Kommunal støtteordning til bedrifter som følge av Covid-19 - ny tildeling januar 2022

Hustadvika kommune har fått tildelt nye midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette er 6. tildelingsrunde.

Stortinget fattet 21. desember 2021 vedtak om tildeling av midler til en 6. tildelingsrunde til kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Hustadvika kommune er i den 6. runden tildelt nye kr. 577.000, -.

Den lokale tildelingen kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak. Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordninga.  Du finner mer informasjon om denne ordningen ved å trykke på denne lenken.

Hvem kan søke?

Følgende bransjer blir prioritert: 

 • Overnatting og servering
 • Reisearrangører

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Øvrige bedrifter som er rammet av smittevernstiltak, men faller utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, kan også vurderes. 

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Hva kan det søkes om?

 • Dokumentert tap av omsetning
 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til covid-pandemien
 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

I denne runden ser vi på omsetningstap i forhold til nedstenging og smitteverntiltak som ble innført på slutten av året 2021 og vi sammenligner med tilsvarende periode på slutten av siste «normalår» 2019.

Søknad: 

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 28. januar 2022.

Følgende skal legges ved søknad:

 • Kort begrunnelse for søknaden
 • Omsetning for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Lønnskostnader for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Driftskostnader minus lønn for november 2019, desember 2019, november 2021 og desember 2021.
 • Antall ansatte 01.01.2020 og 01.01.2022
 • Antall dager åpent i 2021.
 • Beskrivelse av tap av inntekter eller økte kostander i desember 2021, f.eks. avbestillinger, forberedelser til julebordsesongen, økte kostnader i smitteverntiltak osv.

Kommunen er klar over at årsregnskapet for 2021 ikke er avsluttet ennå, men et viktig poeng her er å få ut tilskuddene så raskt som mulig. Vi ber derfor om at regnskapstall for november og desember 2021 legges inn så oppdatert som mulig og at regnskapsfører attesterer.

Hustadvika kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Kriterier: 

Bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen har også mulighet til å få ta del i kompensasjonsordningen.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref.  gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Kontakt: 

Lisbeth Valle, næringskonsulent
E-post: lisbeth.valle@hustadvika.kommune.no
Tlf: 91638999