SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL- midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. 

Søknadsfristen er 1. mai hvert år!

 

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket.

Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift. Hver kommune har egne retningslinjer for tildeling av SMIL-tilskudd, der det tas utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Kulturlandskapstiltak

Er tiltak som ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting:

  • varetar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensingstiltak

Er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

Retningslinjene for SMIL i Hustadvika finner du her  (DOCX, 31 kB)


Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema
 

Har du spørsmål?

Spørsmål om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal rettes til kommunen. 

Mer informasjon om ordningen, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen