Kulturminneplan Eide

Som planmyndighet forvalter kommunene store kulturhistoriske verdier. En kommunedelplan for verneverdige kulturminner og kulturmiljø er et viktig verktøy både for å øke kunnskapsnivået hos administrasjon og politikere, og for å sette kulturminner og kulturmiljø på den politiske dagsorden. 

 
Nå skal vi gang med kulturminneplan for Hustadvika kommune. Det er viktig at kommunens innbyggere involverer seg i planprosessen. For det første fordi mange sitter med kunnskap om lokale forhold som det er viktig å få kunnskap om. For det andre fordi økt kunnskap og engasjement rundt temaet bedre sikrer eierskap og bevissthet om verdien av kulturarven, og dermed bidrar til en styrket vilje til vern.