Avlastning

Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Formålet er å gi omsorgsyter avlastning for sine omsorgsoppgaver. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Samtidig skal tilbudet omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personer som har omsorgsbehovet. 

Momenter som vurderes som særling tyngende kan være:

  • Om du arbeider mange timer pr. måned med nødvendige omsorgsoppgaver
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattsøvnen
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • Om det er behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden

Avlastning kan organiseres på ulike måter, som for eksempel:

  • Hjemme hos tjenestemottaker
  • I privat hjem på døgn eller timebasis
  • I avlastningsbolig/ sykehjem på døgn eller timebasis
  • Som dagopphold, dagsentertilbud mm.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema:

Bruk søknadsskjemaet for helse og omsorgstjenester.

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om avlasting, vil saksbehandler ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen. Den omsorgstrengende sine ressurser og bistandsbehov vil bli kartlagt. Det vil samtidig bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendig informasjon fra lege eller spesialisthelsetjenesten.

Klage

En kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Klage på forvaltnignsvedtak

Kontaktinformasjon

- Sentralbord Forvaltningskontoret
Telefon 71 26 81 03

Telefonen er åpen mandag og torsdag mellom kl 12.00-14.00

Søknader som ikke går via HelsaMi og andre henvendelser sendes via sikker post:

Søknader sendes

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen