Tilskudd til drenering

Kommunen får hvert år tildelt midler til drenering av vassjuk jord. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord og redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø. 

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen og et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord er i tillegg et godt klimatiltak.

Hvem kan søke?

  • Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet
  • Det kan også bli gis tilskudd til eier av jordbruksareal som blir leid ut
     

Tilskuddsramme 

Det kan tildeles inntil 4 000 kroner per dekar i tilskudd til systematisk grøfting av jordbruksareal. Ved annen grøfting kan det gis inntil 61 kr pr løpemeter grøft, avgrenset opp til 4 000 kroner per dekar berørt areal.

I jordbruksoppgjøret 2023 ble man enig om å endre praksis fra at ubrukt midler kunne overføres mellom år, til at Statsforvaltere i 2024 kun har årlig ramme å fordele på kommunene. Det betyr at kommunene nå har mindre disponible midler enn før. 

I 2024 har Hustadvika kommune fått tildelt 350 000 kroner til drenering, mot 1 000 000 kroner i 2023. Statsforvalteren vil gjøre omfordelinger i løpet av året av inndratte midler fra prosjekt som ikke er gjennomført innen arbeidsfristen. Søkere bør derfor være forberedt på at eventuell tildeling av tilskudd kan trekke litt ut i tid dersom vi ikke har disponible midler for øyeblikket. Vi vil prøve å holde søkere orientert dersom det skjer.
 

Søknadsfrist

Fortløpende. Søknader blir prioritert etter søknadsdato så lenge tiltaket er berettiget tilskudd. 
 

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema
 

Har du spørsmål

Spørsmål om tilskudd til drenering av jordbruksjord skal rettes til kommunen.

Mer informasjon om ordningen, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.


 

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen