Oppsummering Tettstedsprogrammet september 2018- februar 2019

Parallelloppdraget hadde sitt sluttseminar 12.september 2018. Arkitektene kom til Elnesvågen og presenterte sine tanker og visjoner for NYE Elnesvågen - sentrum i Hustadvika. På dagen møtte de politisk ledelse fra Fræna og Eide, samt administrasjon og enhetsledere i Fræna og Eide kommune. På kvelden ledet BYLIVsenteret ved Øystein Bull- Hansen seansen til inviterte innbyggere oppe i Frænahallen. Arkitektene hadde laget 15 flotte plansjer til kommunens eie. På disse plansjene gir arkitektene illustrasjoner med tekst og bilde på et fremtidsrettet tettsted og kommunesenter. Disse ble også vist på møtet på dagtid og på kvelden.

Medvirkning og eierskap “nøkkel for å lykkes”

En god medvirkningsprosess i Fræna og Eide har vært viktig i denne prosessen. Det har vært satt fokus å nå ut til flest mulig med egen siden på Fræna kommune sin hjemmeside, egen side på facebook, invitasjoner til de åpne møtene har vært sendt ut på mail og i lokalavisen. Å skape engasjement, eierskap, entusiasme, og gi kunnskap om prosessen og tettstedsprogrammering har vært viktig. Det var derfor svært gledelig at over 100 personer valgte å møte opp og engasjere seg på de tre folkemøtene vi arrangerte på kveldstid.

Etter sluttseminaret hengte vi plansjene hengte kommunen opp inne på Bølgen kjøpesenter- før de deretter ble flyttet til rådhuset på Eide. Her hang de ut september for å gi alle innbyggere mulighet til å se, lese og komme med innspill til vurderingsgruppen. Gjennom hele parallelloppdraget fra mai til september kom det inn hele 1200 innspill på hva innbyggere, politikere, administrasjon, ulike råd, lag- og foreninger, næringsdrivende ser på som det viktigste å få til i Elnesvågen i tiden fremover. Innspill har kommet inn via mail, telefon, besøk på Fræna vgs, gjennom de arrangementene på dag og kveldstid gjennom møtene med arkitektene i parallelloppdraget. Disse 15 innspillene gikk igjen som de største ønskene for fremtiden:

 1. Offentlige tjenester samlet i sentrum (dagens helsestasjon barn og ungdom, NAV, rådhus)
 2. Fortettning av boliger (ulike/miks av boliger- og boformer , tun, økolandsby, kolonihager)
 3. Ny barneskole i sentrum tilknyttet idrett (sambruk/flerbruk/muligheter for utvidet SFO tilbud, synergier, organisert- og uorganisert aktivitet, levende lokaler)
 4. Organisering av parkeringsplasser/p- hus
 5. Nordvestkirka sitt mulighetsstudie (Flerbruk/sambruk/samtidigbruk, kulturskole, helse, næring, hotell, fokus/konsept aktiv og verdig eldreomsorg i tilknytning barnehage/kultur)
 6. Vannelement i sentrum (vann sommer/is vinter)
 7. Gode og trygge krysningspunkt av fylkesvegen
 8. Barna i sentrum (tilrettelagt for lek og aktiviteter)
 9. Utvikle turstinett fra sentrum opp til fjellet og ned til fjorden
 10. Behov for idrettsanlegg (fleridrett under samme tak, organisert og uorganisert idrett, klatrevegg, dansegulv, utvikle dagens stadionanlegg med tribune og garderobe)
 11. Bibliotek i sentrum (Sosial arena/møteplass, formidling/kunnskap/informasjon/debatt)
 12. Sosiale møteplasser i sentrum (sitteplasser, sosiale rom, aktivt torg)
 13. Ungdommene i sentrum (ungdomsklubb/uorganiserte aktivitet/møteplass)
 14. Hotell/overnattingsmuligheter
 15. Bifritt torg

Alle innspillene har kommet til prosjektets vurderingsgruppe. Vurderingsgruppen er gruppen som ble satt ned i programmeringsfasen av parallelloppdraget. Vurderingsgruppen ble også forankret politisk. Ett politisk medlem ble skiftet ut undervegs (Odd Arne Halås) da han har flyttet fra Eide. Ordfører i Eide valgte Arne Birger Silnes til å overta hans rolle i prosjektets vurderingsgruppe.

