Transporttjenesten

Har du en varig funksjonshemming, fysisk eller psykisk, og derfor har behov for dør-til-dør transport for å kunne ta del i aktiviteter i nærmiljøet, kan du søke om TT-kort.

Grunnet overgang til nye retningslinjer blir det ikke tatt inn nye brukere i TT-ordningen fra og med november 2023 og til og med 31. desember 2024.  Alle TT-kort vil bli avsluttet 31.12.2024. Tidligere vedtak vil ikke lengre gjelde. 
Du som har TT-kort i dag må derfor søke på nytt med ny legeerklæring for å kunne bli vurdert om du oppfyller de nye vilkårene. 

Vi vil presisere at antall plasser Hustadvika kommune har fått tildelt har blitt redusert. 

Transporttjenesten for funksjonshemmede er en fylkeskommunal ordning, der oppgaven med å behandle søknadene, samt innmelding og utmelding av brukere er overlatt til kommunene. Retningslinjene blir vedtatt av Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal. 

Du kan leser mer om ordningen på Fylkeskommunens hjemmeside. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Personer som grunnet sin funksjonshemming er varig forflytningshemma og derfor har vesentlige vansker med å reise kollektivt, kan søke om TT-kort. 
  • Funksjonshemmingen må vare varig eller lengre enn 2 år for at søker skal bli godkjent som TT-brukar.
  • Rullestolbrukere og blinde har førsteprioritet.
  • Nedre aldersgrense er 10 år. Det er ingen øvre aldersgrense.
  • Manglende busstilbud eller lang avstand til bussholdeplass gir ikke rett til TT-kort.
  • TT-kortet blir utstedt for 2 år, ved større funksjonsnedsettelse utstedes TT-kortet for 5 år. 

 

Hva får du?

Godkjente brukere får et kort som skal brukes som betalingsmiddel ved bruk av drosje. Kortet blir lastet opp med et kronebeløp, ut fra satser bestemt av Samferdselsutvalget i Fylket. 
Opplasting av kort skjer 1. januar og 1. juli hvert år. 
 

Satser for TT-kort

Soner og satser for TT-kortet

Soner og satser for TT-kortet
Sone Defininsjon Sats per halvår
M1 Bruker bor inntil 10 km fra kommunesenter (Eide og Elnesvågen sentrum). Kr. 1 215,-
M2 Bruker bor over 10 km fra kommunesenter (Eide og Elnesvågen sentrum). Kr. 2 430;-
M3 Rullestolbruker som bor inntil 10 km fra kommunesenter (Eide og Elnesvågen sentrum). Kr. 4 455,-
M4 Rullestolbruker som bor over 10 km fra kommunesenter (Eide og Elnesvågen sentrum). Kr. 5 670,-


 

Slik søker duHva kan du bruke kortet til?

TT-kortet skal kun brukes til fritidsreiser.

Du skal ikke bruke TT-kortet til:

  • Syketransport.
  • Legebesøk.
  • Andre reiser som blir dekt av NAV eller andre offentlige myndigheter. 
  • Hvis ikke TT-kortet blir benyttet over en sammenhengende periode på 12 måneder, blir godkjenningen som TT-bruker trukket tilbake og kortet vil bli sperret.  


Pris

Det er gratis å bli med i ordningen. Ved tap av kort kan en få tilsendt et nytt mot å betale kr 40,-. Denne summen blir trukket av det tildelte beløpet. 

Fra og med 1. januar 2024 må du betale en egenandel på kr. 40,- per tur. Egenandelen kan ikke trekkes fra kortet, den må  betales separat. 

 

Klage

Eventuell klage skal rettes til Hustadvika kommune og blir behandlet av kommunalt klageorgan. Klagefristene er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jfr. forvaltningslova §29.

 

Nye retningslinjer fra 2025

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt nye retningslinjer som vil tre i kraft 1. januar 2025. I vedtaket står det at alle som har TT-kort i dag må søke på nytt i 2024 for å bli med i ordningen fra og med 2025. Frist for å søke på nytt vil være 1. oktober 2024. 

Retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede i Møre og Romsdal gjeldende fra 1. januar 2025 (PDF, 938 kB)

Mer informasjon om de nye retningslinjene og søknadsprosessen vil komme.
Informasjonskriv om nye retningslinjer 16.11.2023 (PDF, 315 kB)

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Leder Servicetorget
E-post
Telefon 95 73 99 73
Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen