PWC-rapporten: Helse og omsorgstjenester i Hustadvika kommune

Konsulentfirmaet PWC har utarbeidet en rapport med oppdrag om å vurdere framtidig organisering av helse- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune. 

Rapporten tar for seg dagens situasjon, og gir et bilde på framtidens utfordringer og mulige løsninger. Den påpeker at dagens måte å organisere og dimensjonere tjenestene på ikke vil være bærekraftig for Hustadvika kommune. Dersom kommunen fortsetter å gi tjenester på samme måte som i dag, så vil både budsjetter og antall ansatte innen helse og omsorg måtte dobles fram til 2035 og ganges med ca. 2,5 fram til 2040.

Hustadvika kommune gir mye helse- og omsorgstjenester både i institusjon og i hjemmene sammenlignet med andre kommuner. Det er grunn til å tro at dette er resultat av en bevisst politisk satsing i kommunene om at vi skal ta godt vare på de som trenger hjelp.

Rapporten peker på at det er viktig for Hustadvika kommune å ha et bredere spekter av tjenestetilbud enn det vi har i dag. Det som blir beskrevet som flere trinn i omsorgstrappa. Det blir viktig i framtiden å gi tjenester som sikrer at innbyggerne kan opprettholde livskvalitet i eget hjem lengst mulig.

Det er lett og tenkte tradisjonelt når en snakker om helse- og omsorgstjenester. «Våre eldre må få plass på sykehjem, gamlehjem eller eldreinstitusjon.» Ja, kanskje det? Trenger alle eldre det samme? En som har en sliten kropp med et klart hode, trenger noe annet enn en med en god kropp, men har aldersdemens. Da må vi forandre på helse- og omsorgstilbudet vi gir i dag.

I arbeidet med framtidens helse- og omsorgstilbud må en se på flere element som:
• Tilpasse tjenestene til framtidens brukerbehov
• Styrke brukermedvirkningen
• Kvalifiserte medarbeidere og ledere
• Lokaliserer og dimensjonere tjenestene
• Organisasjonsmodell som legger til rette for samarbeid og ressursutnyttelse på tvers
• Bedre virksomhetsstyring

Rapporten gir et godt grunnlag for å finne fram til hvordan Hustadvika kommune skal planlegge for framtidens tjenester. Det pekes på innbyggersammensetning, med at vi blant annet vil ha flere eldre over 80 år i 2030, som vi må håndtere. Dette skjer samtidig som det er færre i arbeidsdyktig alder som kan gi og finansiere tjenestene. Sykdomstrender har forandret seg og vil trolig fortsette å forandre seg. En viktig faktor er at tilgangen på fagkompetanse vil forandre seg og det må Hustadvika kommune løse.

PwC har lagt fram en rapport hvor de viser 4 ulike senarioer for kommunens evne til å gi gode tjenester samtidig som det blir simulert framtidige kostnader ved helse- og omsorgtjenestene som vi gir i dag. Hustadvika kommune har ikke økonomisk evne til å drive som i dag. Vi må gjøre grep og det vil hjelpe alle at grepene blir tatt tidligst mulig.

I det videre arbeidet er rapporten et godt utgangspunkt, sammen med tilgjengelige planer og utredninger, for å etablere en felles forståelse for kommunens utfordringer. 

Her kan du lese hele rapporten fra PWC (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Jan Morten Dale
Kommunalsjef helse og velferd
E-post
Telefon 90 75 60 18