt i jord- og skogbruk
  • erfaring fra entreprenørvirksomhet – både som bygnings- og maskinentreprenører, og gjerne med erfaring fra gartnervirksomhet av ulikt slag
  • taksering av ulike slag faste eiendommer, og eiendomsmeglere med oppdatert kunnskap om omsetningsverdi av faste eiendommer i distriktet


Det er viktig når en melder interesse for å bli skjønnsmedlem at en oppgir tydelig sin kompetanse/stilling/bakgrunn. 
Reglene for valg av skjønnsmedlemmer gjelder tilsvarende som for meddommere, med unntak av at det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer. 

Mer informasjon om skjønnsmedlemmer
 


Hvordan bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Hvis du ønsker å melde din interesse og søke, send inn skjema under:  FRIST 1. april

Meld din interesse som meddommer


NB! Husk ved utfylling av skjema - hak av for både: 
«Jeg ønsker å stille»     og 
«Jeg ønsker å sende inn svarmelding». 
Se skjermbilde under. 

 

Hvem velger?

Når fristen er ute, hentes det inn vandelsattest for de som ønsker å være meddommer. Deretter settes alle opp på en liste som legges til offentlig ettersyn og deretter til politisk behandling. Det er kommunestyret som innen 1. juli skal velge meddommerne. Kommunestyret foreslår skjønnsmedlemmer til fylkestinget, som velger endelig. 
 


Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til postmottak@hustadvika.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon

Gunn Kristin M. Skotheim
Politisk sekretariat og borgerlige vielser
E-post
Telefon 94 13 42 02