Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til å overta eiendom. Du må kontakte landbruksavdelingen i kommunen for å avklare konsesjonsforholdet.

Du trenger ikke søke om konsesjonsfrihet om du

  • erverver bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
  • erverver av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
  • erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

 

Du kan søke om konsesjonsfrihet om

  • du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord.
  • du erverver tomt til bolig- og fritidsformål og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål.
  • du erverv fra nær familie

Fyll ut skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet (PDF, 224 kB) og send det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

Søknad om konsesjonsfrihet blir behandlet av landbruksavdelingen og er ikke gebyrbelagt.

Du vil motta en bekreftelse når kommunen har registrert hos Statens Kartverk Tinglysingen at dine konsesjonsforhold er i orden.

 

Søke om konsesjon

Om du ikke kan søke om konsesjonsfrihet, må du søke om konsesjon.

Ved en konsesjonssøknad vil det legges vekt på om:

  • formålet ditt vil ivareta hensynet til bosettingen i området
  • kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning
  • du anses skikket til å drive eiendommen
  • du ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Fyll ut skjemaet søknad om konsesjon (PDF, 155 kB) og send det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.
Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

Konsesjonsgebyret er kr. 5 000,- uavhengig av kjøpesum.
Det er utvalg Teknisk, miljø og næring som behandler konsesjonssøknader.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen