Driveplikt og jordleie

Eier du eiendom med jordbruksareal har du etter jordloven § 8 driveplikt. Med jordbruksareal menes fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite.

Ta kontakt med kommunen eller sjekk gårdskart dersom du er usikker på hva slags areal som er på eiendommen.

Driveplikten kan oppfylles på to måter:

  1. Eieren driver jorda selv (personlig oppfyllelse)
  2. Bortleie

Innen ett år etter at en tar over en eiendom må eieren avgjøre om en ønsker å drive jorda selv eller oppfylle kravet om driveplikt ved bortleie.

Dersom driveplikten blir misligholdt kan kommunen sette i verk tiltak. Dersom eieren ikke driver jordbruksarealet selv, ikke har leid det bort eller leieavtalen fører til uheldige løsninger driftsmessig, kan kommunen pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år. Det kan gis pålegg om skogplanting eller andre tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Kommunen kan be fylkesmannen ilegge eieren av eiendommen tvangsgebyr.

Jordleie

For å oppfylle kravet om driveplikt ved å leie ut jorda stilles det noen krav. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen, leieavtalen må være skriftlig og uoppsigelig fra eier sin side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse kravene kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen. Dersom du er i tvil om leieavtalen tilfredsstiller kravene etter loven, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eier sin side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.  Du kan også ta kontakt med landbruksavdelinga hos kommunen dersom du har spørsmål knyttet til driveplikt og jordleie.

Forslag til leieavtale:

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen