Kommunal støtteordning til bedrifter som følge av Covid-19

Hustadvika kommune har fått tildelt nye midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Stortinget fattet 18. juni vedtak om tildeling av 3. del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Hustadvika kommune er i den sammenheng tildelt nye kr. 710.000, -.

Den lokale tildelingen kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak. Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordning.no.

Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordninga.  Link til denne ordningen:  

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - regjeringen.no

Hvem kan søke?

Følgende bransjer og deres underleverandører blir prioritert: 
•             Overnatting og servering
•             Sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag)
•             Detaljhandel (utenom dagligvare)
•             Reisebyråer og arrangører for 2. og 3. kvartal 2020

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Øvrige bedrifter som er rammet av smittevernstiltak, men faller utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, kan også vurderes. 

Virksomheter som startet i 2020 kan søke og vil bli vurdert.

Søknad: 

 

Følgende skal legges ved søknad:

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Dokumentert omsetningsnedgang 2019 vs. 2020
  • Oversikt som viser tapte inntekter og/eller økte kostnader p.g.a. pandemien
  • Regnskapsoversikt hittil i år, sist avlagt, attestert av regneskapsfører
  • Tal på ansette i bedriften pr. 01.01.2021.

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Kriterier: 

Bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen har også mulighet til å få ta del i kompensasjonsordningen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Hustadvika kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Kontakt: 

Geir Tore Vestad, næringskonsulent
E-post: geir.tore.vestad@hustadvika.kommune.no
Tlf: 92838783