Fritak eiendomsskatt

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt fordi de faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven. 

Eiendomsskatteloven gir følgende fritak (§7):

  • Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf.§ 7 bokstav a.
  • Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.
  • Bygninger som har historisk verdi jf.§ 7 bokstav b.
  • Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf.§7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.
  • Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova § 28, nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for hele eiendomsskatten. 

I behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Det kan være sykdom, ulykke eller lignende, naturkatastrofe og økonomiske forhold.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler søknader om fritak.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til eiendomsskattekontoret.

Kontaktinformasjon

Lill Tove Gammelsæter
Rådgiver økonomi og regnskap
E-post
Telefon 91 13 11 37

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen