Innbyggermøtet 05.03.2019

Tirsdag 05.03.2019 inviterte Tettstedprogrammet til innbyggermøte på biblioteket i Elnesvågen. Rundt 60 interesserte og engasjerte tilhørere kom for å få informasjon om arbeidet som pågår for å få til et levende og inkluderende kommunesentrum i Hustadvika. Det var også mulig å komme med gode forslag og innspill til arbeidet som skal skje fremover i Elnesvågen.

Ann Helen Rødal Dalheim, prosjektleder i Tettstedsprogrammet, ønsket alle velkommen. Deretter holdt en engasjert rådmann i Fræna, Anders Skipenes, en orientering med utgangspunkt i  sluttrapporten fra parallelloppdraget og det arbeidet vurderingsgruppa har gjort etter at rapporten ble lagt frem i desember 2018. 

Veien videre

Dagens sentrum er i dag bygd ut i øst/vest-retning og planlagt med bilen i fokus. Sentrum består i hovedsak av næring og få boliger. Det finnes et stort potensiale med nærhet til naturopplevelser, godt utviklet friluftsliv og kort vei til Molde. Hva skal til for å lykkes? Arkitektene er samstemte i at vi må sentrere sentrum mer i nord/sør-retning og knytte sammen nord og sørsida av fylkesvegen. Vurderingsgruppa har kommet frem til 10 anbefalinger for det videre arbeidet:

1. Gjør Elnesvågen til et naturlig sentum av Hustadvika
2. Knytt Elnesvågen til historien, fjorden og landskapet
3. Vær aktiv i Elnesvågen
4. Riktig lokalisering, sambruk og flerbruk gir gode tjenester, god økonomi og god stedsutvikling
5. Bygg bymessig og variert i sentrum med aktive førsteetasjer
6. Gjør det attraktivt å gå og sykle til sentrum og sett bilen på rett plass
7. Gjør fylkesveien til en bygate gjennom trinnvis utbygging
8. Styrk handels- og aktivitetstilbudet i sentrum
9. Tilby gode og effektive kommunale tjenester i kommunesenteret
10. Legg til rette for ulike boligtyper som bringer folk sammen

Nå jobbes det med 4 nøkkelprosjekt; ny barneskole i sentrum, sentrumsbygg sør for fylkesvegen, lage fylkesvegen i sentrum om fra veg til gate og å få til sentrumsnær boligbygging. Tiltak som settes i gang snarlig er å utarbeide forslag til parkering, gatebruksplan, trafikkanalyse og opprusting av torget for å få til gode byrom og sosiale møteplasser.

Ny barneskole i sentrum

Skolefaglig rådgiver Kim Atle Kvalvåg orienterte om arbeidet med ny barneskole i sentrum. Arbeidsgruppa har vært rundt om i landet og sett på nye skolebygg for å hente gode ideer, noen av disse ble presentert i møtet.

Turstinett i sentrum

Folkehelsekoordinator Ragnhild Elin Aas viste spennende planer for flere turstier i sentrum, som til slutt kan bygges sammen til et sammenhengende turstinett fra fjord til fjell. Her kan det ordnes teltplasser, benker, gapahuk, grillplasser og hengekøyehotell langs stiene. Viktig å lage gode sosiale møteplasser ute også, og gi barna trygge veger å ferdes på.  

Hustadvika sentrumsbygg

Nordvestkirka v/Liv Ellinor Drejer fortalte historien om deres planer om å utvide dagens forsamlingshus på Ura, som nå har blitt til et stort samarbeidsprosjekt om et sentrumsbygg med mange funksjoner sammen med kommunen og andre aktører. Første utkast av tegninger og innhold ble vist, og deretter nye skisser som er under utarbeidelse ut fra nye ønsker og behov. 

Engasjerte tilhørere stilte spørsmål og kom med gode innspill på slutten av møtet. 

Presentasjoner fra innbyggermøte 05.03.2019
Presentasjoner
Sluttrapporten v/rådmannen (PDF, 0 B)
Turstinett i Elnesvågen v/Ragnhild E Aas (PDF, 2 MB)
Hustadvika sentrumsbygg v/Nordvestkirka (PDF, 0 B)