Psykisk helseteam for barn og unge 0-25 år

Psykisk helseteam for barn og unge i Hustadvika kommune er et lavterskel psykisk helsetilbud for barn, unge og deres familier. Tjenesten er uten henvisning, gratis og kan tilbys digitalt ved behov. 

Tjenesten skal ha et familieperspektiv og tilby foreldrestøtte. Gi tidlig hjelp og behandling til barn og unge med psykiske plager, begynnende rusmiddelproblemer og reaksjoner på belastende livshendelser.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og har nødvendig faglig kompetanse for kartlegging, vurdering, behandling og oppfølging, og holder til på Familiens Hus på Eide. 

Psykisk helseteam for barn og unge er etablert som et ledd i arbeidet med barn og unges helsetjeneste. Tilbudet skal komme i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlegeordningen. Det vil være ønskelig at sakene først blir tatt opp på ressursteam på de enkelte skolene og barnehagene der det er hensiktsmessig. 

Aktuelle tiltak kan være:

 • individuelle samtaler over kortere eller lengre tid
 • hjelp med å finne fram i hjelpeapparatet
 • veiledning om ulike utfordringer
 • foreldreveiledningsprogrammer
 • familiesamtaler
 • grupper for barn og ungdom med ulike utfordringer
 • samarbeid med barnehage og skole eller andre arenaer.


Behandlings- og oppfølgingstilbudet bør:

 • være basert på barn og unges beste og deres rett til medvirkning, inkludert å bli hørt
 • ha et helhetlig perspektiv på barn og unges liv og ta hensyn til barn og unges familie- og oppvekstsituasjon, sosiale nettverk, barnehage, skole og fritidstilbud
 • utføres i samarbeid med de arenaene hvor barn og unge befinner seg, spesielt barnehage og skole
 • gi rask og tilgjengelig hjelp
 • fremme livskvalitet- og mestring
 • være basert på kunnskapsbaserte tiltak.

 

Ny nasjonal veileder: 

Psykisk helsearbeid barn og unge - Helsedirektoratet

 Ta kontakt med oss for å drøfte sak/tema rundt psykisk helse for barn og unge.

Kontaktinformasjon

Elin Hamnes
Psykisk helseteam for barn og unge
E-post
Telefon 90 28 19 44
Kristin Steinsrud
Avdelingsleder helse og mestring
E-post
Telefon 91 53 07 65