Mindre endring av reguleringsplan

Kommunen, ved planavdelingen, skal alltid gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av hvorvidt omsøkte endring ansees som mindre endring, eller om det må reguleres i ny plan.

Med mindre endringer menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen kan ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Den nye begrepsbruken i plan- og bygningsloven tar sikte på en klargjøring og innstramming i forhold til tidligere praksis, jf. begrepsbruken «mindre vesentlig endring» i loven av 1985.

Mindre endring kan ikke gjennomføres etter reglene i plan- og bygningsloven pbl § 12-14, annet ledd dersom endringen:

 • Utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl § 4-3
 • Forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen direkte berører
 • Foreligger innvendinger fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter pbl § 5-4)
 • Er i strid med overordnede planer
 • Forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse erstatning etter reglene i oreigningslova
 • Dersom det er i tvil om endringen er av mindre karakter, bør saken uansett behandles som en reguleringsplan etter pbl § 12-1

Selv om endringen kun gjelder en reguleringsbestemmelse, kan omfanget og konsekvensene av endringen bli så vidt omfattende at den ikke kan gjennomføres som en mindre endring.

Mindre endringer kan for eksempel være arrondering av formålsgrenser og justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg. Mindre endringer omfatter ikke innføring av nye eller fjerning av arealformål eller hensynssoner. Derimot vil en justering av grensene mellom to formål kunne anses som en mindre endring. Som mindre endring kan man også justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende. Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som allerede ligger inne i planen, men ikke innføre nye elementer.
Etter gammel lov ble økning av etasjetall fra 2 til 3 ansett som en «vesentlig endring», mens en økning fra 3 til 4 etasjer ble ansett som «mindre vesentlig». Det må påpekes at gammel lov omtaler «mindre vesentlige endringer» som i ny lov er endret til «mindre endringer av reguleringsplan».

Økning av etasjetall vil ikke være problemfritt. Noen av de viktigste problemstillingene kan

oppsummeres slik:

 • Konflikt i forhold til eksisterende bebyggelse/naboer (tar sol og utsikt)
 • De offentlige/felles rommene kan oppleves som inneklemt og fattige på sol og utsikt
 • Økt bruksareal medfører økt aktivitet og økt behov for parkeringsplasser
 • Flere beboere og brukere medfører økt bruk av offentlige rom som parker og grønne lunger, og krever dermed enda sterkere vern av disse.

Eksempler på mindre endringer:

 • Endring av planområdet. Også små utvidelser – dersom det skjer inn i uregulert område og reelt er en mindre endring
 • Justering av grensene mellom to formål (arrondering)
 • Tomteinndeling
 • Justeringer av linjeføringer for infrastrukturanlegg
 • Justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende

Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som alt ligger inne i planen.

Hva skal sendes til kommunen ved anmodning om mindre endring av reguleringsplan?

Før kommunen tar en mindre endring opp til behandling, skal følgende være levert:

Beskrivelse av den mindre reguleringsendringen:

 • Hva som ønskes endret
 • Hvorfor planen/bestemmelsene ønskes endret
 • Hvem som er tiltakshaver for endringen.

Er det plankartet som skal endres, skal kopi av plankartet med inntegnet endring og eventuelle avstandsmålinger vedlegges.

Hvor kan søknad om mindre reguleringsendring leveres/sendes:

 • Søknaden kan leveres til servicetorget. .
 • Sendes som brev til: Hustadvika kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
 • Sendes på epost til: postmottak@hustadvika.kommune.no

 

Behandling av mindre endringer

Etter at søknad er mottatt, vurderer planavdelingen forslaget, og om det kan utføres som en mindre endring.

Forslag til endringer i plankart og eventuelt bestemmelser blir sendt ut sammen med et forhåndsvarsel til berørte parter/naboer/gjenboere og andre relevante instanser for uttale.  Uttalefrist er satt til 3 uker. Dersom kommunen ikke har mottatt vesentlige merknader til endringsforslaget, kan det sendes ut melding om delegert vedtak. Er det mottatt vesentlige merknader til endringsforslaget, må saken behandles politisk.

Mindre reguleringsendringer vil ikke bli kunngjort i avis og på nettside.

Etter at klagefristen på 3 uker er utløpt, vil planseksjonen legge endringene inn i eksisterende plan eller bestemmelser.

Det er ikke klageadgang på kommunens beslutning om ikke å foreta endring av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14, andre ledd

Kontaktinformasjon

Torill Einara Nerbøvik
Enhetsleder plan og byggesak
E-post
Telefon 95 73 32 01

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen