Oversikt over helsetilstand

  

For å drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, er det viktig å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen.

 Folkehelseloven § 5 pålegger kommunen å utarbeide en helseoversikt. Dette skal gjøres hvert 4. år. Dokumentet skal være skriftlig og skal beskrive helsetilstanden i kommunen, samt de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Kommunen skal ha oversikt over mulige årsakssammenhenger og sette inn tiltak.

Hustadvika kommune la fram sitt oversiktsdokument for kommunestyret 17.september 2020 (Sak: PS 68/2020). 

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Hustadvika kommune 2020 (PDF, 5 MB)

Kommunestyret tok saken enstemmig til etterretning.