Oppsummering Tettstedsprogrammet april-september 2018

1. januar 2020 blir Elnesvågen kommunesenter i Hustadvika kommune. Gjennom deltakelsen i Tettstadprogrammet har Fræna kommune hatt et sterkt ønske om å skape et levende og inviterende sentrum for alle innbyggerne i den nye kommunen. Erfaringene fra prosjektet vil Hustadvika kommune kunne benytte seg av når en skal jobbe med sentrumsutvikling også på Eide og i Bud.

Sentrum i Hustadvika skal være drivkraften og møtestedet i den nye kommunen. Her skal innbyggerne i møtes til daglige gjøremål - møtes til fritidsaktiviteter - møtes til fest. Alle skal oppleve kommunesenteret som sitt eget. Alle skal føle eierskap, tilhørighet og stolthet over kommunesenteret.

Dette har vært kommunens ambisjonen og ønske med prosjektet så langt.

Vi startet med å inviterer alle innbyggere, politikere, administrasjon, lag- og foreninger, ulike råd og næringsliv med flere til utviklingsarbeidet med å skape nye Elnesvågen - Hustadvika sentrum.

Å realisere identitet og visjonen for fremtidens Elnesvågen blir en stor oppgave. Denne vil kreve politisk mot, vilje og utholdenhet. Da blir det avgjørende å skape et fremtidsbilde som engasjerer - skaper entusiasme – skaper fremtidstro.

Et kommunesenter er tyngdepunkt for handel og samferdsel. Her skal innbyggerne i kommunen få utført gjøremålene sine. Dette er likevel bare «brød og melk». Et moderne sentrum favner så mye mer. Her skal mennesker ønske å oppholde seg fordi det gir et enklere hverdagsliv, opplevelser, legger til rette for gode møter og skaper samhold. Her skal identiteten til innbyggerne i den nye kommunen bygges og utvikles.

Kommunesenteret skal gå foran og ta opp i seg nye utviklingstrekk. Dette må gjøres på en måte som medfører at alle ønsker å ta del i utviklingen.

Elnesvågen ligger i vakre omgivelser i et flott fjordlandskap. Dette må vi evne å bruke aktivt i den videre utviklingen av kommunesenteret.

Elnesvågen skal legges til rette for alle. Her skal de minste finne noe som skaper glede og undring. Her skal ungdommen møtes og bygge nettverk for fremtiden. Her skal våre eldre finne aktiviteter og livskvalitet. Her skal Hustadvikingene føle at de hører hjemme.

Med dette som utgangspunkt ble 3 arkitektgrupper invitert til å delta i et parallelloppdrag for å se på hvordan alle de tanker og ideer som hadde kommet fram kunne sys sammen til en velfungerende helhet.