Folkevalgtprogram

Her finner du lenker til forskjellig informasjon som kan være nyttig og lærerikt i din oppgave som folkevalgt. 


KS - For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta.
KS har samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

For deg som folkevalgt

Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023

 

KS Folkevalgtprogram 2019–2023: 

Disse heftene inngår i KS Folkevalgtprogram, men er også nyttig lesning for folkevalgte og andre interesserte i arbeidet med et godt lokaldemokrati.
 

Møtet er satt! 

Møtet er satt! er en håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk, og vil være et hjelpemiddel for alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Boka handler om møter i folkevalgte organer etter kommuneloven, og tar for seg elementer som bidrar til et godt møte. I tillegg er det tatt inn et kapittel om møteledelse i fjernmøter i folkevalgte organer. I håndboka finner du også en huskeliste for møteledelse i folkevalgte organer.

Møtet er satt!

 

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Hvilke rettigheter og plikter har man som folkevalgt i en kommune eller fylkeskommune? Ny kommunelov lister opp en rekke rettigheter og plikter og dette heftet går igjennom disse. Her finner du oversikt over hvem som regnes som folkevalgte, hva som er et folkevalgt organ, reglement for godtgjøringer og andre økonomiske vilkår, om inhabilitet og fritak og til slutt om hvilke krav som gjelder ved utarbeidelse av lokale forskrifter.

Folkevalgtes rettigheter og plikterFolkevalgtes arbeidsgiveransvar

Kommuner og fylkeskommuner sysselsetter om lag 480.000 personer i Norge og er den største offentlige arbeidsgiveren. Kommunestyret eller fylkestinget har det øverste arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen og dette heftet gir en god oversikt over dette ansvaret. I tillegg til dette finner du refleksjonsspørsmål og case, samt gode råd og anbefalinger fra KS. Kommunestyret eller fylkestinget har et særskilt arbeidsgiveransvar for kommunedirektøren/rådmannen og skal blant annet gjennomføre utviklingssamtaler med vedkommende. I heftet finner du oversikt over hva en utviklingssamtale bør inneholde og hva som bør inngå i en arbeidsavtale.

Folkevalgtes arbeidsgiveransvarAnbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk. For at folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som kommunestyret eller fylkestinget har satt, så er det viktig å være bevisst på de mulighetene som finnes og at eierskapspolitikken blir gjenstand for en bred og helhetlig prosess. Med dette heftet ønsker KS å bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll