Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til å overta eiendom. Du må kontakte landbruksavdelingen i kommunen for å avklare konsesjonsforholdet. Dette gjeld både om du må søke om konsesjon, og om du ikke treng å søke om konsesjon.

Du trenger ikke søke om konsesjonsfrihet om du

 • erverver bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
   
 • erverver av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
   
 • erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

 

Du kan søke om konsesjonsfrihet om

 • du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord.
   
 • du erverver tomt til bolig- og fritidsformål og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål.
   
 • du erverv fra nær familie

Fyll ut skjemaet erklæring om konsesjonsfrihet (PDF, 692 kB) og sendt det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

Søknad om konsesjonsfrihet blir behandlet av landbruksavdelingen og er ikke gebyrbelagt.

Du vil motta en bekreftelse når kommunen har registrert hos Statens Kartverk Tinglysingen at dine konsesjonsforhold er i orden.

Søke om konsesjon

Om du ikke kan søke om konsesjonsfrihet, må du søke om konsesjon.

Ved en konsesjonssøknad vil det legges vekt på om

 • formålet ditt vil ivareta hensynet til bosettingen i området

 • kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning

 • du anses skikket til å drive eiendommen
   
 • du ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Fyll ut skjemaet søknad om konsesjon (PDF, 155 kB)og send det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.
Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

Konsesjonsgebyret er kr 5000 uavhengig av kjøpesum. Det er utvalg Teknisk, miljø og næring som behandler konsesjonssøknader.

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321
Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen