Interpellasjon

Alle kommunestyremedlemmene har anledning til å komme med forespørsler utenom de sakene som står i innkallinga til møtet - interpellasjon. 
 

Interpellasjoner 

a) Alle kommunestyremedlemmene har anledning til å komme med forespørsler utenom de sakene som står i innkallinga til møtet (interpellasjoner). Interpellasjoner må være skriftlige, og skal rettes til ordføreren minst 15 virkedager før møtet. Interpellasjonen sendes ut sammen med innkallingen til påfølgende kommunestyremøtet.

b) Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjonen kan ikke realitetsvoteres i møtet dersom ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette jfr. kommunelovens §11-3 femte ledd.

c) Dersom det blir ordskifte i tilknytning til interpellasjonen kan ingen taler ha ordet mer enn en gang. Dette gjelder dog ikke ordføreren, kommunedirektøren og interpellanten.

d) I forbindelse med interpellasjon kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta at saken skal sendes formannskapet eller kommunedirektøren som forbereder saken for kommunestyret i et senere møte.

e) Protokollering begrenses til hvilket spørsmål som ble tatt opp og eventuelt hvordan saken skal følges opp.

f) Interpellasjoner besvares til slutt i møtet.


Kilde: Delegeringsreglementet Hustadvika kommune. 
 

Send inn interpellasjon

Det jobbes med å få ordnet et digitalt skjema for innsendelse av interpellasjon. 

Send inn til: Postmottak@hustadvika.kommune.no