Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig. Velferdsteknologi er med og bidrar til å sikre livskvalitet, verdighet, styre sitt eget liv og samtidig gi trygghet til bruker, deres pårørende og ansatte i kommunen.  

Eksempler på velferdsteknologi som Hustadvika kommune ser på er elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn, GPS, elektroniske dørlåser og pasientvarsling på institusjon.

For å heve kompetansen innen velferdsteknologi hos ansatte, har Fræna kommune startet med opplæringsprogrammet «velferdsteknologiens ABC». Det overordnede målet for opplæringen er å gi ansatte forståelse av hvilke muligheter bruk av velferdsteknologi gir. Målet er at ansatte skal kunne ta vurderinger, innføring og oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunen. Innføring og bruk av velferdsteknologi er komplekse prosesser som krever omstilling både i kultur, kompetanse og i måten kommunene faktisk leverer tjenester på.

Kommunen starter nå opp med elektronisk medisineringsstøtte til noen brukere av hjemmetjenesten. Dette er elektronisk multidosedispenser og Pilly som skal hjelpe deg som bruker å ta rett medisin til rett tid og bidra til mer selvstendighet.

Medido er en dispenser for automatisk utlevering av multidosepose. Den plasseres hjemme hos bruker og etterfylles annenhver uke med multidoseruller av foreskrevne legemidler. Dispenseren varsler når det er tid for å ta medisinen. Brukeren trykker da på en stor blinkende knapp og dispenseren mater ut en åpnet pose med medisin. Det blir sendt varsel til hjemmetjenesten dersom medisin blir glemt.

Pilly er en automatisk medisindosett som stilles inn til å varsle når medisinen skal tas. Det gjør den ved å blinke og gi lyd. For å ta medisinen snus dosetten på hodet. Tar ikke bruker medisinen sin blir varslinger sendt til hjemmesykepleien eller til pårørendes telefon. 

Elektroniske dørlåser skal erstatte nøkkelboksen for alle personer som har trygghetsalarm. Dette for å sikre kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering og for å øke din sikkerhet. Når låsen monteres vil ikke døren bli ødelagt. Hvis hjemmetjenesten opphører, demonteres låsen og døren ser like hel ut. Kostnaden for monteringen betales i sin helhet av kommunen, dvs du vil ikke bli belastet med kostnader ifbm innføring av elektroniske låser. Selve monteringen av låsen blir utført av kompetent personale. Du, og eventuelt dine pårørende, bruker husnøkkel som vanlig og låsen påvirker ikke din eksisterende lås. Planen er å starte opp med dette arbeidet etter sommeren 2019.

Fræna kommune satser på velferdsteknologi og den skal være med på å dekke fremtidens behov i omsorgssektoren. Vi arbeider med å teste, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Ny teknologi skal prøves- og testes ut og vi jobber med å utarbeide gode modeller for innføring og bruk. Implementering av de andre teknologiene vil skje etter behov.  Fremover må vi fortsatt ha fokus på å spre kunnskap om velferdsteknologi i kommunen og befolkningen

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Mobil 918 46 311
Karin Iversen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 480 66 483
Karianne Vestavik
Rådgiver helse og velferd
E-post
Mobil 994 98 867