Motorferdsel i utmark

Her får du innsikt i reglene og hvordan du kan søke om dispensasjon fra, Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt.

Formålet med loven er å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier. Lovlig motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen betyr mye for stadig flere. Uforstyrret natur er fremdeles noe av det mest særpregede og verdifulle vi har i Norge.

Kommunene har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag foregår i samsvar med motorferdselloven og tilhørende reglement. Motorferdsel i utmark har som utgangspunkt at motorisert ferdsel ikke er tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Loven gjelder motorferdsel med bruk av motorkjøretøy, motorfartøy og motordrevet luftfartøy, eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. Regler for kjøring på barmark er strengere enn for kjøring på snødekt mark pga. store terrengskader. Barmarkskjøring kan etter søknad tillates når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Forbudet gjelder også landing og start med luftfartøy. Dette omfatter også der hvor helikopter står like over bakken for lasting eller lossing.

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sendes Hustadvika kommune.

Bruk av motorkjøretøy for formål som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften krever dispensasjon:

 • Ervervsmessig transport
 • Hyttetransport
 • Kjøring i utmarksnæring
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad

Uten søknad tillates kjøring ved anerkjente nytteformål og andre formål tillatt med hjemmel direkte i loven

 • Nødvendig kjøring ved jordbruks- og skogbruksdrift
 • Transport av jaktutbytte
 • Politi, ambulanse og redningstjeneste, både med luftfartøy og motorkjøretøy
 • Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • Oppkjøring av skiløyper for allmennheten av idrettslag o.l. avtalte organisasjoner

Det skal ved all kjøring settes som vilkår at det kjøres jevnt og rolig, unngå aggressiv kjøring, ujevn fart og krappe svinger. Dette for å unngå unødig skade og ulempe. Det tillates ikke unødvendig og fornøyelsespreget kjøring.

Definisjon utmark

Med utmark menes i henhold til friluftslovens bestemmelser og etter motorferdselloven:
Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, dvs. traktorveier anses som utmark. Det samme gjelder veg som ikke er brøytet for kjøring med bil. Motorferdselloven setter således forbud mot å kjøre ATV, firehjulsdrevet jeep o.l. på traktorveier i skogen.

Grunneiers rett

Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier ellers har til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Unntak er av redningstjeneste og lignende som skjer i henhold til nødrettsreglene, eller politimyndighetens motorferdsel.

Vannscooter og andre motorfartøy

Den nasjonale sentrale forskriften for bruk av vannscooter ble opphevet av regjeringen 18. mai 2017. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter.

Kommunene kan ved behov fortsatt fastsette lokal forskrift for bruk av vannscooter etter følgende lovverk:

 • Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, 1977
 • Forskrift av 15.12. 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Forskriften har generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende, andre sjøfarende og det rike dyre- og fuglelivet langs sjøen
 • Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv.

Med kommunens mulighet til å regulere selv motorferdsel med vannscooter, må f. eks vannscooterfører sette seg inn i lokale forskrifter for hver kommune, og må forholde seg til hvor kommunegrensene går i vann.

Bruk av båt i ferskvann

Bruk av båt uten motor i ferskvann er en allemannsrett. Normalt er båt med motor også tillatt, dersom ikke grunneieren forbyr det. Motorferdselloven gir imidlertid klare begrensninger. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å kjøre motorbåt på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer.

Aktuelle lenker:

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen