Skjøte

Skjøte bruker du for å tinglyse eierskifte ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd.

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Det heter da at eieren får grunnlovshjemmel til eiendommen.

Ved ny overdragelse skal det fylles ut et nytt skjøte. Det gjelder både når hele eiendommen skal overdras til nye eiere, og når eierbrøkene mellom sameiere skal justeres.

Skjøtet må signeres av den eller de som er eiere og har grunnlovshjemmel til eiendommen, og underskriften til hjemmelshaveren (eieren) skal bevitnes. Noen ganger kan det være praktisk å bruke fullmakt.

Du kan lese mer om utfylling av skjøte på Kartverket sin hjemmeside.

 

Skjema for tinglysing av eierskifte

Skjøte bokmål

Skøyte nynorsk