Kulturmidler i Hustadvika

Søknadsskjema for kulturmidler finner du her:

Søknadsskjema kulturmidler

Kulturmidlene er delt inn to ulike tilskudd. Les om de ulike tilskuddene lengre ned i artikkelen.

Frist for å søke om kulturtilskudd er 31. mai hvert år.

Tilskudd til kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året. 

Gjennom Hustadvika kommune sine kulturmidler, ønsker vi å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for kommunen og kommunen sine innbyggere.

Frivillige organisasjoner representerer et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Frivillig sektor er også en viktig samarbeidspartner for integrering, folkehelse og kulturtilbud, og Hustadvika kommune ønsker å invitere frivillige lag og foreninger tidlig i planlegning av nye lokale prosjekter, både i regi av kommunen og de frivillige organisasjonene.

Å utvikle det frivillige kulturlivet i samfunnet, bidrar aktivt til samfunnsbygging, fellesskap og identitet. Dette er verdifulle ressurser i utviklingen av framtidige Hustadvika kommune.
Kulturtilskudd skal stimulere til frivillig arbeid innen feltet kunst- og kulturformidling og arbeid som ivaretar lokal kulturarv, idrett- og friluftsliv.

Søker skal:

 1. være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltperson uten foretak skal oppgi fødselsnummer.
 2. ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 3. ta avstand fra alle former for diskriminering.
 4. gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis.
 5. benytte aktuelle eksterne tilskuddsordninger.
 6. Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Hustadvika kommune.

Det er to tilskudd det kan søkes på: kulturtilskudd og tilskudd til arrangement.

 

Kulturtilskudd:

Retningslinjer kulturtilskudd lag og foreninger:

 • Det gis tilskudd til lag og organisasjoner innen kultur, friluftsliv og idrett i Hustadvika kommune.
 • Organisasjonen må være åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.
 • Tap av inntekt i forbindelse med korona skal prioriteres. 
 • Deretter skal tiltak for barn og unge, og grupper med særskilte behov vil bli prioritert.
 • Årsmelding og regnskap fra siste driftsår skal legges ved

Vedlegg og veien videre:

Søknaden må inneholde godkjent budsjett og regnskap. Tilskudd til idrettslagene saksbehandles av Hustadvika Idrettsråd, med utgangspunkt i aktivitetstall/medlemstall meldt til NIF. Administrasjonen legger så fram et samlet forslag til fordeling av kulturmidlene til politisk behandling.

Kulturarrangement:

Kulturenheten vil stimulere til økt kulturaktivitet i Hustadvika kommune. Vi ønske oss derfor søknader om tilskudd til kulturarrangementer, slik som konserter, forestillinger, festivaler og formidling av alle slag. Arrangementet skal ikke være en del av den ordinære virksomheten.

Søker må være en frivillig organisasjon, som må våre åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddsordningene gjelder ikke for organisasjoner/grupper/enkeltpersoner som:

 1. primært har et kommersielt formål.
 2. primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
 3. politiske partier, skolelag, bedriftslag.
 4. kommunale/offentlige instanser. 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Telefon 90 77 19 12

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100