Hvordan får vegen navn?

Vegnavn skal gjøre slik at det er lett å finne frem i kommunen. Dette er viktig både for privatpersoner, virksomheter og ikke minst nødetatene som politi, brann og helse.

Hvilken veger skal ha eget vegnavn?

I utgangspunktet skal alle veger skal ha et eget navn som er unikt i kommunen og helst også unikt i regionen.

Da å gi hver enkelt veg eget vegnavn ikke bare hadde vært krevende å få til, men også krevende å bruke i praksis, har Fræna Kommune en lokal forskrift som setter føringer for hvor mange adresseverdige bygninger (bolighus/fritidshus og lignende) som må være tilknytt vegen før den kan få et eget unikt vegnavn.
I henhold til vår lokale adresseforskrift §5.2 bør sideveger til en overordnet veg ha følgende kriterier for å få sitt eget vegnavn:

 • vegen er kortere enn 200 m og har minst 10 adresseenheter.
 • vegen er lengre enn 200 m og har minst 5 adresseenheter.
   

Kriterier for valg av vegnavn

Når man skal velge et nytt vegnavn er det noen retningslinjer man må følge. Her er et utdrag av hva man må tenke på når man skal velge et nytt vegnavn:

 • Vegnavnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Det skal være slik at de ikke skal forveksles med andre eksisterende vegnavn eller mye brukte og allmenn kjente stedsnavn som ikke ligger i samme område.
 • Navnet må ikke gjentakas flere steder i kommunen 
 • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
 • Navnet bør ikke gjentakas flere steder i nabo kommuner.
 • Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen
 • Navnet bør passe på stedet
 • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
 • Navnene bør være varierte
 • Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
 • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn.
   

Hvordan blir vegnavnet valgt?

Når det kommer nye veger som bør få egne vegnavn eller om det er veger som får fortetning av adresseverdige hus er det geodata avdelingen som starter en navnesak og som har en sekreter funksjon gjennom hele navneprosessen.

Vegen blir da lagt ut på høring i 8 uker gjennom lokalavisen og på denne siden på hjemmesidene. Den som ønsker kan da komme med forslag til hva vegen skal hete med en begrunnelse.

Etter høringen blir alle forslag gjennomgått av geodata avdelingen for en kontroll mot kriterier nemnd tidligere.

Det er rådmannen som er kommunens adressemyndighet og som har ansvar for adresseforvaltning. Rådmannen bringer saken frem for kommunens navnemyndighet, Driftsutvalgt (DRUT), for innstilling av 1 til 3 vegnavn.

De innstilte vegnavnene blir så oversendt til Språkrådet hvor en navnekonsulent gir en tilrådning om skrivemåte og tilhørighet i forhold til stedsnavn i området.

Rådmannen sender saken på nytt til navnemyndigheten, DRUT, hvor et av de innstilte navnene blir endelig vedtatt.

Geodata avdelingen legger så vegnavnet inn i kartdatabasene og registrerer det i matrikkelen. Geodata avdelingen starter så med å gi adresse til hver adresseenhet tilknytt vegen.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen