Mer om adresse

Det er adressen som sier hvor adresseenheten ligger. Adressen er sammensatt av et veg-/gatenavn, nummer og eventuelt boligenhetsnummer. Adressen skal hjelpe virksomheter, redningsetater og folk å finne frem.

En offentlig adresse er en peker til boligen din i kommune. Den består av et vegnavn, et hus nummer, eventuelt en bokstav og av og til et bruksenhetsnummer (bolignummer). En bolig eller et næringslokale/kontorlokale skal ha adresse til den vegen eller gaten som bygningen har godkjent tilkomst til. Er det flere godkjente boliger eller næringslokaler med egen inngang i samme bygning, skal hver enkelt inngang ha et eget adressenummer. Når flere boliger eller næringslokaler deler inngang i samme bygning får de samme adressenummer, men blir tildelt hvert sitt bruksenhetsnummer.

Formålet med adresser og skilt

Adresse og skilting skal sørge for at alle kan identifisere og finne frem til bygninger, boliger, næringslokale, klubblokale og andre objekt eller sted som oppfyller kravene om egen adresse. Det er verdt å merke seg at tildelte adresser vil være tilgjengelig i navigasjons-tjenester, også om det ikke er veg helt frem til adresseenheten.

Hva er en adresseenhet?

Alle boliger, bedriftslokale, fritidsboliger og i mange tilfeller eiendommer, blir definert av lovverket som en adresseenhet. Adresseenheten blir tildelt offisiell adresse, bestående av et vegnavn/områdenavn, husnummer, samt eventuell bokstav.

Er det flere adresseenheter med felles inngang benyttes i tillegg et bruksenhetsnummer.

Hvordan blir nummer tildelt?

Teknisk Forvaltning ved geodata avdelingen tildeler husnummer og bruksenhetsnummer.

Bygningen skal ha veg adresse til den vegen bygget har godkjent avkjøring fra.

Vår hovedregel er at hus på høyre side av vegen får partallsnummer og husene på venstre side får oddetallsnummer.

Det finnes tre prinsipp for nummerering:

 1. Kantprinsippet
  Man tar utgangspunkt i starten av vegen og tildeler husnummer, stigende med partall på høyre side og oddetall på venstre side. Nummerering følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og liknende. Kantprinsippet brukes i sentrumsområder og regulerte boligfelt samt regulerte hyttefelt der det er hensiktsmessig.
  Illustrasjon hentet fra Statens Kartverks adresseveileder
 2. Avstandsprinsippet
  Adressenummer tildeles i forhold til adresseenhetens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummeret 43 på venstre side, eventuelt 42 eller 44 på høyre side. For stikkveger som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsadressering, blir avstanden utregnet til der stikkvegen tar av. Avstandsprinsippet blir benyttet i områder der adresseenhetene ligger mer spredt. Startpunkt for nummereringen er normalt der vegen tar av fra overordnet veg.
  Illustrasjon hentet fra Statens Kartverks adresseveileder
   
 3. Områdeadressering
  Områdeadrssering er en fortløpende tildeling av adressenummer knyttet til et sted og ofte et stedsnavn. adresseringen benyttes i områder uten veg, for eksempel i hytte eller seter-områder, på holmer og øyer.
  Illustrasjon hentet fra Statens Kartverks adresseveileder
   

Forskjellen på en offentlig adresse og postadresse

 • En offentlig adresse er stedet adresseenheten er plassert.
 • Postadressen er leveringsadressen for post og inneholder i tillegg vegadressen også postnummer og poststed.
 • Om ikke annet er avtalt med Posten, er derfor den nye vegadressen også ny postadresse sammen med postnummer og poststed.
   

Meld fra om ny adresse

Vi informerer offentlige organ og virksomheter som Posten, Folkeregisteret, Skatteetaten med flere om adresseendringen.

Huseier har plikt til å informere eventuelle leietakere.

Du må selv informere andre som treng å vite om adressen din.

Endring av offentlig adresse

Vi kan endre tildelt adresse. Dette blir gjort etter retningslinjer i regelverket og når vi finn det nødvendig. En adresseendring er et enkeltvedtak på lik linje med adressetildelingen og blir varslet på samme måte.

Hvorfor endre en adresse?

Det er flere grunner til å endre en adresse:

 • Vegen er ikke opparbeid i henhold til plan
 • Vegen er ikke sammenhengende, men delt med forskjellig tilkomst til hver del.
 • Fortettning/utbygging. Om det ikke er ledige nummer til nye adresser, må man noen ganger omadressere hele vegen. Utstrakt bruk av adressenummer med bokstav er uheldig adressering, og skal om mulig unngås.
 • Stenging av veger. Når gater eller veger stenges av trafikkmessige årsaker kan dette få konsekvenser for adresseringen.
 • Deling av veger. Når en veg stykkes opp i flere veger kan noen av adresseenhetene ha et ulogisk husnummer.

Åpningstider

Sentralbord:
Åpent 12:00-14:00 
Vakttelefon: 90084198

Bestill møte med saksbehandler

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen