Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut.

Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskatt etter formuesgrunnlag:

Når det gjelder eneboliger er det boligverdien (formuesgrunnlaget) som Skatteetaten har satt som er grunnlaget for utregning av eiendomsskatt. Dette er for de fleste ligningsverdi x 4. Det er formuesgrunnlaget fra siste ligningsår som blir brukt ved fastsettelsen av eiendomsskatt. 

Dersom du mener at grunnlaget er feil for din enebolig, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-areal), byggeår samt boligtype. Dersom du er uenig i disse må du sende klage til Skatteetaten. Mer informasjon om dokumentasjon av boligverdi og og klagemulighet finner du på Skatteetaten.

For beregning av eiendomsskatt for din enebolig vil regnestykket se slik ut (eks):

For beregning av eiendomsskatt for din enebolig vil regnestykket se slik ut (eksempel):
Skatteetatens boligverdi er 2 millioner Boligverdi = ligningsverdi x 4
2 millioner x 0,7 gir skattegrunnlag Kr. 1 400 000
Bunnfradag Kr. 200 000
Skattegrunnlag Kr. 1 200 000
Promille 4
Utregnet eiendomsskatt Kr. 4 800,-

Nye boliger har fritak for eiendomsskatt i 3 år. 

Eiendomsskatt etter takst:

Det er foretatt en omtaksering av eiendommer som gjelder fra 2022. Slik hovedregelen er ved taksering, er det kun utført en utvendig befaring. Ved besiktigelsen er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av individuelle forhold ved den enkelte eiendom og omgivelsene, som kan føre til at beregnet takst justeres opp eller ned. Skattetaksten skal etter eiendomsskatteloven gjenspeile eiendommens objektive markedsverdi. Taksten bygger på fakta om eiendommen og vurderinger av eiendommen.

Fakta om eiendommen – opplysninger hentet fra matrikkelen:

  • Type eiendom
  • Bygningstype
  • Bygningsstørrelser med areal justert for etasjefaktor

Metoden gir et beregnet forslag til takst, før besiktigelse og bruk av individuell vurdering av eiendommen.

Vurdering av eiendommen:

  • Forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten. Herunder standard, vedlikehold og bygningenes alder samt andre forhold som kan påvirke salgsverdien.
  • Forhold rundt eiendommen som medfører korreksjon av takst. Herunder utsikt, adkomstforhold, støy, strandlinje og så videre som påvirker eiendommens salgsverdi.
  • Geografisk beliggenhet innenfor kommunen.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37