Det har pr i dag (19.12.18) vært avholdt to møter med vurderingsgruppen etter sluttseminaret 12.september 2018. Første møte ble brukt til refleksjoner og grundig gjennomgang av hva arkitektene leverte på i forhold til bestillingen som ble sendt ut. Kort oppsummert føler alle i vuderingsgruppen at de har vært med på en spennende og lærerik prosess. Å lære om tettstedsprogrammering der han ser på hverdagslivet - hvordan det fungerer i dag, og hvordan det kan programmeres for å gjøre det enklere, mer attraktivt, skape mer sambruk og finne synergier som kan gi mer helhet til alle brukere har vært lærerikt. I parallelloppdraget har det være satt fokus på hvordan tettstedet skal ta vare på alle innbyggere gjennom hele livsfasen; fra småbarn til du er gammel. Det har vært satt fokus på sosiale rom og møteplasser, bilfritt torg og tilrettelegge for gå, syklende. Programmering for gode p- plasser i sentrum er viktig.

Samruk, samtidig bruk og flerbruk er satt i førersete - og dette vil bidra til at alle innbyggere i kommunen vil føle seg ivaretatt, inkludert og økt følelse av eierskap. Det har vært viktig del av arbeidet så langt. Ta vare på landbruket i sentrumsbildet, historien, teigene og strukturen for stedet. Knytte fjorden til sentrum med turstier og aktiviteter. Fortettning av boliger, ulike boligstruktur er spennende. Fokus på vareleveringsveg i 2.etg er viktig for å få torget bilfritt og trygt, samtidig legge til rette for næringslivets behov for denne vegen. Kulturliv og bibliotek i samarbeid med Nordvestkirka er utrolig spennende- dette må kommunen sette fokus på. Ny barneskole tett på sentrum blir et veldig viktig prosjekt med tanke på hva man kan få til med sambruk og flerbruk. Mange nye muligheter knyttet til SFO tilbud, uteareal som kan benyttes både i skoletid og på fritid for innbyggere og besøkende. Aktive og levende 1.etasjer kan gi mange spennende føringer for ulike aktører i hele sentrum.

Det er mange gode og spennende tiltak som kommunen kan løse på kort og lang sikt for tettstedet. Noe vil være “strakstiltak” andre tiltak vil være pågående prosesser med trinnvise løsninger. I den store helheten til tettstedet, og for å få til den ønskede tettstedsutviklingen vil det være viktig å få på plass følgende tre bærebjelker:

 1. Ny barneskole i sentrum av Hustadvika + idrettens initiativ til sambruk/flerbruk med skole
 2. Mulighetsstudie til Nordvestkirka - Hustadvika sentrumsbygg
 3. Leve med fylkesvegen - gjøre vegen til gate, trygg kryssing og redusert fart

Tettstedsprogrammering handler om enklere og bedre hverdagsliv for folk flest. Disse tre prosjektene vil være bærebjelker for tettstedets utvikling. Byggene bærer med seg et innhold og en størrelse med mange muligheter og potensiale for skole og idrett, men også for hele kommunen, alle kommunens innbyggere og besøkende. Byggene representerer muligheter for flerbruk, sambruk- og samtidigbruk. Å bygge offentlige og private bygg med sambruk og flerbruk bør gi byggene liv fra morgen til kveld. Organisert og uorganisert aktivitet for barn, unge, voksne og eldre er viktig samfunnsbygging. Og skal Hustadvika realisere mer aktivitet på sørsiden av vegen - blir det viktig å fokusere på å gjøre vegen til gate i et avgrenset område i tettstedet. Her skal det være trygt og oversiktlig for alle, også de myke trafikantene.

De innleverte utkastene fra de tre arkitektteamene blir gjennomgått og vurdert av en vurderingsgruppe. Vurderingsgruppen lager deretter en rapport med sine anbefalinger. Denne rapporten vil ligge som et førende dokument for det videre politisk og administrativ arbeidet med tettstedsprogrammet. Rapporten vil ligge klar for politisk orientering i februar 2019. Vurderingsgruppen er satt sammen med følgende sammensetning:

Vurderingsgruppen Tettstedprogrammet
Deltaker Rolle
Øystein Bull-Hansen Prosessveileder for oppdraget, Norske arkitekters landsforbund
Ingvild Gjerdset Rådgiver og arkitekt MNAL Regional- og næringsavd. Møre og Romsdal Fylkeskommune
Anders Skipenes Rådmann Fræna
Lisbeth Smørholm Plan og trafikkseksjonen Møre og Romsdal, Statens vegvesen
Paul Gunder Groven Representant for huseierne i Elnesvågen sentrum
Mona Skram Rustad Arealplanlegger Fræna kommune
Jan Arve Dyrnes Varaordfører Fræna kommune
Marita Jacobsen Barn og unges talsperson, Fræna kommune
Arne Birger Silnes Politiker Eide kommune
Ann Helen Rødal Dalheim Prosjektleder tettstedsprogrammet, Hustadvika Næringsforum
Linn Eidem Myrstad Kommuneplanlegger Fræna kommune og sekretær i gruppen